PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Povodně v krajině - MZ330P33
Anglický název: Floods in the landscape
Český název: Povodně v krajině
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Další informace: https://sites.google.com/a/natur.cuni.cz/floods/
Garant: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Mgr. Radek Čekal, Ph.D.
RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.
RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
RNDr. Mgr. Tomáš Vlasák, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (02.09.2018)
Přednáška, určená pro studenty magisterského a doktorského studia fyzické geografie a geoekologie má za cíl seznámit posluchače se základními principy analýzy povodňového rizika a současnými přístupy k ochraně před povodněmi, zejména s ohledem na možnosti využití přirozeného retenčního potenciálu krajiny.
V rámci přednášky jsou představeny základní metody pro analýzu a modelování povodňového rizika v jednotlivých fázích a zónách vývoje povodní. Posluchači jsou seznámeni s možnostmi a praktickými technikami pro kvantitativní hydrologické předpovědi povodňových situací, geostatistické techniky analýzy povodní, využití historických dat pro hydrologické předpovědi a mapování následků povodní v krajině.
Hlavní část přednášky je zaměřena na hlavní funkční zóny vývoje povodně. Představeny jsou současné poznatky a výzkumné metody využívané pro analýzu a kvantifikaci retenčního a transformačního potenciálu krajiny i vlivu změn koryt toků a údolní nivy na průběh a následky povodní. Hodnoceny jsou aspekty hydrologické, krajinně ekologické, pedologické i geomorfologické.
Závěrečný blok přednášek je věnován problematice integrované protipovodňové ochrany, současným přístupům k protipovodňové ochraně v ČR a zahraničí i problematice analýzy a modelování povodňových škod.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (02.09.2018)
 • Langhammer, J. (ed.)(2007): Povodně a změny v krajině. (Praha: MŽP a PřF UK)
 • Langhammer, J. (ed.)(2008): Údolní niva jako prostor ovlivňující průběh a následky povodní. (Praha: MŽP a PřF UK)
 • Maidment, D. R. (1993): Handbook of Hydrology. (New York: McGraw-Hill)
 • Singh V.P. (Ed.) (2007) Flood Hydrology, (New York: Springer)
 • Články v: Journal of Hydrology, Hydrological Processes, Natural Hazards, Environmental Monitoring and Assessment.
 • ČHMÚ (2004) Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002, Vyhodnocení jarní povodně 2006 na území ČR. online: www.chmi.cz/hydro
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (09.11.2011)

Zkouška má písemnou formu, kombinující testové a volné otázky zaměřené na tematické okruhy, probírané v rámci jednotlivých přednášek.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (02.09.2018)
 1. Povodňové riziko, typologie povodní, extrémní povodně v Evropě a ČR (Langhammer)
 2. Regionalizace povodňového zatížení v ČR (Čekal)
 3. Hydrologická prognóza povodní (Daňhelka)
 4. Využití dat z historických povodní pro hydroprognózu (Vlasák)
 5. Retence vody v krajině (Janský)
 6. Změny srážkoodtokových procesů v pramenných oblastech (Kliment, Matoušková)
 7. Vliv změn v krajině na průběh a následky povodní (Langhammer)
 8. Mapování následků povodní v krajině (Langhammer)
 9. Modelování průběhu povodní (Jeníček)
 10. Geomorfologické změny v korytech toků a nivě v důsledku povodní (Hartvich)
 11. Vliv povodní na sukcesní a invazní procesy v nivě (Matějček)
 12. Analýza a modelování povodňových škod (Langhammer)
 13. Integrovaná protipovodňová ochrana (Janský)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK