PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do geografického vzdělávání - MZ300S01U
Anglický název: Introduction to Geographical Education
Český název: Úvod do geografického vzdělávání
Zajišťuje: Sekce geografie (31-301)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ340U04
Garant: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Adam Čermák
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
RNDr. Jakub Jelen, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Anotace -
Studijní předmět Úvod do geografického vzdělávání v přehledu seznamuje studenty 1. ročníku s vědním oborem geografie na PřF UK v Praze, s hlavním zaměřením a výsledky vědeckého výzkumu a s dlouhodobými projekty a výzkumnými záměry řešenými na fakultě v současnosti. Poskytuje studentům základní orientaci ve vývoji geografického vzdělávání v Česku do roku 1990 a zaměřuje jejich zájem k soudobým problémům českého školství a na perspektivy geografického vzdělávání v nastupujícím desetiletí.
Významným cílem předmětu je seznámení s problematikou vysokoškolského studia, s etickou a duchovní stránkou rozvoje studentovy osobnosti a přípravy na osobní kariéru.
Poslední úprava: Chromý Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (19.10.2013)
Cíl předmětu

Cílem studijního předmětu Úvod do geografického vzdělávání je v přehledu seznámit studenty 1. ročníku s vědním oborem geografie na PřF UK v Praze, s hlavním zaměřením a výsledky vědeckého výzkumu a s dlouhodobými projekty a výzkumnými záměry řešenými na fakultě v současnosti. Poskytnout studentům základní orientaci ve vývoji geografického vzdělávání v Česku do roku 1990, zaměřit jejich zájem k soudobým problémům českého školství a na perspektivy geografického vzdělávání v nastupujícím desetiletí.

Významným cílem předmětu je seznámení s problematikou vysokoškolského studia, s etickou a duchovní stránkou rozvoje studentovy osobnosti a přípravy na osobní kariéru.

Poslední úprava: Chromý Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (18.04.2012)
Literatura
Základní:
DRBOHLAV, D., KALVODA, J., VOŽENÍLEK, V., eds. (2004): Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Czech Geographic Society, Palacky University in Olomouc, Olomouc, 428 s.

JELEČEK, L., CHROMÝ, P., MARTÍNEK, J. (2006): Vývoj geografie na Univerzitě Karlově v kontextu české geografie od poloviny 19. století. Geografie, 111, č. 4, s. 343-367.

JOHNSTON, R.J., GREGORY, D., PRATT, G., WATTS, M., eds. (2001): The Dictionary of Human Geography. 4. vyd., Blackwell Publishers Inc., Oxford, 958 s.

KUČEROVÁ, S. (2010): Územní diferenciace elementárního vzdělávání v Česku v 2. polovině 20. století. Vliv na lokální a regionální rozvoj. Disertační práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 245 s. + příl. (kapitola týkající se geografického vzdělávání)

KUČEROVÁ, S. (2012): Proměny územní struktury základního školství v Česku. Edice Geographica, sv. 8. Česká geografická společnost, Praha, 209 s. (kapitola 2)

MATTHEWS, J.A., HERBERT, D. (2008): Geography. A Very Short Introduction. Oxford University Press, New York, 181 s.

Následující časopisy:

Geografické rozhledy

Acta Universitatis Carolinae - Geographica

Geografie

Moravian Geographical Reports

Informace České geografické společnosti

Doporučená:
aktuálně viz webová strana Centra výzkumu a rozvoje geografického vzdělávání (GEEN) při katedře sociální geografie a regionálního rozvoje - http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/geen

BIČÍK, I., HAMPL, M. (2000): Czech Human Geography. Research and Problems. Geografie - Sborník ČGS, 105, č. 2, s. 118-128.

CLAVAL, P. (1998): An Introduction to Regional Geography. Blackwell, Oxford, 299 s.

HAMPL, M. (2000): Sociální geografie: hledání předmětu studia. Geografický časopis, 52, č. 1, s. 33-40.

HÄUFLER, V. (1967): Dějiny geografie na Universitě Karlově (1348-1967). Univerzita Karlova v Praze, Praha.

JELEČEK, L. (2004): An Outline of Czech Geography Evolution Since the Second Half of the 19th Century until 1980´s. In: Drbohlav, V., Kalvoda, J., Voženílek, V. (eds.): Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Czech Geographic Society, Palacky University in Olomouc, Olomouc, s. 11-22.

RIEDLOVÁ, M. aj. (1980): Úvod do studia geografie a dějiny geografie. SPN, Praha.

SÝKORA, L. ed. (1993): Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografie. Univerzita Karlova, PřF UK, Praha.

SCHUMM, S.A. (1991): To Interpret the Earth. Ten ways to be wrong. - Cambridge University Press, Cambridge, New York, Melbourne, Sydney, 133 s.

Atlas republiky Československé. Česká akademie věd a umění a Orbis. Praha.

Atlas Československé socialistické republiky. Československá akademie věd a Ústřední správa geodézie a kartografie, Praha 1966.

Atlas československých dějin. ÚSGK a Historický ústav ČSAV, Praha, 1965.

Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR. Geografický ústav ČSAV a Federální výbor pro životní prostředí, Praha a Brno 1992.

HRNČIAROVÁ, T., MACKOVČIN, P., ZVARA, I. et al. (2009) Atlas krajiny České republiky/Landscape Atlas of the Czech Republic. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Praha, Průhonice, 332 s.

Poslední úprava: Chromý Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (19.10.2013)
Požadavky ke zkoušce

Student je povinen zúčastnit se dvouhodinových přednášek jednou za čtrnáct dní (tolerance - jedna absence), vypracovat a v řádném termínu odevzdat zadané úkoly.

Poslední úprava: Chromý Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (19.10.2013)
Sylabus

1. Geografie jako vědní obor.

 • Objekt a předmět studia geografie.
 • Vědní obor geografie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze ve vývoji. Osobnosti, významné publikace, tradice a současnost.

2. Soudobý vědecký výzkum a projekty řešené na geografické sekci, mezinárodní spolupráce, studium v zahraničí.

3. Geografické vzdělávání.

 • Studium učitelství geografie na PřF UK v Praze. Tradice, současnost, perspektivy.
 • Učitel geografie-profesionál: nároky na vzdělanost a osobní kvality.
 • Probíhající reforma vysokého školství, funkční gramotnost, kritické myšlení, tvůrčí schopnosti, celoživotní vzdělávání.

4. Vývoj geografického vzdělávání v Česku.

 • Diskuse k úrovni soudobého školství v Česku
 • Hlavní reformy českého školství, období do roku 1948, léta 1948 - 1989
 • Proměny české školy po roce 1989
 • Zadání písemného úkolu č. 1: "Špatné školství vede k úpadku celé země", rozhovor s Andreasem Schleicherem, náměstkem ředitele pro vzdělávání Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Kritické čtení a podklad k diskusi.

5. Soudobé problémy a úkoly českého školství, proměny koncepce geografického vzdělávání v blízké perspektivě.

 • Diskuse k prostudovaným materiálům
 • Nové přístupy ke koncepci vzdělávání (tvorba obsahu, klíčové a odborné kompetence, funkční gramotnost, rozvoj kritického myšlení, nadaní a znevýhodnění žáci, vnitřní motivace k učení a další).
 • Zadání písemného úkolu č. 2: Mezinárodní charta geografického vzdělávání IGU. Problémově orientovaný přístup k tematickému poznávání světa, výuka založená na aktuálním problému s regionálním základem

6. Vysokoškolské studium

 • Diskuse k prostudovanému materiálu, závěry z písemného úkolu
 • Metody a formy studia, distanční vzdělávání, e-learning, celoživotní vzdělávání. Informační a počítačová gramotnost, znalost jazyků.
 • Slabé a silné stránky absolventů vysokých škol, společenské nároky na vysokoškoláka. Etická a duchovní stránka rozvoje osobnosti studenta. Kulturní rozhled, kultivovaný ústní a písemný projev, hodnotová orientace. Rozvoj environmentálního, politického a ekonomického uvědomění.
 • Předpoklady pro úspěšnou kariéru, rozvoj osobnosti budoucího profesionála. Styl studentské práce, plán osobního rozvoje, sebepoznání, sebehodnocení, odborná spolupráce, praxe, zahraniční stáže a další.

Poslední úprava: Chromý Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (19.10.2013)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK