Cvičení z praktické metodologie vědy - MS107007
Anglický název: Excercise in Practical Methodology of Science
Český název: Cvičení z praktické metodologie vědy
Zajišťuje: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D.
RNDr. Jana Ullmann, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace
Kurz spočívá v praktickém procvičování dovedností základní metodologie vědy. V rámci kurzu se studenti učí pracovat s vědeckými informacemi a bibliografickými a citačními databázemi. Dále se učí zpracovávat kvalitativní i kvantitativní data a také tvořit poster a přednášku na konferenci či psát odborný článek do vědeckého časopisu. V poslední řadě jsou studenti seznámeni s prvky správného mluveného projevu, které mohou využít při prezentování výsledků na konci kurzu.

The course consists of practicing the skills of the basic methodology of science. In the course students learn to work with scientific information and bibliographic and citation databases. They also learn to process qualitative and quantitative data and also create poster and lecture at a conference or write an article in a scientific journal. Last but not least, students are acquainted with the elements of the correct spoken language that they can use to present the results at the end of the course.
Poslední úprava: Kaňková Šárka, RNDr., Ph.D. (21.02.2023)
Literatura


Literatura je stejná jako v případě vlastní přednášky, t.j. Pozor, Toxo! Tajná učebnice praktické metodologie vědy. Academia Praha, 2011.

 

The literature is the same as in the case of the lecture itself, i.e. Watch out for Toxo! The Secret Guide to Practical Science. Faculty of Science, Charles University, 2016.

 

Poslední úprava: Kaňková Šárka, RNDr., Ph.D. (30.10.2019)
Požadavky ke zkoušce

odevzdání krátké rešerše na zadané téma, posteru a přednášky (v obou případech současné ústní přednesení výsledků na půldenní minikonferenci) a odevzdání rukopisu krátkého článku (stačí e-mailem).

Creating a short literary research, a poster and a lecture (in both cases oral presentation of the results at a mini-conference), and writing an article manuscript (send only by e-mail).

 

Poslední úprava: Kaňková Šárka, RNDr., Ph.D. (21.02.2023)
Sylabus

 

 

Cvičení z praktické metodologie vědy

RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D

LS 2022/23 - MS107007 (3 kredity)


Kdy: víkend 24. a 25. 2. 2024 (vždy od 9:00 – 17:00)

Kde: prezenčně, Viničná 7, učebna bude upřesněna

 

Požadavky: vlastní počítač s přístupem na internet na fakultě

 

Náplň cvičení: příprava literární rešerše a práce s citačním programem, tvorba posteru, příprava přednášky, tvorba vědeckého článku, základní statistické metody

 

V průběhu cvičení si studenti vyzkouší teoretické znalosti, které si osvojili během přednášky Praktická metodologie vědy a seznámí se s přípravou literární rešerše a užívání citačních programů (velmi přínosné pro psaní nejen bakalářských prací).

Na začátku dostanou studenti k dispozici soubor reálných dat (výsledek nějaké již provedené evolučně psychologické studie, příkladem mohou být i data z dotazníků, které sami studenti vyplňují během zkoušky z metodologie vědy). Pod vedením statistika se naučí zkontrolovat jejich integritu a následně se pomocí vybraných exploračních a konfirmačních statistických metod pokusí v datech objevit a prokázat zajímavé zákonitosti. (Není přípustné v rámci cvičení zpracovávat vlastní data!). Každý student si samostatně vybere zákonitosti, kterým se bude následně věnovat a samostatně vypracuje příslušnou krátkou literární rešerši.

 

Částečně pod vedením pedagogů ještě během cvičení, především však samostatně doma, si studenti na dané téma připraví plakátové sdělení (poster) v grafickém programu Inscape a přednášku nebo zpracují dané téma do formy krátkého odborného článku. Postery a přednášky následně studenti odprezentují a společně zhodnotí během druhé části půldenního cvičení.

Pracovat se bude na vlastních počítačích (částečně společně a částečně samostatně) a dále doma (rešerše, finalizace publikačních výstupů). Data pro analýzu obdrží studenti v elektronické podobě na cvičení. K statistickému vyhodnocování dat bude využit program Jamovi.

 

Podmínky pro zápočet:

odevzdání posteru a přednášky (v obou případech současné ústní přednesení výsledků) nebo odevzdání rukopisu článku (stačí e-mailem).

Případné dotazy zasílejte na e-mail:  sarka.kankova@natur.cuni.cz

Poslední úprava: Kaňková Šárka, RNDr., Ph.D. (15.02.2024)
Vstupní požadavky

 

Požadavkem je vlastní počítač s přístupem na internet na fakultě.

Poslední úprava: Kaňková Šárka, RNDr., Ph.D. (21.02.2023)