PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Selected chapters from the Physical Geography and Geoecology - MZ300E003
Anglický název: Selected chapters from the Physical Geography and Geoecology.
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Garant: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.
doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout bra_moldan.pdf reading 1 doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
stáhnout Chuman_Romportl_2010.pdf RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
stáhnout Lipsky_Romportl_2007_Typologie krajiny v Česku a zahraničí.pdf RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
stáhnout Report_on_the_Environment_of_the_Czech_Republic_2012.pdf reading 2 doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
stáhnout Romportl et al_2013_Typologie.pdf RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
stáhnout Romportl_Chuman_2012_PRESENT APPROACHES TO LANDSCAPE TYPOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC.pdf RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (24.10.2019)
Předmět je zaměřen na vybrané kapitoly z fyzické geografie a geoekologie České republiky. Každá přednáška je zaměřena na speciální téma.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (24.10.2019)

Jones, A., Montanarella, L. and Jones, R., (2005): Soil atlas of Europe. European Soil Bureau Network. European Commission, Luxembourg, 128 p.
Kozák, J. (2010): Atlas půd České republiky. Česká zemědělský univerzita, Praha, 150 s.
Hladný, J., Němec, J (eds.) (2006): Voda v České republice, Consult, Praha, 256 s. ISBN: 80-903482-2-X                                                                                                                                                                             

Romportl, D., Chuman, T., Lipský, Z. (2013): Typologie krajiny Česka, Geografie, 1, 118, 16-39.

Romportl, D., Chuman, T. (2012): Present approaches to landscape typology, Journal of Landscape Ecology,5, 3, p.24-35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Chuman, T., Romportl. D. (2010): Multivariate classification analysis of cultural landscapes: An example from the Czech Republic, Landscape and Urban Planning, doi:10.1016/j.landurbplan.2010.08.003                                        

 Lipský, Z., Romportl, D. (2007):Typůologie krajiny v Česku a zahrnaičí: stav, problematiky, metody a teoretická východiska, 112, 1, 62-84.                                                                                                                          

DOSTÁL, T., JANEČEK, M., KLIMENT, Z., KRÁSA, J., LANGHAMMER, J., VÁŠKA, J., VRÁNA, K., 2006. Czech Republic. In: Soil Erosion in Europe (J. Boardmann,  J. Poesen  eds.), J.Wiley & sons, New York, p. 107-116. ISBN 0-470-85910.
LANGHAMMER, J., MATOUŠKOVÁ, M., KLIMENT, Z., 2013. Assessment of spatial and temporal changes of ecological status of streams in Czechia: a geographical approach. Geografie, 118, 4, 309-333.
KLIMENT, Z., KADLEC, J., LANGHAMMER, J., 2008. Evaluation of suspended load changes using AnnAGNPS and SWAT semi-empirical models. Catena, 73, 3, 286-299. 
KLIMENT, Z., 2003. Transport of suspended sediments in various regions of the Czech Republic. Acta Universitatis Carolinae - Geographica, 38, 1, 157-166.                                                                                                        

Tolasz, R. et al., 2007: Atlas podnebí Česka. Český hydrometeorologický ústav, Praha, 255 s.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (24.10.2019)

75% účast na přednáškách,

Seminární práce (15 stran) s prezentací (7 minut) zvoleného tématu na konci semestru

- téma musí být vybráno do 3. po diskusi s příslušným vyučujícím

- v průběhu semestru musí být zvolené téma diskutováno s vyučujícím

- písemná práce musí být předána vyučujícímu nejméně 2 týdny před závěrečnou prezentací

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (17.02.2020)

26.2.2020

Hydrologie České republiky (D.Chalupová)

Hlavní hydrologické charakteristiky země, průtok řek, hydrologický režim řek, nedávné povodně v Praze, spotřeba vody v České republice, vodohospodářské instituce, monitorování kvality vody.

4.3.2020

Geologie a geomorfologie České republiky (F. Hartvich)

Tato přednáška se zabývá základním geologickým a geomorfologickým vývojem území České republiky. Geologický vývoj je popsán jak regionálně, tak v kontextu formování evropského kontinentu. Geomorfologické oblasti jsou charakterizovány s ohledem na morfologické a morfometrické vlastnosti reliéfu.

11.3.2020

Hydrometeorologická rizika ve střední Evropě (M. Müller)

Přednáška se zabývá přírodními riziky vyvolanými atmosférickými procesy v různých prostorových i časových měřítcích. Budou představeny následující otázky: přehled rizik; mechanismy, které je vytvářejí; možné varianty; geografické a sezónní rozdělení; významné historické události.

 18.3.2020

Eroze půdy: Je to problém České republiky? (Z. Kliment)

Rizika výskytu eroze půdy v České republice, hlavní erozní faktory a jejich účinky, vodní erozní procesy a jejich vztah k transportu sedimentů a znečištění vody, prezentace případových studií

 25.3.2020

Pedologie a pedogeografie České republiky (T. Chuman)

V rámci přednášky budou prezentovány základní informace o pedogenezi, půdotvorných faktorech a geografie půd v České republice.

1.4.2020

Paleogeografický vývoj a geodynamika střední Evropy (J. Kalvoda)

Evoluce fyzickogeografického prostředí střední Evropy je vysvětlena a dokumentována s důrazem na integraci orogenetických a klimatických procesů v pozdním kenozoiku. Hlavní geodynamické jevy a procesy jsou charakterizovány a zhodnoceny v rámci paleogeografických dějin střední Evropy.

8.4.2020

Geomorfologická rizika a rizika v České republice (V. Vilímek)

Přírodní rizika budou popsána obecně a s ohledem na specifické podmínky České republiky. Zahrnuty budou také spouštěcí faktory a management rizik. Bude uvedeno několik příkladů přírodních rizik z České republiky

15.4.2019 Ochrana přírody a krajiny České republiky (Z. Lipský)

Systém ochrany přírody a krajiny v ČR, druhová a územní ochrana, kategorie chráněných území, národní parky, chráněné krajinné oblasti a významné chráněné typy krajiny

 

22.4.2019 Vybrané problémy českého prostředí (V. Treml)

Přednáška podává přehled o současném stavu životního prostředí v České republice. Důraz bude kladen na hlavní slabiny a hrozby pro životní prostředí. Zvláštní důraz bude kladen na acidifikaci, změny v nutričním režimu a jeho důsledky. Porovnání České republiky a zemí EU bude provedeno pomocí environmentálních indexů.

 

29.4.2019 Fyzickogeografická regionalizace České republiky (D. Romportl)

Přednáška poskytuje základní informace o metodách fyzickogeografické regionalizace a klasifikace krajiny. Seznámení s údaji o přírodních a kulturních proměnných prostředí České republiky, jejich syntéza a členěním na typy nebo regiony v různých prostorových měřítcích

 

6.5. 2019 Závěrečný seminář (v případě potřeby 13.5.2019)

Prezentace studentů s diskusí

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK