PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biochemie pro ŽP - MO550P88
Anglický název: Biochemistry for IES
Český název: Biochemie pro ŽP
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
Vyučující: Mgr. Radek Indra, Ph.D.
prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Radek Indra, Ph.D. (24.10.2019)
Přednáška určena primárně studentům oborů Ochrana životního prostředí a Sociální epidemiologie. Přednáška pokrývá celou oblast obecné biochemie a základních metabolických dějů. Důraz kladen na pochopení provázanosti dějů pro chod buňky a život organismus s přihlédnutím na lidské choroby a životní prostředí.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Radek Indra, Ph.D. (24.10.2019)

Prezentace z přednášek jsou postačující materiály ke zkoušce. Pro rozšíření informací k dispozici

Skripta

Sofrová a kolektiv: Biochemie základní kurz (UK, 2009)

Učebnice

M. Kodíček, O. Valentova, R. Hynek: Biochemie: chemický pohled na biologický svět (VŠCHT, 2015)

D. Voet, J.G. Voet: Biochemistry (Wiley, 2011) / Biochemie (Victoria Publishing, 1996)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Radek Indra, Ph.D. (24.10.2019)

Zkouška je ústní, písemná nebo kombinovaná na základě dohody na úvodní přednášce v rozsahu odpřednášené látky. Otázky jsou losovány ze seznamu otázek, který je poskytnut studentům v průběhu semestru. V roce 2019/2020 byla odhlasována zkouška písemná.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Radek Indra, Ph.D. (26.04.2017)

1. Prokaryotické a eukaryotické buňky - složení a význam buněčných komponent

2. Aminokyseliny - rozdělení a chemické vlastnosti. Peptidy a proteiny - peptidová vazba, rozdělení, struktura a funkce

3. Enzymy - klasifikace, rychlost enzymové reakce, enzymová inhibice, mechanismus enzymové katalýzy

4. Monosacharidy - rozdělení a fyzikálně-chemické vlastnosti. Disacharidy. Polysacharidy - strukturní a zásobní význam. Deriváty cukrů

5. Nukleové kyseliny - stavební složky nukleových kyselin, význam nukleotidů

6. Lipidy - mastné kyseliny a další třídy lipidů. Buněčná membrána - složení a význam

7. Membránový transport - pasivní a usnadněná difuze, aktivní transport. nemoci spojené s poruchou transportu

8. Klasifikace organismů podle zdrojů energie. Makroergické sloučeniny. Fotosyntéza - světelná a temná fáze. Dýchací řetězec a tvorba ATP

9. Metabolismus jednoduchých sacharidů - glykolýza, kvašení, pyruvátdehydrogenasový komplex, glukoneogenese. Diabetes mellitus

10. Citrátový a glyoxalátový cyklus. Pentosafosfátová dráha metabolismu sacharidů. Metabolismus glykogenu a škrobu

11. Metabolismus triacylglycerolů, syntéza a degradace mastných kyselin. Štěpení lipidů jako zdroj vody

12. Buněčný cyklus, replikace a transkripce DNA. Poškození DNA a jejich opravy

13. Buněčný kód, proteosynthesa, posttranslační modifikace proteinů a jejich směřování. Degradace proteinů, močovinový cyklus

14. Hemoproteiny - syntéza hemu, hemoglobin a transport kyslíku. Efekt těžkých kovů na metabolismus buňky. Fixace dusíku

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK