PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ochrana půdy - MZ330P11
Anglický název: Soil Conservation
Český název: Ochrana půdy
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
Neslučitelnost : MZ330P15
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. (18.12.2019)
Předmět představuje hlavní typy degradačních procesů půd a seznamuje studenty s metodami zpracování a vyhodnocení náchylnosti půd k degradaci.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. (21.03.2019)

Němeček, J., Kutílek, M., Smolíková, L. (1990): Pedologie a paleopedologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 546 s.

Šarapatka, B. (2014): Pedologie a ochrana půdy. Olomouc. Univerzita Palackého v Olomouci, 232 s.

Hauptman I., Kukal Z., Pošmourný K. [eds.] (2009): Půda v České republice. Praha: Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství, 256 s.

Janeček, M. et al. (2004): Ochrana zemědělské půdy před erozí. Praha. ISV, 201 s.

Vopravil, J. et al. (2011): Půda a její hodnocení v ČR 2. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 156 s.

Vopravil, J. et al. (2009): Půda a její hodnocení v ČR 1. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 148 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. (21.03.2019)

Podmínka ukončení: úspěšné vykonání zkoušky písemnou či ústní formou a prezentace úkolů průběžně zadávaných a zpracovaných na cvičení.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. (21.03.2019)

1. Funkce půdy - produkční a mimoprodukční funkce

2. Hlavní typy degradačních procesů půd

3. Vodní a větrná eroze, protierozní opatření, erozní modely

4. Půdní organická hmota (bilance, ztráta, sekvestrace uhlíku)

5. Acidifikace a nutriční degradace půd a náchylnost půd k acidifikaci

6. Znečištění půdy organickými a anorganickými látkami

7. Biogeochemické cykly hlavních prvků a jejich ovlivnění člověkem

8. Zábor půd a zhutnění půd - vliv na retenci a infiltraci vody

9. Legislativa v ochraně půd, vyjímání půd ze ZPF, LF, kompetence státní správy a samosprávy

10. Ohrožení půd z globálního pohledu

11. Obnova přirozených funkcí půd - rekultivace, přirozená obnova, revitalizace

12. Hodnocení a oceňování zemědělských a lesních půd

13. Dostupná data o půdě, mapy, mapové aplikace  

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK