PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Matematická statistika - MS710P05
Anglický název: Mathematical Statistics
Český název: Matematická statistika
Zajišťuje: Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky (31-710)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 85
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
K//Je korekvizitou pro: MS710C05
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. (13.12.2011)
Studenti se seznámí se základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky a se stochastickým přístupem k reálnému světu. V rámci přednášky budou vyloženy základní pojmy jako jsou náhodný jev, pravděpodobnost, podmíněná pravděpodobnost, nezávislost, korelace, náhodná veličina a její rozdělení, střední hodnota. Dále se studenti seznámí s metodami popisné statistiky, odhady a vybranými statistickými testy. Výklad je veden tak, aby studenti pochopili význam základních statistických pojmů jak po teoretické, tak i po aplikační stránce v oblasti chemie.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (27.01.2016)

Jiří Anděl: Statistické metody. Matfyzpress, Praha, 2007.

Jiří Anděl: Matematika náhody. Matfyzpress, Praha, 2000.

Karel Zvára, Josef Štěpán: Pravděpodobnost a matematická statistika. Matfyzpress, Praha, 2002.

Karel Zvára: Biostatistika. Karolinum, Praha, 2008.

Karel Zvára: Základy statistiky v prostředí R. Karolinum, Praha, 2013.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (19.05.2020)

Zkouška je písemná v trvání 1 hodina. Studenti řeší sadu úloh s náplní danou sylabem předmětu. Požaduje se znalost definic základních pojmů, odvození jednoduchých vzorců, schopnost aplikovat teorii na řešení praktických příkladů, pochopení základních myšlenek pokročilejší statistiky (testování hypotéz, intervalové odhady, lineární regrese). Jedinou povolenou pomůckou je kalkulačka. Podrobné požadavky ke zkoušce lze nalézt na webové stránce vyučující.  

Pro skolni rok 2019/20:

zkouska probehne distancne formou samostatne domaci prace na zadanem ukolu. Ukoly budou zadany v terminech vypsanych v SISu prihlasenym studentum.

Lhuta pro vypracovani je 1 tyden od zadani. Pri nedodrzeni lhuty termin propada. Odevzdani elektronicky (Word,  fotografie rukopisu apod.) na e-mailovou adresu vyucujici.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (07.04.2016)

1) Úvod do problematiky.

2) Popisná statistika.

3) Základní pojmy z pravděpodobnosti (náhodný jev, definice pravděpodobnosti, podmíněná pravděpodobnost, nezávislost náhodných jevů.)

4) Náhodná veličina a její rozdělení. Charakteristiky náhodných veličin. Důležitá pravděpodobnostní rozdělení.

5) Náhodné vektory, nezávislost náhodných veličin, korelace.

6) Náhodný výběr. Zákon velkých čísel. Centrální limitní věta.

7) Pravděpodobnostní a statistický přístup k vyšetřování zákonitostí reálného světa. Odhady charakteristik náhodných veličin.

8) Základy teorie odhadu a testování hypotéz. Matematická statistika jako základ vědeckého vyhodnocování experimentálního materiálu.

9) Vybrané statistické testy (jednovýběrový, párový a dvouvýběrový test, vybrané neparametrické testy, test nezávislosti v kontingenční tabulce).

10) Lineární regresní model.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK