Povodně v krajině - MZ330P33
Anglický název: Floods in the landscape
Český název: Povodně v krajině
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Další informace: https://sites.google.com/a/natur.cuni.cz/floods/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: MZ330P134
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Přednáška, určená pro studenty magisterského a doktorského studia fyzické geografie a geoekologie má za cíl seznámit posluchače se základními principy analýzy povodňového rizika a současnými přístupy k ochraně před povodněmi, zejména s ohledem na možnosti využití přirozeného retenčního potenciálu krajiny.
V rámci přednášky jsou představeny základní metody pro analýzu a modelování povodňového rizika v jednotlivých fázích a zónách vývoje povodní. Posluchači jsou seznámeni s možnostmi a praktickými technikami pro kvantitativní hydrologické předpovědi povodňových situací, geostatistické techniky analýzy povodní, využití historických dat pro hydrologické předpovědi a mapování následků povodní v krajině.
Hlavní část přednášky je zaměřena na hlavní funkční zóny vývoje povodně. Představeny jsou současné poznatky a výzkumné metody využívané pro analýzu a kvantifikaci retenčního a transformačního potenciálu krajiny i vlivu změn koryt toků a údolní nivy na průběh a následky povodní. Hodnoceny jsou aspekty hydrologické, krajinně ekologické, pedologické i geomorfologické.
Závěrečný blok přednášek je věnován problematice integrované protipovodňové ochrany, současným přístupům k protipovodňové ochraně v ČR a zahraničí i problematice analýzy a modelování povodňových škod.
Poslední úprava: Langhammer Jakub, prof. RNDr., Ph.D. (02.09.2018)
Literatura
 • Langhammer, J. (ed.)(2007): Povodně a změny v krajině. (Praha: MŽP a PřF UK)
 • Langhammer, J. (ed.)(2008): Údolní niva jako prostor ovlivňující průběh a následky povodní. (Praha: MŽP a PřF UK)
 • Maidment, D. R. (1993): Handbook of Hydrology. (New York: McGraw-Hill)
 • Singh V.P. (Ed.) (2007) Flood Hydrology, (New York: Springer)
 • Články v: Journal of Hydrology, Hydrological Processes, Natural Hazards, Environmental Monitoring and Assessment.
 • ČHMÚ (2004) Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002, Vyhodnocení jarní povodně 2006 na území ČR. online: www.chmi.cz/hydro
Poslední úprava: Langhammer Jakub, prof. RNDr., Ph.D. (02.09.2018)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška má písemnou formu, kombinující testové a volné otázky zaměřené na tematické okruhy, probírané v rámci jednotlivých přednášek.

Poslední úprava: Langhammer Jakub, prof. RNDr., Ph.D. (09.11.2011)
Sylabus
 1. Povodňové riziko, typologie povodní, extrémní povodně v Evropě a ČR (Langhammer)
 2. Regionalizace povodňového zatížení v ČR (Čekal)
 3. Hydrologická prognóza povodní (Daňhelka)
 4. Využití dat z historických povodní pro hydroprognózu (Vlasák)
 5. Retence vody v krajině (Janský)
 6. Změny srážkoodtokových procesů v pramenných oblastech (Kliment, Matoušková)
 7. Vliv změn v krajině na průběh a následky povodní (Langhammer)
 8. Mapování následků povodní v krajině (Langhammer)
 9. Modelování průběhu povodní (Jeníček)
 10. Geomorfologické změny v korytech toků a nivě v důsledku povodní (Hartvich)
 11. Vliv povodní na sukcesní a invazní procesy v nivě (Matějček)
 12. Analýza a modelování povodňových škod (Langhammer)
 13. Integrovaná protipovodňová ochrana (Janský)
Poslední úprava: Langhammer Jakub, prof. RNDr., Ph.D. (02.09.2018)