Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie - MZ330P100
Anglický název: Geomorphology, pedogeography and biogeography
Český název: Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:5/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Je záměnnost pro: MZ330P68
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (13.04.2012)
Tato přednáška je určena pro studenty bakalářského studia, zejména pro ty se zaměřením na vzdělávání, jakož i pro studenty věd o Zemi a dalších přírodovědných disciplín, které studují a nebo kde se odráží vliv reliéfu, půd a bioty.
V průběhu prvního semestru přednáška seznamuje posluchače se základními geomorfologickými principy a pravidly. Posluchač je seznámen s elementarními formami reliéfu a jeho základními typy, včetně hrubého nárysu jeho vývoje. Zároveň je diskutován vztah reliéfu ke geologickému podloží a složkám fyzickogeografické sféry, jakož i interakce s lidskou společností.
Na znalostech o reliéfu a jeho vztahu ke geologickému podloží, klimatu a činnosti člověka staví charakteristika pedogeneze a principů rozšíření půd na Zemi stejně jako rozšíření rostlin a živočichů. Zonalita rozšíření půdních skupin, různých životních forem, biotopů a ekosystémů je postupně osvojována v globálním i republikovém měřítku.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. (24.04.2012)

Huggett R.J. (2007):Fundamentals of Geomorphology. Routledge, New York, London, 458 p.

Summerfield M.A. (1997): Global Geomorphology. Longman, London, 537 p.

Demek J. (1987): Obecná geomorfologie. Academia Praha, 476 p.

Demek J., Zeman J. (1979): Typy reliéfu Země. Academia Praha, 327 p.

Horník S. a kol. (1986): Fyzická geografie, díl II. - SPN Praha, (geomorfologie str. 13-108).

Němeček J. et al.(1991): Pedologie a paleopedologie, Academia, Praha.

Jeník, J., (1998): Ekosystémy: (úvod do organizace zonálních a azonálních biomů). Praha, Karolinum, 135 s.

Hendrych, R., (1984): Fytogeografie. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 220 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (13.04.2012)

Zkouška má písemnou formu, kombinující testové a volné otázky zaměřené na tematické okruhy, probírané v rámci jednotlivých přednášek.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (13.04.2012)

1. Předmět, rozdělení, vývoj a metody geomorfologie. Reliéf jako systém a součást fyzickogeografické sféry. Koncepce uniformity a aktualismu.

2. Základní zákonitosti vývoje zemského povrchu. Reliéf jako výsledek působení vnitřních a vnějších sil. Problematika stáří v geomorfologii.

Strukturní a klimatická geomorfologie. Morfostruktura a morfoskulptura.

3 Endogenní morfogenetické procesy a tvary reliéfu. Orogeneze.

4. Diastrofismus, vulkanismus, průvodní jevy morfotektoniky.

5. Exogenní morfogenetické procesy a tvary reliéfu Zvětrávací procesy. Geomorfologická hodnota hornin.

6. Kryogenní, glaciální, nivační a periglac. procesy a tvary vzniklé jejich činností.

7. Svahové procesy a vývoj svahů.

8. Fluviální procesy a tvary reliéfu.

9. Krasové procesy a tvary.

10.Eolické, marinní, limnické procesy a tvary

11.Organogenní a antropogenní morfogentické procesy a tvary.

12.Strukturní a dynamická geomorfologie dna oceánů, moří a povrchu souší a jejich vývoj v mladším kenozoiku.

13.Opakování dílčích témat jako příprava ke zkoušce.