Přírodní ohrožení a rizika - MZ330P31
Anglický název: Natural Hazards and Risks
Český název: Přírodní ohrožení a rizika
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: je nahrazen anglickou verzí MZ330P129
Garant: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (18.12.2019)
Úvod je věnován obecným zákonitostem společným pro všechny druhy přírodních ohrožení a rizik. Postupně jsou probrána témata jako definice pojmů, druhy přírodních ohrožení a rizik a jejich vzájemné vztahy (podmíněnost), zákonitosti časového a prostorového rozložení, problematika inventarizace, analýza rizik a zranitelnost společnosti. Dále jsou přírodní ohrožení charakterizována jako součást vývoje fyzicko-geografické sféry a ve vztahu ke globálním změnám. Hlavní část přednášky je věnována dílčím procesům probíhajícím v litosféře a následně pak hydro-meteorologickým procesům a jevům. Procesy jsou charakterizovány z hlediska spoušťových faktorů, projevů a následků, stejně tak jako i možných protiopatření. V závěrečné fázi jsou prezentovány informace týkající se strategie výzkumu přírodních ohrožení, jejich mezinárodní aspekty a management rizik.
Při cvičení se využívá jak mapových podkladů, tak i analýzy leteckých a družicových snímků. Pracuje se též s databázemi.


Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (09.01.2020)
  • Mikoš M., Vilímek V., Ying Y., Sassa K. eds. (2017): Advamcing Culture of Living with Landslides. Springer, 557 p.
  • Ondrášik R., Vlčko J., Fendeková M. (2011): Geologické hazardy a ich prevencia. UK Bratislava. 286 p.
  • Alexander D. (1993): Natural Disasters. Routledge, London, New York, 632 p.
  • Margot Keam Cleary (1993): Velké katastrofy. - Columbus, Bratislava
  • Craig M. ed. (1987): Physical Geology. Wm. C. Brown Publishers, Oxford, 543 p.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (15.04.2012)

V průběhu cvičení jsou zadávány praktické úkoly (např. práce s družic. či leteckými snímky, výpočty, analýzy, práce s databázemi), jež jsou potřebné pro zápočet.

Zkouška probíhá bud písemnou či ústní formou; v případě písemné formy mají otázky charakter testu či obecných otázek.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (16.12.2019)

1. úvod I
2. zemětřesení
2. sopečná činnost
3. svahové pohyby
4. silná konvekce

5. tropické cyklony

6. mimotropické cyklony

7. povodně

8. anticyklony a sucho
9. tsunami
10. GLOFs
11. subsidence
12. strategie ve výzkumu a management rizik