PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Modelování fyzickogeografických procesů - MZ330P21
Anglický název: Modelling of physical-geographic processes
Český název: Modelování fyzickogeografických procesů
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 4
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
prof. RNDr. Radan Huth, DrSc.
doc. RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
RNDr. Jana Popová, Ph.D.
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. (19.09.2023)
Cílem povinně volitelného předmětu je seznámit posluchače se základními principy a postupy modelování procesů ve fyzické geografii. V úvodním bloku se posluchači seznámí se základními přístupy k modelování, obecnou strukturou modelů a principy kalibrace a verifikace modelů. Hlavní část přednášky bude věnována principům modelování procesů v jednotlivých fyzicko-geografických disciplínách. Představeny budou modely sloužící jako nástroje pro analýzu klimatologických, meteorologických, geomorfologických, hydrologických a geoekologických procesů. Třetí část přednášky bude tvořit charakteristika modelů v rozhodovací sféře, podpora GIS v modelování a představeny budou také aktuální směry výzkumu v modelování přírodních procesů.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. (15.12.2019)
 • Wainwright, J., Mulligan, M. (Eds.) (2004): Environmental Modelling. John Wiley & Sons, Chichester. (Second edition 2013).
 • 5.hodnotící zpráva IPCC, pracovní skupina I, kap. 9 (www.ipcc.ch).
 • Beven K. J. (2001): Rainfall-Runoff modelling, The Primer. John Wiley & Sons Chichester.
 • Clarklabs. (2012): IDRISI Spotlight: Land Change Modeler.
 • Drew, C.A., Wiersma, Y.F., Huettmann, F. (Eds.). (2011): Predictive Species and Habitat Modeling in Landscape Ecology. Concepts and Applications. Springer Science & Business Media.
 • Kalnay, E. (2003): Atmospheric modelling, data assimilation and predictability. University Press, Cambridge.
 • Franklin J. (2009): Mapping Species Distributions: Spatial Inference and Prediction. Cambridge Univ. Press, Cambridge.
 • Millspaugh J., Thompson F.R. 2011. Models for Planning Wildlife Conservation in Large Landscapes. Academic Press
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. (19.09.2023)
Zkouška probíhá formou elektronického testu v počítačové učebně
Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. (22.09.2023)

Přednáška bude probíhat prezenčně.

 Prezentace přednášek budou dostupné v SIS.

 

 1. 2.10.2023: Úvod k modelování přírodních procesů a dělení modelů. Tvorba modelu, hledání parametrů. Kalibrace a validace modelu (M. Jeníček)

 2. 9.10.2023: Modely akumulace a tání sněhu: Energetická bilance sněhu, modely tání sněhu, komplexní sněhové modely, regresní modely plošného rozložení sněhu. Ukázka modelu typu degree-day. Modely sněhových lavin (M. Jeníček)

 3. 16.10.2023: Modelování klimatu - Klimatické modely 0-D až 3-D. Globální klimatické modely, regionální klimatické modely, jejich struktura a využití pro projekce budoucího klimatu. (R. Huth)

 4. 23.10.2023: Meteorologické modely, nástroje numerické předpovědi počasí, problematika asimilace dat, fyzikální parametrizace; ansámblová předpověď; metody statistického a dynamického nowcastingu (J. Popová)

 5. 30.10.2023: Srážko-odtokové modely: Základní principy hydrologického modelování. Problematika vstupních dat. Kalibrace a validace modelu, objektivní kritéria hodnocení úspěšnosti modelu. Případová studie. Ukázka modelu HBV (M. Jeníček)

 6. 6.11.2023: Modely v biogeografii - modely predikce výskytu a šíření organismů v prostoru. Principy jejich využití, vstupní data a vlastní výstupy. (D. Romportl)

 7. 13.11.2023: Modely eroze a transportu splavenin - přehled používaných modelů s bližším  zaměřením na vybrané empirické a semi-empirické modely. Ukázky výstupů z aktuálních výzkumů. (Z. Kliment)

 8. 20.11.2023: Modely v dynamické geomorfologii . Modely reliéfu (zdrojová data, konstrukce, typy, využití). TLS a práce s datovými mračny. Modelování dynamiky reliéfu. Modelování stability v inženýrské geologii. Fyzikální a numerické modely. Geofyzikální modely v geomorfologii. (F. Hartvich)

 9. 27.11.2023: Modelování kvality povrchových vod a šíření znečištění ve vodním prostředí (J. Langhammer)

 10. 4.12.2023: Využití strojového učení pro modelování v hydrologii (J. Langhammer)

 11. 11.12.2023: Podpora GIS v modelování. Modelovací nástroje v ArcGIS (hotspot, cluster and outlier). Distribuce jevů v prostoru a času. Analýza vzorů. Další software (Voxler, CloudCompare, PhotoScan), 3D zobrazování a virtualizace. (F. Hartvich)

 12. 18.12.2023: Nejistota v modelování (M. Jeníček)

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK