PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teorie sociální geografie pro PGS - MPGS0088
Anglický název: Theory of Human Geography for PhD students
Český název: Teorie sociální geografie pro PGS
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: 10
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2226
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (13.01.2016)
Cílem předmětu je s využitím kritické práce s odbornými texty porozumět, pochopit, interpretovat, vyhodnotit a využít ve vlastním výzkumu a zejména dizertační práci (a) hlavní epistemologické směry a paradigmata v geografii s důrazem na současné teoretické diskuse, (b) hlavní myšlenky a pojetí geografie v domácí Albertovské geografické škole, (c) klíčové ontologické geografické koncepty a teorie, (d) vybrané ontologické koncepty a teorie relevantní pro vlastní výzkum a zpracování dizertace. Předmět je veden formou seminářů při kladení důrazu na diskusi významných současných perspektiv a textů a to při zohlednění plurality různorodých teoretických přístupů. Předmět klade důraz na kritický rozbor a diskuzi odborných textů a jejich aplikaci v oblasti vlastního empirického výzkumu. Výběr témat a textů v oblasti ontologických konceptů a teorií vychází ze zaměření doktorských dizertací studentů přihlášených v daném roce.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (13.01.2016)

U studentů se předpokládá znalost základních teorií a konceptů geografie. Ty v souhrnu nabízí například:

Gregory, D., Johnston, R., Pratt, G., Watts, M., Whatmore, S., eds (2009) The Dictionary of Human Geography. Chichester, Wiley-Blackwell Publishers. (vzdálený přístup CAS UK http://site.ebrary.com/lib/cuni/detail.action?docID=10308208)

 

Referenční literatura k vývoji geografického myšlení:

Cloke, P., Philo, CH., Sadler, D. (1991) Approaching Human Geography. An Introduction to Contemporary Theoretical Debates. London, Paul Chapman Publishing.

Daněk, P. (2013) Vývoj geografického myšlení: úvod do teoretických přístupů. Brno, Masarykova Univerzita.

Holt-Jensen, A. (2009) Geography: History & Concepts: A Students' Guide. 4th edition. London, Sage.

Matlovič, R., Matlovičová, K. (2015) Geografické myslenie. Prešov, Prešovská Univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a porodných vied.

Matoušek, R., Osman, R., eds (2014) Prostor(y) geografie. Praha, Karolinum.

 

Referenční literatura k Albertovské škole:

Hampl, M. (1996) Teorie geografické organizace společnosti. In: Hampl, M. a kol., Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice, s. 13-34. Praha, PřF UK.

Hampl, M. (1998) Realita, společnost a geografická organizace: Hledání integrálního řádu. Praha, PřF UK.

 

Literatura k vybraným ontologickým konceptům v geografii:

Literatura je specificky vybrána pro každý semestr s ohledem na tematické zaměření dizertačních prací.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (13.01.2016)

 

Účast na diskusních seminářích, odevzdaná a schválená písemná příprava na semináře (1500-2000 na každý seminář), ústní a vizuální prezentace na seminářích (v případě neúčasti odevzdání podkladů a náhrada ve formě účasti na přednášce nebo semináři tematicky zaměřených na problematiku utváření, proměn a rozvoje měst). Zadání v aktuálním roce viz Moodle http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2221

 

Závěrečná seminární práce (3000-5000 slov) shrnuje teorie a koncepty diskutované v rámci kurzu a promítá je do řešení dizertační práce. Je prezentována a diskutována na závěrečném semináři. Nad seminární prací je v rámci semináře vedena rozprava zohledňující celou šíři problematiky kurzu. Hodnotí se originalita, argumentace, reflexe znalostí získaných v kurzu, reflexe teoretických konceptů a aktuálních diskusí, formální zpracování, prezentace a diskuse.

 

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (13.01.2016)

1. Tradice geografie. Vývoj geografického myšlení. Současná multiparadigmatičnost geografie. Využití přístupů v dizertační práci.

2. Albertovská tradice. Geografická organizace reality a společnosti v pojetí Martina Hampla. Shrnutí. Využití v dizertační práci.

3. Klíčové ontologické geografické koncepty a teorie. Shrnutí, diskuse a využití v dizertační práci.

4. Vybrané ontologické koncepty a teorie důležité pro vlastní výzkum a zpracování dizertační práce. Vytvoření myšlenkové, konceptuální, argumentační mapy.

5. Závěrečný seminář: Celkové shrnutí využití diskutovaných teorií a konceptů pro dizertační práci.

Aktuální program viz Moodle http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2221.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK