PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Hydrogeografie - MZ330P108
Anglický název: Hydrogeography
Český název: Hydrogeografie
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 85
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://Přednost mají posluchači učitelských oborů.
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Ekonom_26-33_EK15.pdf prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
stáhnout HYDRO_ 6_odtok.pdf prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
stáhnout 010.jpg prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
stáhnout 011.jpg prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
stáhnout 012.jpg prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
stáhnout 013.jpg prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
stáhnout 014.jpg prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Anotace
V základním kurzu hydrogeografie získají posluchači široké poznatky z geografie světového vodstva. Seznámí se s rozložením zásob vody v hydrosféře, s oběhem vody na Zemi a s jednotlivými prvky hydrologické bilance. Poznají proces vzniku a ovlivnění odtokového procesu. Pozornost je rovněž zaměřena na hydrologické extrémy, tedy povodně a hydrologické sucho. Aktuálně jsou zařazeny přednášky na téma "Vodní stres ve světě a v Česku".
Po tomto všeobecném úvodu do hydrologie následují kapitoly věnované hydrografickým charakteristikám jednotlivých kontinentů. Posluchači se seznámí s hydrologickým režimem a využitím velkých řek, s vodními cestami, velkými světovými jezery a přehradními nádržemi. Přednáška je uzavřena analýzou dopadů změny klimatu na hydrosféru se zaměřením na vývoj současného kontinentálního a horského zalednění.
Poslední úprava: Janský Bohumír, prof. RNDr., CSc. (22.01.2024)
Literatura

NETOPIL, Rostislav. Hydrologie pevnin. 2. vyd. Praha: Academia, 1988, 294 s.

JANSKÝ, Bohumír (l989): Bajkal ‑ perla Sibiře. Edice Knihy o přírodě. l83 s. Panorama, Praha. 

HENDL, Manfred und LIEDTKE, Herbert. Lehrbuch der allgemeinen physischen Geographie: 160 Tabellen. 3. überarb. und erw. Aufl. Gotha: Perthes, 1997, 866 S. ISBN 36-230-0839-7.

JANSKÝ, Bohumír. Geografie moří a oceánů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992, 138 s. ISBN 80-7066-678-1.

MARCINEK, Joachim, Josef SARATKA und Erhard ROSENKRANZ. Das Wasser der Erde: eine geographische Meeres- und Gewässerkunde. 2. überarb. und erw. Aufl. Gotha: Justus Perthes, 1996, 328 S. ISBN 3-623-00836-2.

JANSKÝ, Bohumír a ŠOBR, Miroslav a kol.  Jezera České republiky. Přírodovědecká fakulta UK Praha, katedra fyzické geografie a geoekologie, 2003, 216 s.

JANSKÝ, Bohumír a kol. (2004 edit.): K pramenům Amazonky.  Ottovo nakladatelství, Praha, 248 s. 

NOVARESIO, Paolo. Velké řeky světa. Universum, 2006, 304 s.

NĚMEC, Jan a Josef HLADNÝ. Voda v České republice. Praha: Consult, 2006, 253 s. ISBN 80-903482-1-1. 

DEWALLE, David R a Albert RANGO. Principles of snow hydrology. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2008, 410 p. ISBN 978-0-521-82362-3.

LIKENS, Gene E. Encyclopedia of inland waters. 1st ed. Amsterdam: Elsevier, 2009. ISBN 978-0-12-088462-9.

KARÁSEK, Oldřich, JANSKÝ, Bohumír. Vodopády světa. Ottovo nakladatelství, 2016, 176 s.

 

Poslední úprava: Janský Bohumír, prof. RNDr., CSc. (22.01.2024)
Požadavky ke zkoušce

Každý účastník kurzu vypracuje v průběhu semestru seminární práci na přidělené téma ze světové hydrogeografie (vybraná řeka, jezero, přehradní nádrž, vodní kanál), rozsah minimálně 7 stran textu, mapy, grafy, foto. Bez splněné seminární práce nebude možné zapsat výsledek zkoušky.

Písemná zkouška:

1. Regionální hydrogeografie: Obrysová mapa libovolného kontinentu – zakreslování hydrogeografických objektů (významné vodní toky, jezera, přehradní nádrže, umělé vodní kanály, vodopády). Zdrojem pro přípravu je Školní atlas světa, Kartografie Praha, vydání 2019, 2020, 2021 a 2022.

2. Hydrogeografická témata probraná v rámci přednášek a doporučené literatury.

Poslední úprava: Janský Bohumír, prof. RNDr., CSc. (22.01.2024)
Sylabus

1. Zásoby vody v hydrosféře: kvantifikace zásob vody v hydrosféře, hydrologický cyklus, hydrologická bilanční rovnice

2. Hydrometrie, měření vodních stavů a průtoků.

3. Voda - globální problém lidstva, nerovnoměrné rozložení zásob na kontinentech, struktura spotřeby vody. Vodohospodářská situace ČR.

4. Odtokový proces. Vznik povrchového odtoku, přírodní a antropogenní ovlivnění odtoku. Hydrologické extrémy.

5. Hydrografie Evropy. Velké řeky, vodní cesty.

6. Hydrografie Evropy. Jezera a přehradní nádrže. 

7. Hydrografie Afriky. Velké řeky a jezera.

8. Hydrografie Severní Ameriky. Velké řeky a jezera.

9. Hydrografie Latinské Ameriky. Velké řeky a jezera.

10. Hydrografie Asie. Velké řeky, jezera.

11. Povodí Aralského jezera – nakládání s vodou ve Střední Asii.

12. Hydrografie Austrálie. Velké řeky a jezera.

13. Ledovce na Zemi. Současné kontinentální a horské ledovce. Vliv změny klimatu na hydrosféru.

 

Odkaz na přednášky:

https://drive.google.com/drive/folders/1eJyxXuBefD843QXcgmXWawO-9V7NNNfx?usp=sharing

Poslední úprava: Janský Bohumír, prof. RNDr., CSc. (22.01.2024)
Vstupní požadavky

 Hydrogeografii přednostně zapisují posluchači učitelského studia.

Poslední úprava: Janský Bohumír, prof. RNDr., CSc. (22.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK