PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Hydrogeografie - MZ330P108
Anglický název: Hydrogeography
Český název: Hydrogeografie
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout 010.jpg prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
stáhnout 011.jpg prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
stáhnout 012.jpg prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
stáhnout 013.jpg prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
stáhnout 014.jpg prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (30.10.2019)
V základním kurzu hydrogeografie získají posluchači široké poznatky z geografie světového vodstva. Seznámí se s rozložením zásob vody v hydrosféře, s oběhem vody na Zemi a s jednotlivými prvky hydrologické bilance. Poznají proces vzniku a ovlivnění odtokového procesu a jednotlivé postupy měření hydrologických veličin včetně jejich grafického a statistického zpracování. Pozornost je rovněž zaměřena na hydrologické extrémy, tedy povodně a hydrologické sucho. Nově jsou zařazeny přednášky na téma "Vodní stres ve světě a v Česku".
Po tomto všeobecném úvodu do hydrologie následují kapitoly věnované hydrografickým charakteristikám jednotlivých kontinentů. Posluchači se seznámí s hydrologickým režimem a využitím velkých řek, s vodními cestami, velkými světovými jezery a přehradními nádržemi. Přednáška je uzavřena analýzou dopadů změny klimatu na hydrosféru se zaměřením na vývoj současného kontinentálního a horského zalednění.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (30.10.2019)

NETOPIL, Rostislav. Hydrologie pevnin. 2. vyd. Praha: Academia, 1988, 294 s.

HENDL, Manfred und LIEDTKE, Herbert. Lehrbuch der allgemeinen physischen Geographie: 160 Tabellen. 3. überarb. und erw. Aufl. Gotha: Perthes, 1997, 866 S. ISBN 36-230-0839-7.

JANSKÝ, Bohumír. Geografie moří a oceánů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992, 138 s. ISBN 80-7066-678-1.

MARCINEK, Joachim, Josef SARATKA und Erhard ROSENKRANZ. Das Wasser der Erde: eine geographische Meeres- und Gewässerkunde. 2. überarb. und erw. Aufl. Gotha: Justus Perthes, 1996, 328 S. ISBN 3-623-00836-2.

JANSKÝ, Bohumír a ŠOBR, Miroslav a kol.  Jezera České republiky. Přírodovědecká fakulta UK Praha, katedra fyzické geografie a geoekologie, 2003, 216 s.

NOVARESIO, Paolo. Velké řeky světa. Universum, 2006, 304 s.

NĚMEC, Jan a Josef HLADNÝ. Voda v České republice. Praha: Consult, 2006, 253 s. ISBN 80-903482-1-1. 

DEWALLE, David R a Albert RANGO. Principles of snow hydrology. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2008, 410 p. ISBN 978-0-521-82362-3.

LIKENS, Gene E. Encyclopedia of inland waters. 1st ed. Amsterdam: Elsevier, 2009. ISBN 978-0-12-088462-9.

KARÁSEK, Oldřich, JANSKÝ, Bohumír. Vodopády světa. Ottovo nakladatelství, 20016, 176 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (30.10.2019)

Studenti průběžně zpracovávají referáty na zadané téma ze světové hydrogeografie (Zásoby vody v hydrosféře, vodohospodářské poměry ČR, velké řeky světa a jejich hydrologický režim, světová jezera, přehradní nádrže, zalednění na Zemi) v rozsahu 5 normostran s obrázky a grafy. Po splnění se přihlašují na zkoušku. Zkouška probíhá ústně s krátkou přípravou.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (30.10.2019)

1.  Zásoby vody v hydrosféře

1.1. Kvantifikace zásob vody v hydrosféře

1.2. Hydrologický cyklus, hydrologická bilanční rovnice

2.  Voda - globální problém lidstva

2.1. Problémy s vodou ve světě, nerovnoměrné rozložení zásob na kontinentech, struktura spotřeby vody, plýtvání s vodou

2.2. Vodní stres ve světě

2.3. Vodohospodářská situace ČR, hydrografie, zásoby povrchových a podzemních vod, spotřeba vody

2.4. Vodní stres v Česku a adaptační opatření pro řešení sucha

3.  Hydrografie a hydrometrie

3.1. Základní pojmy z hydrografie, typy říčních sítí

3.2. Hydrometrie, měření vodních stavů a průtoků

4. Odtokový proces

4.1. Vznik povrchového odtoku, přírodní a antropogenní ovlivnění, globální charakteristiky odtoku, zdroje vodnosti řek

4.2. Hydrologické extrémy – povodně, sucho

5. Hydrografie Evropy

      5.1. Velké řeky, vodní cesty

6. Hydrografie Evropy

      6.1. Jezera a přehradní nádrže

7. Hydrografie Afriky

     7.1. Velké řeky, jezera a přehradní nádrže

8. Hydrografie Severní Ameriky

     8.1. Velké řeky, jezera a přehradní nádrže

9. Hydrografie Latinské Ameriky

     9.1. Velké řeky, jezera a přehradní nádrže

10. Hydrografie Asie a Austrálie

     10.1. Velké řeky, vodní cesty

11. Hydrografie Asie a Austrálie

     11.1. Jezera a přehradní nádrže

12. Ledovce na Zemi

     12.1. Současné kontinentální a horské ledovce

     12.2. Vliv změny klimatu na hydrosféru

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK