PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vodohospodářský management a ochrana vod - MZ330P463
Anglický název: Water resources Management and Water Protection
Český název: Vodohospodářský management a ochrana vod
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 60
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Anotace -
Předmětem výuky je management a ochrana vod. V rámci bloku přednášek je definována terminologie, v obecné rovině vymezena problematika managementu a ochrany vod, prezentovány trendy udržitelného rozvoje vodních zdrojů. Cílem kurzu je seznámení s hlavními zásadami managementu z pohledu správy vodních zdrojů, jejich monitoringu, plánování a ochrany. Dále je věnována pozornost vývoji vodního zákonodárství v ČR s důrazem na současnou legislativní ochranu související se členstvím v EU. V rámci bloku tematicky zaměřených seminářů jsou diskutovány aktuální problémové otázky, názorně představeny postupy managementu a ochrany vod. Nedílnou součástí je prezentace modelových studií. Předmět je vyučován v českém jazyce.
Poslední úprava: Matoušková Milada, RNDr., Ph.D. (23.09.2020)
Literatura

CHALOUPKA, V. (2003): Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 2742001, Sondy, Praha.
JONES, J.,A. (1997): Global Hydrology. Processes, resources and environmental management. Longhman, Edinburg.
KOS, Z., ŘÍHA, J. (2000): Vodní hospodářství 10, ČVUT, Praha.
KRUŽÍKOVÁ, E. et al. (2003): Právo životního prostředí Evropských společenství
NĚMEC, J., HLADNÝ, J. ed. (2006): Voda v ČR. Consult, Praha, s. 253
PUNČOCHÁŘ, P. et al. (2004): Zákon o vodách č. 2542001 Sb., Sondy, Praha.
Water Framework Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000. Official Jornal of the European Communities, I., 327/1. Luxembourg.

Časopisy, internet:
* Vodní hospodářství, Journal of Hydrology, Water Research, Water Research Management, Advances in Water Resources, Water Resources Research, aj.
* Evropské společenství (www.europa.eu.int), Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství,  Podniky Povodí, Lesy ČR

Poslední úprava: Matoušková Milada, RNDr., Ph.D. (23.09.2020)
Sylabus

Předmět, cíle, náplň kurzu, zdroje informací
Vodní zdroje. Přírodní faktory ovlivňující vodní zdroje, množství, kvalita, spotřeba vodních zdrojů, zásady environmentálního managementu
Globální bilance vodních zdrojů, hydrologický cyklus, vliv změny klimatu na zásoby vody na Zemi, predikce vývoje do budoucna
Mezinárodní spolupráce ČR v oblasti ochrany vod, mezinárodní konvence ochrany vod, spolupráce v mezinárodních projektech
Správa, monitoring, kontrola a plánování v oblasti vodních zdrojů
Management vodních zdrojů z pohledu kvantity a kvality
Hydrlogické extrémy, hydrologické sucho, povodně, protipovodňová ochrana, povodňové plány
Vývoj vodního zákonodárství ČR, EU ve světě
Legislativní ochrana vod v ČR, Vodní zákon, Zákon o vodovodech a kanalizacích aj.
Základní směrnice a zákony v oblasti ochrany EU
Věda a výzkum v oblasti ochrany vod, udržitelný rozvoj vodních zdrojů

V rámci bloku tematicky zaměřených seminářů jsou prezentovány a diskutovány aktuální problémové otázky, prezentovány modelové studie a názorně představeny postupy managementu a ochrany vod.

Poslední úprava: Matoušková Milada, RNDr., Ph.D. (23.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK