PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do ekologie - MO550P73P
Anglický název: Basic Ecology
Český název: Úvod do ekologie
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D.
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
N//Je neslučitelnost pro: MO550P95E
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (18.03.2019)
Přednáška poskytuje základní znalosti z ekologie pro studenty bakalářského studia v rozsahu: vymezení vědní disciplíny, základní podmínky pro život, abiotické a biotické faktory, ekologická nika (limity tolerance, optimum, využití zdrojů), definice populace (mortalita, natalita, růst, regulace, modely růstu), interakce organismů a prostředí (autekologie), interakce vnitro- a mezipopulační (kompetice, predace, mutualismus, symbioza), definice společenstva (druhová diverzita, stabilita, disturbance, sukcese, ostrovní teorie), definice ekosystému (tok energie, trofická struktura, účinnost přenosu energie, primární a sekundární produkce, základní koloběh živin (uhlík, dusík, fosfor).
Literatura -
Poslední úprava: PIVNICKA (28.06.2006)

Studijní literatura

Odum E. P., 1977: Základy ekologie. Academia Praha: 1-544.

Larcher W. 1988: Fyziologická ekologie rostlin. Academia Praha. 358 pp.

Begon M., Harper J.L., Townsend C.R. 1996:Ecology.3.vydání. Blackwell Sci.Publ.1065 pp.

Pivnicka K., 1984. Ekologie. SPN:204 pp

Ekologické časopisy uvedené v rámci JSTOR a SUWECO.cz

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. (15.11.2011)

semestrální práce, ústní zkouška

Sylabus -
Poslední úprava: PIVNICKA (28.06.2006)

Ekologické zákony a principy

Pojem ekosystému

Ekologické faktory - adaptace rostlin a živocichů (záření, teplo, voda, živiny, tlak...)

(zvláštnosti vodního a suchozemského prostredí)

Populace, základní parametry (natalita, mortalita, růst početnosti, adaptace populací, kompetice, predace populacní cykly...

Spolecenstva - základní parametry, diverzita, dominance, pokryvnost, asociabilita, podobnost, sukcese, stabilita)

Počet druhů ve společenstvu, ostrovní ekologie, ekologie ochrany přírody

Zmeny ve strukture spolecenstev

Metabolismus společenstev (produkce, výnos, vliv človeka na populace a společenstva)

Povinná nebo doporučená časová posloupnost s ostatními kursy

Prednáška je povinnou součástí bakalářského studijního programu OŽP.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK