Výpočetní technika - MS710P07A
Anglický název: Practice in Computer Science
Český název: Výpočetní technika
Zajišťuje: Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky (31-710)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 1/1, Z [HT]
Počet míst: 180
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Jiří Makovička, CSc.
Vyučující: RNDr. Jiří Makovička, CSc.
Mgr. Tomáš Ondovčin, Ph.D.
Ing. Stanislav Saic, CSc.
Je neslučitelnost pro: MS710P07B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS    Elearningový kurz
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Makovička, CSc. (02.01.2023)
Předmět je určen pro studenty bakalářského studia a je zaměřen na potřeby budoucích přírodovědců a učitelů přírodovědných oborů. Cílem je pochopení základních principů práce s osobním počítačem (organizace dat, práce s tabulkami a grafy, databázemi a programování) a dosažení takové úrovně, aby byli studenti schopni samostatně a efektivně používat počítač ve svém studiu a měli výchozí předpoklady pro kurzy, ve kterých se využívají speciální stránky výpočetní techniky (např. GIS, statistické programy, modelování v Matlabu nebo programování).
Při online výuce v ZS 2020/2021 používáme především Google Meet, Google Classroom a Microsoft Teams. Každý týden dostávají studenti k procvičení probrané látky úlohy, které pedagogové kontrolují. Základem k navázání komunikace je e-mailový kontakt, který používáme i při kontrole úloh zadávaných mimo Google Classroom a při odpovědích na dotazy studentů.
Udílení zápočtu bude záviset na tom, zda v zápočtovém týdnu poběží prezenční, nebo distanční výuka. V případě prezenční výuky bude na závěr zápočtový test a bude přihlédnuto k práci studentů během semestru, v distanční výuce dostanou studenti zápočet za celkovou aktivitu v průběhu semestru.
V rámci předmětu budou moci studenti využívat počítačovou síť učeben na PřF UK a výpočetní středisko Troja.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Makovička, CSc. (17.06.2020)

* Ruth Maran: Poznejte svůj počítač.
Computer Press, Brno

* Jiří Makovička: Excel pro přírodovědce.
Nakladatelství Karolinum 2016

* Kolektiv autorů: Microsoft Access 2002/2003 - Jednoduše, srozumitelně, názorně. 
Computer Press, Brno

* Kolektiv autorů:Microsoft Office Word 2003 - Jednoduše, srozumitelně, názorně.
Computer Press, Brno

* Kolektiv autorů:Microsoft Office Excel 2003 - Jednoduše, srozumitelně, názorně.
Computer Press, Brno

* Jozef Petro: Výkladový slovník Internetu
Computer Press, Brno

http://web.natur.cuni.cz/~jmakov/index.html

https://www.nceas.ucsb.edu/files/scicomp/Dloads/RProgramming/BestFirstRTutorial.pdf

http://www.tutorialspoint.com/r/

http://www.r-tutor.com/r-introduction

http://www.datasciencemadesimple.com/learn-r-what-is-r/

* Richard Cotton: Learning R - A Step-by-Step Function Guide to Data Analysis
O'Reilly 2013

* Jaroslav Černý: Excel 2000, 2002, 2003 záznam, úprava a programování maker
GRADA Publishing, Praha

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Makovička, CSc. (14.09.2023)
Podmínky udělení zápočtu stanoví lektor na začátku semestru (správné vyřešení testů na počítači, samostatně vypracované a včas odevzdané úkoly).
Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Makovička, CSc. (02.05.2016)

* Práce v počítačové síti, základní dovednosti
Práce na osobních počítačích v prostředí počítačové sítě fakulty, zejména počítačových učeben a studoven, organizace dat, informační zdroje PřF, základní operace společné pro všechny programové produkty. Informace o typech nejpoužívanějších aplikací (tabulková zpracování dat, databáze, textové editory a procesory, matematické aplikace, statistické aplikace, prostředí programovacích jazyků, mail, web, ftp). - 1 lekce

* Práce s tabulkami a grafy - základní nástroj přírodovědce
Principy tabulkového procesoru, MS Excel. Výpočty v tabulkách tabulek dat pomocí absolutního a relativního adresování. Grafy vhodné a nevhodné pro daný typ dat, grafy funkcí, kombinované a vlastní typy grafů. Použití implementovaných funkcí: matematických, logických, textových, vyhledávacích. Informace o statistických funkcích. Vše na příkladech při řešení konkrétních úloh. Práce se seznamy dat - vyhledávání, použití filtrů, souhrny, třídění v prostředí MS Excel. Práce s programem R v prostředí RStudia. Základní funkce R, tvorba grafů, R-programy (skripty). Datové struktury v R.  - 5-6 lekcí

* Pokročilé techniky práce s textovým editorem
Textový editor se zaměřením na formátování laboratorních a podobných prací, vkládání objektů (tabulek, obrázků, grafů a vzorců) a práce s nimi. - 1 lekce

* Úvod do programování
Vytvoření makroinstrukce v MS Excelu. Vysvětlení principu práce běžných programů pro řešení přírodovědných úloh a numerické modelování, součásti programu (vstup dat, výkonná jednotka, textový a grafický výstup, menu). Vysvětlení základních standardních programovacích konstrukcí a jejich praktická realizace v prostředí MS Excel - Visual Basic pro aplikace. - 2 lekce

* Jak prezentovat odbornou práci
Základní informace o tvorbě prezentací. Tvorba vlastní webovské stránky, základní informace o jazyku HTML. - 2 lekce

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Pondělí19.02.2024Procvičte si zadávání vzorcůMgr. Tomáš Ondovčin, Ph.D. 
Pondělí26.02.2024Funkce v Excelu 1Mgr. Tomáš Ondovčin, Ph.D. 
Pondělí04.03.2024Funkce v Excelu 2Mgr. Tomáš Ondovčin, Ph.D. 
Pondělí11.03.2024Databáze v ExceluMgr. Tomáš Ondovčin, Ph.D.