PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Organizace a řízení ochrany ŽP - MO550S07
Anglický název: Environmental management
Český název: Organizace a řízení ochrany ŽP
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D.
Neslučitelnost : MO550P65
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (26.03.2019)
V průběhu semestru jsou studenti seznámeni se strukturou řízení v oblasti ŽP (státní, soukromý a nevládní sektor, financování ochrany ŽP, institucionalizace ochrany ŽP), s "Project management" (profesní zaměření, znalosti schopnosti, postoje "řídících" pracovníku, financování, posuzování, implementace výsledků), s procesem EIA (proces, dokumentace, posudek, zákonný a praktický rámec, metody, podklady, příklady), se systémem environmentálního managementu podniku (EMAS/EMS), s monitorovacím programem ( příprava, řízení příklady monitorovacích programu, sítí, využití výsledku), s vědeckými metodami při ochraně ŽP (hypotézy, obecné schéma řešení vědeckého problému, hodnocení vědy, grantové systémy, institucionální zabezpečení), s publikováním výsledků (vědecké a populární publikace, peer-review, obhajoba, diskuze). Na závěr studenti zpracovávají v týmu projekt, který prezentují.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (24.10.2019)

Absolon, K., a kol. 1994: Metodika sberu dat pro biomonitoring v chránených územích. Ceský ústav ochrany prírody.

Anzenbacher, A. 1990: Úvod do filozofie. SPN Praha.

Audit and reduction manual for industrial emissions and wastes.1991. Technival Series N 7. UNEP UNIDO.

Beaglehole, R., Bonita, R., and Kjölström, T. 1993: Basic Epidemiology. WHO Geneve.

Dusík, J., Kouba, Z. 1994: Principy posuzování vlivu na životní prostredí. PEAC Praha.

Chytil, M.K. 1981: Logické základy užívání matematických metod ve vedeckém výzkumu. CSAV

ISO 9000 - mezinárodní normy rady

ISO 14000 - mezinárodní normy rady
Kotulán, J. 1991: Zdraví a životní prostredí. Avicenum. Praha

Löw, J. a kol. 1995: Rukovet projektanta místního územního systému ekologické stability. Metodika pro zpracování dokumentace. Nakladatelství Doplnek, Brno, MŽP CR.

Míchal, I., 1992: Ekologická stabilita. MŽP CR.

MŽP 1995: Státní politika životního prostredí. 36 str.

National Environmental Policy Act USA, Council on Environmental Quality. Executive Office of the President.

Reitschmiedová, A., 1998: Práce s verejností a místní agenda 21. MŽP a CEÚ. 88 str

Ríha, J. 1995: Hodnocení vlivu investic na životní prostredí. Vícekriteriální analýza a EIA. ACADEMIA Praha.

Šindlar. M., Marhoun, K. a kol. 1994: Revitalizace rícních systému. Metodické pokyny. MŽP

Wathern, P., 1992: Environmental Impact Assessment, Theory and Practice, Routledge London and New York.

Zákon c. 92/1992 Sb. O prevodu majetku státu na jiné osoby (a související vyhlášky a metodické pokyny).

Zákon CNR 244/1992 Sb. o posuzování vlivu na životní prostredí (a související vyhlášky)

Zákon CNR 114/1992 Sb. o ochrane prírody a krajiny (a související vyhlášky

Vestník MŽP
Zpravodaj MŽP
Rocenky MŽP a dalších resortu
Príklady príslušných dokumentací
Dokumenty EU a OECD týkající se organizace a rízení životního prostredí v zemích uskupení

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D. (18.10.2019)

Pro zápočet je nutno:
Zpracování týmového projektu
Prezence vyšší než 69%

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (24.10.2019)

Kurz není slučitelný s kurzem "Posuzování vlivů na životní prostředí" (MO550P65)

Vlastní sylabus:1. Co (kdo) se rídí a organizuje v oblasti životního prostredí? Státní, soukromý a nevládní sektor, institucionalizace ochrany ŽP (významné domácí a zahranicní instituce). Profesní zamerení, znalosti schopnosti, postoje "rídících" pracovníku Zadání témat seminární práce.

2. Ekologická politika státu, výchozí body, principy, význam, priority návaznosti. ŽP CR, srovnání s jinými zememi, EU. Financování ochrany životního prostredí, SFŽP, státní a soukromý sektor, mezinárodní pomoc, distribuce.

3. "Project management" - rízení projektu. Zadávání, konkurs, posuzování, financování, príklady ruzných druhu projektu. Vedecký a cílený projekt. "Implementace" (realizace) výsledku projektu.

4. Posuzování vlivu na životní prostredí, EIA. Proces, dokumentace, posudek, zákonný a praktický rámec, metody, podklady, príklady dokumentací, analýza dokumentací v CR, srovnání se zahranicím, SEA.

5. Systém environmentálního managementu podniku (EMAS/EMS). Ekologický audit, právní, odborný a praktický rámec. Príklady dokumentací. Normy rady ISO 14000 a ISO 9000; IPPC (integrated pollution prevntion control).

6. Monitorovací program. Príprava, rízení a využívání monitoringu. Pozorování, merení, pokus. Príklady monitorovacích programu, sítí, využití výsledku.

7. Vedecká metoda pri ochrane životního prostredí. Od hypotéz k paradigmatu. Náležitosti vedeckého bádání, obecné schéma rešení vedeckého problému. Explorativní a normativní úloha vedy. Hodnocení vedy, rízení vedy (grantový systém, institucionální zabezpecení vedeckého výzkumu).

8. Publikace poznatku, vedecká, odborná a populární publikace. Abstrakt není monografie. Peer review, posudek, obhajoba, kritika, diskuse. Kde (ne)hledat kvalitní informace o životním prostredí, referativní žurnály (Curent Contents, Medline ?), Internet, knihovny.

9. Príprava a diskuse o seminární týmové práci.

10. Prezentace a obhajoba seminárních prací I. cást

11. Prezentace a obhajoba seminárních prací II. cást

Hodnocení (udelení zápoctu): Zpracování a prezentace seminární práce, 75% úcast.


Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D. (22.11.2016)

Pro zapsání kurzu je nuté absolutorium bakalářského studia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK