PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Hot Topics in Physical Geography - MZ330E011
Anglický název: Hot Topics in Physical Geography
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Vysvětlení: nahrazuje MZ300E009
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Radan Huth, DrSc.
RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Kropáček, Ph.D.
prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
Mgr. Martin Margold, Ph.D.
RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Erasmus2023_Huth.pdf Huth RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
stáhnout Hot Topics - Water and Sediment Pollution - Chalupová.pdf Chalupová RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
stáhnout HotTopics_Lakes in Tibet as climate indicator_Kropacek.pdf Kropáček RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
stáhnout Hydrological impacts of climate change.pdf Jeníček RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
stáhnout P5_Restorationof waterecosystem_2022update.pdf Matoušková RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
stáhnout Soil__degradation_Chuman.pdf Chuman RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
stáhnout treml_vegetation_climatechange.pdf Treml RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
Anotace -
Předmět je zaměřen na současné trendy ve fyzické geografii a geoekologii v České republice a ve světě. Každá přednáška je zaměřena na speciální téma.
Poslední úprava: Chalupová Dagmar, RNDr., Ph.D. (17.06.2023)
Literatura -

Jones, A., Montanarella, L. and Jones, R., (2005): Soil atlas of Europe. European Soil Bureau Network. European Commission, Luxembourg, 128 p.
Kozák, J. (2010): Atlas půd České republiky. Česká zemědělský univerzita, Praha, 150 s.
Hladný, J., Němec, J (eds.) (2006): Voda v České republice, Consult, Praha, 256 s. ISBN: 80-903482-2-X                                                                                                                                                                             

Romportl, D., Chuman, T., Lipský, Z. (2013): Typologie krajiny Česka, Geografie, 1, 118, 16-39.

Romportl, D., Chuman, T. (2012): Present approaches to landscape typology, Journal of Landscape Ecology,5, 3, p.24-35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Chuman, T., Romportl. D. (2010): Multivariate classification analysis of cultural landscapes: An example from the Czech Republic, Landscape and Urban Planning, doi:10.1016/j.landurbplan.2010.08.003                                        

 Lipský, Z., Romportl, D. (2007):Typůologie krajiny v Česku a zahrnaičí: stav, problematiky, metody a teoretická východiska, 112, 1, 62-84.                                                                                                                          

DOSTÁL, T., JANEČEK, M., KLIMENT, Z., KRÁSA, J., LANGHAMMER, J., VÁŠKA, J., VRÁNA, K., 2006. Czech Republic. In: Soil Erosion in Europe (J. Boardmann,  J. Poesen  eds.), J.Wiley & sons, New York, p. 107-116. ISBN 0-470-85910.
LANGHAMMER, J., MATOUŠKOVÁ, M., KLIMENT, Z., 2013. Assessment of spatial and temporal changes of ecological status of streams in Czechia: a geographical approach. Geografie, 118, 4, 309-333.
KLIMENT, Z., KADLEC, J., LANGHAMMER, J., 2008. Evaluation of suspended load changes using AnnAGNPS and SWAT semi-empirical models. Catena, 73, 3, 286-299. 
KLIMENT, Z., 2003. Transport of suspended sediments in various regions of the Czech Republic. Acta Universitatis Carolinae - Geographica, 38, 1, 157-166.                                                                                                        

Tolasz, R. et al., 2007: Atlas podnebí Česka. Český hydrometeorologický ústav, Praha, 255 s.

Poslední úprava: Chalupová Dagmar, RNDr., Ph.D. (17.06.2023)
Požadavky ke zkoušce -

·        Písemná seminární práce s odkazy na publikovaný výzkum: 8 stran

·        PowerPoint prezentace na závěrečném semináři (7 min; 6-8 slidů)

·        Témata musí být vybrána 3. přednáškou po diskusi s přednášejícím

·        Téma musí být s vyučujícím během semestru diskutováno

·        Písemná seminární práce musí být zaslána příslušnému vyučujícímu nejméně 2 týdny před závěrečným seminářem!

·        75% účast na přednáškách

Poslední úprava: Chalupová Dagmar, RNDr., Ph.D. (29.09.2023)
Sylabus -

! Změna pořadí přednášek vyhrazena!

 

6.10.2023 Znečištění vody a sedimentů (Chalupová)

Přednáška podává stručný popis zdrojů znečištění, hlavních znečišťujících látek, rizik kontaminace, monitorovacích technik a parametrů kvality vody. Bude představena kontaminace vody a sedimentů v České republice se zaměřením na nejproblematičtější lokality (staré antropogenní zátěže, Labe).

 

13.10.2023 Degradace půd v České republice (Chuman)

Půda je důležitým přírodním zdrojem, který je nyní  vystaven degradačním procesům ovlivňujících životně důležité vlastnosti a služby, které půda poskytuje, jako je produkce potravin, zadržování vody, biodegradace, biologická rozmanitost a koloběh živin. Budou představeny degradační procesy, např. zastavování půdy, eroze půdy a zhutnění půdy.

 

20.10.2023 Ledovcové příkrovy v oteplujícím se světě (Margold)

Podnebí vykazuje v posledních desetiletích jasný trend oteplování, pravděpodobně v důsledku emisí skleníkových plynů. Polární ledovcové příkrovy reagují povrchovým táním a změnami dynamiky průtoku, které přispívají k růstu hladině moře. Tato přednáška se zaměří na ledovcové oblasti a procesy, které hrají nejvýznamnější roli z hlediska stoupající hladiny moře.

 

27.10.2023 Geomorfologická nebezpečí ve vysokých horských oblastech (Vilímek)

Nově vznikající oblast interdisciplinárního vysokohorského výzkumu začala vyvíjet nástroje pro předvídání změn v oblastech s přírodními riziky. Tyto informace jasně dokumentují skutečnost, že v mnoha horských oblastech došlo k značné deglaciaci, což pravděpodobně povede během desítek let k značnému znehodnocení těchto prostředí. Rychle rostoucí množství odborné literatury dokumentuje tyto procesy z hlediska fyzicko-geografického, i po socioekonomické a kulturní stránce. Poskytuje důležité informace o tom, jak vyhodnotit nová nebezpečí a jak se s nimi vypořádat.

 

3.11.2023 Nedávná a budoucí změna klimatu: Co, kde, kolik? (Huth)

Současná pozorování klimatické změny v chodu teplot, srážkách a dalších klimatických prvcích. Diskutován je možný budoucí vývoj klimatu v důsledku antropogenní modifikace složení atmosféry. Jsou prezentovány vybrané dopady změny klimatu na lidské činnosti, ekosystémy atd.

 

 

 

10.11.2023 Hydrologický dopad změny klimatu: Budeme mít v budoucnosti dost vody? (Jeníček)

V budoucnu se očekává, že větší podíl současných sněhových srážek bude vypadávat ve formě deště. Následkem toho se sníží zásoba sněhu, což by mohlo způsobit snížení průtoku na jaře a v létě. To platí zejména pro regiony se sezónním rozložením srážek. Zvýšení teploty vzduchu navíc zvýší evapotranspiraci a tím se také zvýší objem deficitu. Přednáška představí hlavní dopady probíhajících a budoucích klimatických změn na jednotlivé složky vodního cyklu. Budou diskutovány různé důsledky v různých regionech světa.

 

17.11.2023 (státní svátek)

 

24.11.2023 Revitalizace vodních ekosystémů (Matoušková)

Přednáška je zaměřena na seznámení studentů s funkcemi a podmínkami přírodních vodních ekosystémů, jejich heterogenitu a dynamiku a negativními aspekty lidské modifikace vodních ekosystémů včetně metodologie ekologického hodnocení a principy revitalizací. Pozornost je věnována také prezentaci modelových projektů obnovy vodních toků.

 

1.12.2023 Jsou změny endorheických jezer na Tibetské náhorní plošině platným klimatickým indikátorem? (Kropáček)

Tibetská plošina je největší vysokohorská plošina na světě s průměrnou nadmořskou výškou více než 4700 m n.m. Má zásadní vliv na regionální klima, protože působí jako bariéra pro meridionální cirkulaci a zdroj tepla. Obsahuje velké množství endorheických (uzavřená povodí) jezer. Vodní stavy jezer se v posledních třech desetiletích dramaticky zvýšily, jak nedávno odhalila satelitní altimetrie. Vodní režim těchto jezer odráží změny tání ledovců, množství srážek a evapotranspiraci v povodích. Otázka, který vliv je dominantní, však dosud nebyla zcela vyřešena. Dalšími klimaticky zajímavými proměnnými, které lze analyzovat dálkovým průzkumem Země, jsou data o zamrzání a tání ledu. V rámci přednášky budou diskutovány tyto a některé další aspekty změny klimatu na Tibetské náhorní plošině.

 

8.12.2023 Aplikace bezpilotních vzdušných systémů ve fyzické geografii (Langhammer)

Bezpilotní vzdušné systémy (UAS, UAV, drony) představují rychle se vyvíjející technologii rychlého mapování a dálkového průzkumu blízkého dosahu s různými aplikacemi v geovědách. Přednáška přináší přehled technologie zahrnující letecké platformy a senzory a demonstruje potenciál jejich aplikací ve fyzické geografii na vybraných příkladech z nedávných výzkumných projektů v hydrologii, fluviální geomorfologii, 3D terénních rekonstrukcích nebo multispektrální analýzu narušení lesa.

 

15.12.2023 Fragmentace krajiny v Evropě (Romportl)

Fragmentace krajiny představuje jednu z největších hrozeb pro biologickou rozmanitost a jeden z nejdůležitějších problémů současné ochrany přírody a krajiny. Přednáška poskytne základní informace o vývoji fragmentace krajiny v Evropě, jejích příčinách a dopadech a metodách jejího hodnocení a kvantifikace. Rovněž budou diskutována dostupná opatření k jejímu zmírnění a další nástroje, jak chránit krajinu před negativními dopady.

 

 

  

 

 

5.1., 12.1. a 19.1.2024  Závěrečný seminář - prezentace

Poslední úprava: Chalupová Dagmar, RNDr., Ph.D. (29.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK