PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ekologie pro geografy - MZ330P18
Anglický název: Ecology for geographers
Český název: Ekologie pro geografy
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. (18.12.2019)
Předmět seznamuje posluchače se základy ekologie. Podává přehled o jednotlivých abiotických a biotických faktorech ovlivňujících organismy, popisuje vztahy mezi organismy, představuje základní atributy populací, vztahy mezi populacemi a životní strategie. Seznamuje posluchače se základními charakteristikami společenstev a ekosystémů, koloběhem hmoty v ekosystémech, biodiverzitou a antropogenním ovlivněním biosféry.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. (21.03.2019)

Begon M., Harper J. L. a Townsend C. R.(1997): Ekologie. Jedinci, populace a společenstva. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc.
Storch, D., Mihulka, S. (2000): Úvod do současné ekologie. Portál, Praha.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. (21.03.2019)

Podmínka ukončení: úspěšné vykonání zkoušky písemnou či ústní formou.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. (21.03.2019)

1 Definice a vymezení oboru, jeho vývoj, základní pojmy. Abiotické a biotické faktory, biotické systémy a jejich hierarchie.
2 Organismus a prostředí, limity tolerance, ekologické zdroje a jejich využití, ekologická nika.
3 Populace a její charakteristiky: populační dynamika, věková struktura, růst, křivka přežití, životní strategie
4 Společenstvo a jeho charakteristiky, druhová rozmanitost, patrovitost, produktivita, biomasa
5 Vztahy mezi populacemi, kompetice, predace, mutualismus, Lotka-Volterův model
6 Ekosystém, definice a charakteristiky, struktura, hierarchie ekosystémů. Tok energie v ekosystému a její přeměna, produkce biomasy, potravní pyramida, trofické vazby
7 Koloběh hmoty, biogeochemické cykly chemických prvků a látek v ekosystémech
8 Teorie ostrovní biogeografie, teorie metapopulace, osídlování ostrovů, role zásobníku druhů
9 Biodiverzita, úrovně a význam biodiverzity, faktory biodiverzity
10 Charakteristiky a základní rozdíly suchozemských a vodních ekosystémů
11 Negativní a pozitivní zpětné vazby, biologická sukcese, klimax
12 Stabilita ekosystému, vztah stability a rovnováhy, homeostáza a homeorhéza, role disturbance
13 Vztah člověka a biosféry, antropogenní transformace přírodních ekosystémů, antroposféra a noosféra, dodatková energie, narušení trofických vazeb, rozdíly ve fungování přírodních a antropogenních systémů


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK