PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Limnologické metody - praktikum - MO550P92
Anglický název: Limnological methods - field course
Český název: Limnologické metody - praktikum
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5, Z [DS]
Počet míst: 12
Minimální obsazenost: 5
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/enrol/index.php?id=1556
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Petra Horká, Ph.D.
RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Korekvizity : MO550P86
Je korekvizitou pro: MO550P86
Je záměnnost pro: MB160C52A
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (26.03.2019)
Cvičení je součástí přednášky "Limnologické metody" a je zaměřeno na praktické procvičení limnologických metod využívaných při studiu stojatých i tekoucích vod. Studenti sestavují bathymetrickou mapu z dat vlastního měření, hypsografickou křivku a křivku objemů. Naučí se metody odběru kvantitavního (reprezentativní vzorek) a kvalitativního vzorku zooplanknotu, stanovení druhového složení, abundance a biomasy zooplanktonu, stanovení obsahu chlorofylu-a, stanovení primární produkce. Seznámí se s metodami odběru bentických organismů tekoucích vod semikvantitaivni metodou kicking, kvantitavní metodou, habitatová diferenciace, odběr a stanovení driftu, determinace bentických organismů.
Praktikum probíhá na Hydrobiologické stanici UK Velký Pálenec.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (03.05.2019)

Podmínkou k udělení zápočtu je účast na celém praktiku a vypracování výstupních protokolů.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (03.05.2019)

Studenti si hradí ubytování a stravu, provozní náklady (laboratorní materiál) je hrezen výukovým pracovištěm. 

Sylabus:

1. Odběr vzorků v terénu a stanovení základních fyzikálních a chemických parametrů vody: Měření průhlednosti, teploty, specifické vodivosti, pH a stanovení koncentrace rozpuštěného kyslíu v terénu (in situ) i v laboratoři.

2. Demonstrace různých typů odběrových zařízení.

5. Odběr vzorků  fytoplanktonu, zooplanktonu a bentosu tekoucích i stojatých vod v terénu, stanovení abundance a biomasy, suché hmotnosti, , chlorofylu-a.
1) Příručka, dostupná napraktikách.

2) Hrbáček, J et al. (1972): Limnologické metody. učební texty PřF UK Praha, 208 pp.

3) Wetzel, R.G., Likens, G.E. (2000): Limnological analysis. Springer-Verlag, New York, 429 pp

4) Downing, J.A. and F.H. Rigler (eds.). 1984. A Manual on Methods for the Assessment of Secondary Productivity in Fresh Waters. Blackwell Scientific Publications, Oxford, England.

5) Mackereth, F.J.H., J. Heron and J.F. Talling. 1978. Water analysis: some revised methods for limnologists. FBA Scientific publication no. 36. 120 pp.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (03.05.2019)

Studenti se podílí na úhradě za ubytování,  stravu si zajišťují sami. Provozní náklady (laboratorní materiál) je hrezen výukovým pracovištěm.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK