PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Limnologie - MO550P89
Anglický název: Limnology
Český název: Limnologie
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Petra Horká, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Petra Horká, Ph.D.
RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Atributy: Modul Ekologie a evoluce
Neslučitelnost : MO550P126E
Je neslučitelnost pro: MO550P126E
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (18.03.2019)
Přednáška poskytuje základní vědomosti o limnologii jakožto vědě o vnitrozemských vodách: cyklus vody v biosféře a rozložení vody na Zemi, fyzikální a chemické vlastnosti vody, distribuce světla a tepla ve vodách, distribuce kyslíku, turbidita, uhličitanový systém, cykly biogenních prvků - C, N, P, struktura společenstev, ekologické funkce a trofické interakce – stojaté vody (fytoplankton, zooplankton, bakterioblankton), litorální a mokřadní společenstva, makrofyta, bentos a ryby stojatých vod, Struktura společenstev, ekologické funkce a trofické interakce – tekoucí vody (proudění, průtok, transport látek, říční kontinuum;, společenstva, adaptace na proud, rybí pásma), degradace vodních ekosystémů, směrnice o vodách, eutrofizace, acidifikace.
Součástí přednášky je jednodenní exkurze.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (25.11.2016)

1) Wetzel R. G. 2001: Limnology: Lake and river ecosystems. Academic Press.
2) Kalff J. 2001: Limnology. Prentice Hall.
3) Lampert W., Sommer U., 1997 : Limnoecology. Oxford Univ. Press, Inc., 382 p.
4) Allan, J.D., 1995 : Stream Ecology. Chapman & Hall, 388 p.
5) Pitter, P., Hydrochemie, 2009 : 4. aktualizované vydání, Vydavatelství VŠCHT Praha

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Petra Horká, Ph.D. (03.10.2018)

Písemný test + ústní zkouška.

Ústní zkouška prověří znalosti v rozsahu přednášek, exkurze, doporučené literatury a dalších poskytnutých studijních materiálů.

Pro udělení zápočtu je nutná účast na exkurzi.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (25.11.2016)

Předpokladem pro zapsání přednášky a úspěšné zvládnutí zkoušky z Limnologie jsou alespoň základní znalosti v oborech fyzikální a analytická chemie a systematická botanika a zoologie.

1.        Cyklus vody v biosféře a rozložení vody na Zemi

Hydrologický cyklus (malý a velký koloběh vody, evapotranspirace, povrchový a podzemní odtok, bilance vody v povodí). Základní fyzikální a chemické vlastnosti vody (struktura, hustota vody, viskozita, specifické teplo), termohalinní cirkulace, původ a geomorfologie jezer, trofie a zonace jezer, vodní toky (hydrograf, průtok), salinita.

 2.        Distribuce světla a tepla ve vodách, distribuce kyslíku, turbidita, uhličitanový systém.

Distribuce světla ve vodách (vlastnosti dopadajícího záření, odraz, absorpce, rozptyl, vliv na fotosyntézu, trofogenní a trofolytická vrstva,), distribuce tepla ve vodách (termální stratifikace, sezónní změny), plyny ve vodě, Henryho zákon, distribuce O2 (rozpustnost O2, kyslíkové křivky, summerkill), turbidita, uhličitanový systém.

 3.        Cykly biogenních prvků - C, N, P

Význam, formy a distribuce P, cyklus P. Význam, formy, cyklus N a jeho fixace, amonifikace, nitrifikace a denitrifikace, vliv O2 na koloběh dusíku, limitace N a P, Redfield ratio. Význam uhlíku, koloběh C, CH4.

 Struktura společenstev, ekologické funkce a trofické interakce – stojaté vody

4.        Společenstva stojatých vod – fytoplankton

Složení společenstva, velikostní složení planktonu. Faktory ovlivňující složení společenstva - abiotické podmínky, predační tlak, bakterie, viry. Stokesovo pravidlo. Trade-off, r- a K-strategie, živiny, Redfieldův poměr. Sezónní sukcese fytoplanktonu, paradox planktonu.

 5.        Společenstva stojatých vod – zooplankton

Prostorové členění stojatých vod, společenstva, struktura potravní sítě, mikrobiální smyčka, hlavní skupiny zooplanktonu – zástupci, charakteristika, rozmnožování. Top-down, bottom-up efekt, PEG model.

 6.        Bakterioplankton a detrit, formy uhlíku ve vodách.

Zdroje organických látek ve vodách (alochtonní, autochtonní), organický uhlík, POC, DOC, dekompozice detritu bakteriemi a houbami. Distribuce bakterioplanktonu, faktory ovlivňující růst a rozvoj baktrioplanktonu. Složení organických látek, rozklad DOC a POC ve vodách, rozklad huminových látek.

 7.        Litorální a mokřadní společenstva, makrofyta, bentos a ryby stojatých vod.

Litorál, mokřady, produkce organických látek. Vodní rostliny. Bentos stojatých vod.

 Struktura společenstev, ekologické funkce a trofické interakce – tekoucí vody

8.        Tekoucí vody – podmínky

Rychlost proudění, průtokový režim, obsah a transport látek, vliv využití krajiny. Říční ekosystém a jeho interakce s terestrickými ekosystémy. Říční kontinuum, řády toku, koryto toku, transport sedimentu, eroze.

 9.        Tekoucí vody – společenstva

Bentos – složení společenstva, fyziologické a morfologické adaptace, trofické interakce, funkční skupiny. Rybí pásma, změny společenstev v podélném profilu, diurnální a sezónní změny.

 10.     Ochrana vod - degradace vodních ekosystémů, směrnice o vodách.

Hlavní typy degradace vodních ekosystémů, biomonitoring, index biotické integrity, Rámcová směrnice o vodách (WFD), ekologický stav toků, BQE. Vliv klimatických změn na vodní ekosystémy.

 11.     Acidifikace – účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy

Antropogenní acidifikace: účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. Emise a dekompozice okyselujících sloučenin, pH srážek. Vliv depozice S a N na půdy a vodní ekosystémy. Zotavení z acidifikace.

 12.     Eutrofizace - příčiny a důsledky.

Typické živiny v procesu eutrofizace a jejich zdroje. Průběh eutrofizace a její důsledky, vliv využití území na množství živin ve vodách. Oligotrofní a eutrofní systémy, kyslíkové křivky. Eutrofizace rybníků.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK