PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Geografie města pro PGS - MPGS0094
Anglický název: Urban Geography for PhD students
Český název: Geografie města pro PGS
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: 10
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2221
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout GM_PGS_syl_2014.doc sylabus 2014 prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (22.10.2015)
Cílem předmětu je s využitím kritické práce s odbornými texty porozumět, pochopit a interpretovat procesy a mechanismy utváření a proměn sociálně-prostorové organizace měst. Specifická pozornost se přitom věnuje proměnám měst v kontextu postsocialistických transformací a globalizace. Důraz je kladen na transformace prostorových struktur, procesy proměny prostorové organizace a dynamicky se měnící lokality. K městu je přistupováno z různorodých teoretických perspektiv zohledňujících preference obyvatel, roli kapitálu a institucí veřejné správy a vliv diskursivních praktik. Předmět pěstuje schopnost pozitivní analýzy, kritického vyhodnocení a normativních doporučení. Předmět je veden formou semináře při kladení důrazu na diskusi významných současných perspektiv a textů z urbánních studií a to při zohlednění různorodých teoretických přístupů. Předmět klade důraz na kritický rozbor a diskuzi odborných textů a jejich aplikaci v oblasti vlastního empirického výzkumu. Výběr témat a textů vychází zaměření doktorských dizertací studentů přihlášených v daném roce. Zaměření a podklady v aktuálním akademickém roce najdete v systému Moodle, kurz GM PGS - Geografie města pro PGS.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (22.10.2015)

U studentů se předpokládá znalost základních konceptů geografie města. Ty v souhrnu nabízí například: Knox, P., Pinch, S. (2010) Urban Social Geography: An Introduction. Sixth edition. Prentice Hall. Harlow.

 

Literatura ke kritickému čtení:

Literatura je specificky vybrána pro každý semestr s ohledem na tematické zaměření dizertačních prací. Zaměření a podklady v aktuálním akademickém roce najdete v systému Moodle, kurz GM PGS - Geografie města pro PGS.

 

Referenční literatura k základním konceptům v urbánních studiích:

Fyfe, N., Kenny, J. (2005) The Urban Geography Reader (Routledge Urban Reader Series). London, New York, Routledge.

LeGates, R.T., Stout, F., eds (2011) The City Reader. Fifth edition. London, New York, Routledge.

Lin, J., Mele, Ch. eds (2013) The Urban Sociology Reader. Second edition. London, New York, Routledge.

Savage, M., Warde, A., Ward, K. (2003) Urban Sociology, Capitalism and Modernity: Second Edition.  Houndmills, Basingstoke, Hampshire, Palgrave Macmillan.

 

Referenční literatura ke konceptu postsocialistického města:

Hirt, S. (2013) Whatever happened to the (post)socialist city? Cities 32, Supplement 1, 29-38.

Stanilov, K. ed. (2007) The Post-Socialist City: Urban Form and Space Transformations in Central and Eastern Europe after Socialism. GeoJournal Library vol. 92. Dordrecht. Springer.

Sýkora, L. (2009) Post-Socialist Cities. In: Kitchin, R., Thrift, N, eds, International Encyclopedia of Human Geography, Volume 8, 387-395. Oxford, Elsevier.

Sýkora, L., Bouzarovski, S. (2012) Multiple transformations: conceptualising post-communist urban transition. Urban Studies, 49 (1), 41 - 58.

Sýkora, L., Stanilov, K. (2014) The Challenge of Post-socialist Suburbanization. In: Stanilov, K. and Sýkora, L., eds, 2014, Confronting Suburbanization: Urban Decentralization in Post-Socialist Central and Eastern Europe. Studies in Urban and Social Change, Wiley-Blackwell.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (13.01.2016)

Účast na diskusních seminářích, odevzdaná a schválená písemná příprava na semináře (1500-2000 na každý seminář), ústní a vizuální prezentace na seminářích. V případě neúčasti na semináři: odevzdání podkladů pro seminář a náhrada ve formě účasti na přednášce nebo semináři tematicky zaměřených na problematiku utváření, proměn a rozvoje měst a zpráva o rozsahu 1500-2000 slov. Zadání v aktuálním roce viz Moodle http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2221

Závěrečná seminární práce (3000-5000 slov) shrnuje témata, koncepty a teorie diskutované v rámci kurzu a promítá je do tématu a řešení dizertační práce. Je prezentována a diskutována na závěrečném semináři. Nad seminární prací je v rámci semináře vedena rozprava zohledňující celou šíři problematiky kurzu. Hodnotí se originalita, argumentace, reflexe znalostí získaných v kurzu, reflexe teoretických konceptů a aktuálních diskusí, formální zpracování, prezentace a diskuse.

 

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (13.01.2016)

Geografie města pro PGS

 

Anotace

 

Cílem předmětu je s využitím kritické práce s odbornými texty porozumět, pochopit a interpretovat procesy a mechanismy utváření a proměn sociálně-prostorové organizace měst. Specifická pozornost se přitom věnuje proměnám měst v kontextu postsocialistických transformací a globalizace. Důraz je kladen na transformace prostorových struktur, procesy proměny prostorové organizace a dynamicky se měnící lokality. K městu je přistupováno z různorodých teoretických perspektiv zohledňujících preference obyvatel, roli kapitálu a institucí veřejné správy a vliv diskursivních praktik. Předmět pěstuje schopnost pozitivní analýzy, kritického vyhodnocení a normativních doporučení. Předmět je veden formou semináře při kladení důrazu na diskusi významných současných perspektiv a textů z urbánních studií a to při zohlednění různorodých teoretických přístupů. Předmět klade důraz na kritický rozbor a diskuzi odborných textů a jejich aplikaci v oblasti vlastního empirického výzkumu. Výběr témat a textů vychází zaměření doktorských dizertací studentů přihlášených v daném roce.

 

Program

 

Program se průběžně dotváří v průběhu akademického roku na základě vzájemné dohody garanta a studentů a to při zohlednění tematického zaměření doktorských dizertací. Aktuální program viz Moodle http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2221. Vstupem do kurzu je seminář sloužící k představení a diskusi tematického zaměření doktorských dizertací a jejich obecného teoretického rámce, na jehož základě je upřesněno zaměření semináře v daném roce a volba literatury ke kritickému čtení. Nedílnou součástí programu je Seminář z geografie města v rámci PGS kolokvia. Součástí kurzu jsou min. 2 semináře zaměřené na kritické čtení literatury a její aplikaci pro vlastní dizertační práci, na něž účastníci připravují písemný podklad. Závěrečný seminář se věnuje shrnutí přínosů diskutovaných konceptů pro dizertační práce - podkladem je závěrečná seminární práce.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK