PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Metody ve fyzické geografii II. - MZ330C02
Anglický název: Physical Geography Methods II.
Český název: Metody ve fyzické geografii II.
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. (11.02.2014)
Předmět je zaměřen na metodické kapitoly hlavních fyzickogeografických oborů a navazuje na předmět Metody ve fyzické geografii I. Předmět rozvíjí praktické znalosti a dovednosti v oblasti používání měřících přístrojů a získávání primárních dat a interpretace výsledků.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. (17.02.2015)

Bednář, J. (2003): Meteorologie. Praha: Portál, 224 s.

Bezvodová B., Demek, J., Zeman, A. (1985): Metody geologického a geomorfologického výzkumu. Praha: SPN, 207 s.

Cook, E.R., Kariukstis, L.A., 1990: Methods of Dendrochronology. Applications in the environmental sciences. Dordrecht: Kluwer, 394 s.

Daňhelka, J., Krejčí, J., Šálek, M., Šercl, P., Zezulák, J. (2003): Posouzení vhodnosti aplikace srážko-odtokových modelů s ohledem na simulaci povodňových stavů pro lokality na území ČR. Praha: ČZÚ, 214 s.

Goudie, A. a kol. /ed./ (1990): Geomorphological techniques. London: Cambridge University Press, 570 s.

Kříž, V. et al. (1988): Hydrometrie. Praha: SPN, 176 s.

Kemel, M. (2000): Klimatologie, meteorologie, hydrologie. Praha: ČVUT, 289 s.

Kern, K. (1994): Grundlagen naturnaher Gewässergestaltung. Geomorfphologische Entwicklung von Fließgewässern. Berlin: Springer, 256 s.

Leopold, L.,B. (1997): Water, Rivers and Creeks. Sausalito: University Science Books, 185 s.

Maidment, D.R. (2000): Hydrologic and hydraulic modeling support with geographic information systems. Redlands: ESRI, 216 s.

Maidment, D.R. (1992): Handbook of hydrology. New York: McGraw Hill, 1400 s.

Nosek, M. (1972): Metody v klimatologii. Praha: Academia, 434 s.

Pitter, P. (2002): Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT, 564 s.

Synáčková, M. (1996): Kvalita vod. Praha: ČVUT, 148 s.

Tomášek, M. 2000): Půdy České republiky. Praha, ČGÚ, 68 s.

Valla, M. et al. (2004): Pedologické praktikum. Praha: ČVUT, 151 s.

Voženílek, V. a kol. (2001): Integrace GPS/GIS v geomorfologickém výzkumu. Olomouc: Univerzita Palackého, 185 s.

Vysoudil, M. (1997): Meteorologie a klimatologie pro geografy. Olomouc: Univerzita Palackého, 232 s.

Wetzel, R. G. (2001): Limnology. Lake and River Ecosystems. San Diego: Academic Press, 1006 s.

Wong, W.S., Lee, J. (2005): Statistical analysis of geographic information with ArcView GIS and ArcGIS. Hoboken: Wiley, 441 s.

Židek, D., Lipina, P. (2003): Návod pro pozorovatele meteorologických stanic. Ostrava: Český hydrometeorologický ústav, 90 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. (11.02.2014)
  1. Účast na cvičení - povoleny jsou dvě absence.
  2. Vypracování a včasné odevzdání zadaných úloh. Úlohy jsou hodnoceny 0-5 body podle kvality zpracování. Úlohy je třeba odevzdat do 7 dnů od zadání, nebude-li řečeno jinak.
  3. Pro zisk zápočtu je potřeba získat alespoň 22 z celkového počtu 30 bodů.
Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. (17.02.2015)

1. Úvod. Seznámení studentů s podmínkami, přehled témat.

Relativní datování v geomorfologii (Engel). Principy určování stáří reliéfu; geomorfologická odolnost hornin a zvětrávací mikrotvary; měření tvrdoměrným kladivem Schmidthammer, metody zpracování naměřených dat.

2. Strukturní podmíněnost reliéfu (Hartvich). Strukturní tvary reliéfu; analýza lineárního uspořádání forem reliéfu; měření puklinatosti a vrstevnatosti geologickým kompasem; konstrukce a vyhodnocení puklinového diagramu.

ÚKOL: Konstrukce strukturních a morfometrických diagramů

3. Základy geomorfologického mapování (Křížek). Struktura geomorfologické legendy a její konstrukce; metody geomorfologického mapování; terénní mapování s využitím GPS, přenos dat, převod souřadnic; základní analýza reliéfu s pomocí DMÚ a distančních dat. Vyhodnocení prostorových vztahů.

4. Základy dendrochronologie (Treml). Vytvoření dendrochronologického standardu, principy standardizace, odběr vzorků; lichenometrie, vytvoření lichenometrické kalibrační křivky; využití metod.

ÚKOL: Detrendování a křížové datování letokruhových řad

5. Krajinná ekologie: charakteristika krajinných složek (Chuman). Vyhodnocení uspořádání, izolovanosti a charakteristik tvaru plošek, mozaikovitosti krajiny. Praktické ukázky výpočtu krajinných metrik.

ÚKOL: Výpočet krajinných metrik v modelovém území.

6. Půdní znaky (Šefrna). Určování a interpretace důležitých znaků půd - barvy půdy podle etalonu Munsell, půdní struktury; stanovení množství jemnozemě a štěrku, primárních a sekundárních půdních částic, horizontů a jejich přechodů.

7. Půdní vlastnosti (Šefrna). Stanovení vybraných laboratorních charakteristik (objemové hmotnosti, vlhkosti, pórovitosti, pH ve vodním výluhu, obsahu karbonátů); vztah charakteristik k  pedogenetickým procesům a půdotvorných faktorům.

8. Základní metody v ekohydromorfologii (Matoušková). Analýza kvality habitatu vodních toků založená na hydromorfologických charakteristikách koryta toku a ekohydrologických parametrech příbřežní zóny.

Úkol: Hydromorfologický průzkum vodního toku

9. Kvalita povrchových vod (Šmerousová). Výběr odběrných profilů, terénní odběr vzorků, stanovení vybraných ukazatelů kvality vody v terénu a laboratoři. Statistická analýza, klasifikace a modelování dat kvality vody.

10. Statistická analýza hydrologických dat (Jeníček). Kontrola úplnosti a homogenity časových řad. Korelační a regresní analýza (doplnění chybějících hodnot, lineární orografická regrese srážek). Analýza N-letosti. Základy geostatistiky - principy prostorové analýzy spojitých jevů.

Úkol: Výpočet průměrných denních úhrnů srážek na povodí metodou lineární orografické regrese.

11. Základní metody v limnologii (Šobr). Metody měření fyzikálních, chemických a biologických vlastností stojatých vod. Tvorba batymetrických map, určování morfometrických parametrů a hydrologického režimu jezer.

12. Klimatologická charakteristika území (Huth). Charakteristiky místního klimatu, klasifikace klimatu, klimatické indexy, klimadiagram a jeho interpretace, klimatické zajištění, další druhy diagramů v klimatologii.

ÚKOL: Analýza a porovnání klimatu dvou stanic pomocí klimadiagramů.

13. Analýza povětrnostní situace, meteorologické extrémy (Huth). Synoptická mapa, aerologický diagram, indexy instability, typizace povětrnostních situací, trajektorie cyklon, anomálie meteorologických veličin.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK