PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Environmentálně udržitelný rozvoj - MZ330P17
Anglický název: Environmental sustainable development
Český název: Environmentálně udržitelný rozvoj
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. (20.09.2019)
Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami environmentálně udržitelného rozvoje v různých oblastech lidské činnosti a přispět k rozvoji myšlení v globálních souvislostech. Jednotlivé přednášky jsou zaměřeny vždy na konkrétní okruh lidských aktivit, se zaměřením na příčiny a důsledky současných problémů, možnosti řešení a příklady dobré praxe v různých částech světa, a to na lokální, regionální, národní i celosvětové úrovni.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. (20.09.2019)

Povinná literatura:

Bílý, T., Fraňková, E. (2012): Globální souvislosti produkce a spotřeby, hnutí fair trade. Geografické rozhledy, 22 (1), 22–25.

Janský, B. (2017): Vstupuje lidstvo do globální vodní krize? Geografické rozhledy, 27(1), 4–7.

Johanisová, N., Fraňková, E. (2012): Ekonomický růst a jeho environmentální a sociální souvislosti. Geografické rozhledy, 22 (1), 6–8.
Kozubíková, E. Nadměrná spotřeba mořských ryb a její následky. Geografické rozhledy, 22 (1), 9–11.
Matějček, T. (2012): Životní prostředí. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta. Ústí nad Labem, 98 s.
Matějček, T. (2016): Životní cyklus spotřební elektroniky. Geografické rozhledy, 26, č. 2, 20–21.

Doporučená literatura:

Agenda 21 (Příloha II dokumentu „Report of the UN CED", Rio de Janeiro, 1992); česky vydalo MŽP v r. 1998, 328 s.
Bartoš, J. (2013): „Ostrovy" odpadků. Geografické rozhledy, 22, 4, s. 20–21.
Elliot, J. A. (2013): An Introduction to Sustainable Development. Routledge, 346 s.

Fialová, D. (2017): Turismus – enormní spotřebitel vody. Geografické rozhledy, 27(1), 20–23.

Jelen, L., Kocová, T. (2013): Globální obchod s banány a jeho dopady. Geografické rozhledy, 23 (1), 22–23.

Moldan, B. (2009): Podmaněná planeta. Karolinum, Praha, 336 s.
Nátr, L. (2005): Rozvoj trvale neudržitelný. Karolinum, Praha.
Nováček, P. (2011): Udržitelný rozvoj. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc.
Robinson, J. (2004): Squaring the circle? Some thoughts on the idea of sustainable development. Ecological Economics, 48, 4

Spilková, J. (2017): Město a potraviny: alternativní způsoby produkce a spotřeby potravin. Geografické rozhledy, 26(5), 24–25.
Svoboda, J. (2009): Kompletní návod k vytvoření ekozahrady a rodového statku. Smart Press, Praha, 352 s.

 

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. (20.09.2019)

Zkouška je formou písemného testu a ověřuje znalosti z přednášek a dovednost aplikovat je na konkrétní situaci.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. (20.09.2019)

1) Úvod, základní pojmy, principy a hlavní pilíře udržitelného rozvoje.

2) Externality, ekosystémové služby, environmentální ekonomie. Indikátory udržitelného rozvoje. Ekologická stopa.

3) Environmentálně udržitelné zemědělství, rybolov a lesní hospodářství

4) Environmentálně udržitelná doprava

5) Environmentálně udržitelný cestovní ruch

6) Environmentálně udržitelná spotřeba a obchod

7) Environmentálně udržitelná energetika a výstavba (bydlení, architektonická a urbanistická řešení)

8) Environmentálně udržitelné hospodaření s odpady a dalšími zdroji

9) Environmentálně udržitelný životní styl, enviornmentálně udržitelná společnost, environmentálně udržitelná domácnost.

10) Environmentálně udržitelné hospodaření s vodními zdroji, vodohospodářský management
11) Příklady zahraničních i domácích rozvojových projektů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK