PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Regionální biogeografie - MZ330P40
Anglický název: Regional Biogeography
Český název: Regionální biogeografie
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (18.12.2019)
V rámci předmětu jsou prezentovány charakteristiky pevninských biomů Země a biotopů střední Evropy. Výklad biomů je zaměřen na bioklimatickou charakteristiku, vůdčí společenstva rostlin a živočichů, půdní podmínky a vegetační stupňovitost. Přiblížen je paleogeografický aspekt vývoje jednotlivých biomů a jsou definovány hlavní probíhající současné změny. Podrobně jsou rozebrány biotopy střední Evropy s ohledem na jejich vegetační složení, klimatické, půdní a geomorfologické faktory. Podány jsou rovněž informace o způsobech mapování biotopů a klasifikaci vegetace.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (18.12.2019)

Prach, K., Štech, M., Říha, P. 2009. Ekologie a rozšíření biomů na Zemi. Scientia.

Hendrych, R., 1984. Fytogeografie. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 220 s.
Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M. (Eds.), 2001. Katalog biotopů České republiky. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 304 s.
Kubíková, J., 1999. Ekologie vegetace střední Evropy. Praha, Karolinum.
Breckle, Siegmar-Walter, 2002. Walter's Vegetation of the earth: the ecological systems of the geo-biosphere. 4th ed. Berlin, Springer, 527 s.
Lomolino, M.V., Riddle, B.R., Brown, J.H., 2005. Biogeography. 3rd ed., Sunderland, Sinauer Associates, 845 s.
MacDonald, G. M., 2003. Biogeography: space, time, and life. Chichester, Wiley, 518 s.

Periodika:
Global Ecology and Biogeography
Journal of Biogeography
Živa
Ochrana přírody
aj.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (18.12.2019)

1) Úvod do problematiky: biom, paleogeografické aspekty druhového složení biomů, klimatické podmínění společenstev, areály, uspořádání a  gradienty biologické rozmanitosti na Zemi.
2) Boreální lesy, tundra.
3) Opadavé a neopadavé lesy mírného pásu.
4) Stepi, chladné pouště, polopouště.
5) Pouště, polopouště, mediteránní vegetace
6) Exkurze PBZ - skleník Fata Morgana.
7) Tropické deštné lesy a tropické opadavé lesy.
8) Hory.
9) Klasifikace biotopů.
10) Nivní a mokřadní biotopy střední Evropy.
11) Biotopy lesních společenstev nižších a středních poloh ve střední Evropě.
12) Biotopy lesních společenstev vyšších poloh střední Evropy.
13) Biotopy primárního a sekundárního bezlesí střední Evropy, skalní biotopy.
14)Vývoj složení vegetace střední Evropy v holocénu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK