PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Hydrochemie - MO550P72
Anglický název: Hydrochemistry
Český název: Hydrochemie
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jana Načeradská, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jana Načeradská, Ph.D.
Neslučitelnost : MG431P03
Je korekvizitou pro: MO550C11
Je neslučitelnost pro: MG451P03
Anotace -
Předmět seznámí posluchače s fyzikálně-chemickými vlastnostmi přírodních vod a s chemickými reakcemi a rovnováhami ve vodách, s obsahem a vlastnostmi anorganických látek ve vodách (hlavní kationty, toxické kovy, hlavní anionty, sloučeniny dusíku a fosforu), s karbonátovou chemií vodných systémů, s hlavními skupinami organických látek obsažených ve vodě, s problematikou chemické a biochemické spotřeby kyslíku atd. Dále je předmět zaměřen na vlastnosti a klasifikace přírodních, pitných a užitkových vod a splaškových a průmyslových odpadních vod.
Poslední úprava: Načeradská Jana, RNDr., Ph.D. (25.09.2020)
Literatura

Pitter P.: Hydrochemie, SNTL. 2000

Stumm W., Morgan J.J.: Aquatic chemistry, JOHN WILEY, 1981

Pivokonský M. a kolektiv: Koagulace při úpravě vody - Teorie a praxe, Academia, 2020.

Pivokonský M. a kolektiv: Tvorba suspenze při úpravě vody - Teorie a praxe, Sovak, 2011.

Poslední úprava: Načeradská Jana, RNDr., Ph.D. (27.09.2020)
Požadavky ke zkoušce -

Písemné odevzdání zadaných úloh z chemických výpočtů (pH, koncentrace atd.), písemné testy z látky probrané na přednáškách, případně ústní přezkoušení.

Poslední úprava: Načeradská Jana, RNDr., Ph.D. (23.02.2024)
Sylabus

Fyzikální a fyzikálně-chemické vlastnosti vody

Obecné složení vod (skupinová stanovení), disperzní systémy, koloidní látky a jejich stabilita

Anorganické látky ve vodách (kovy a polokovy obecně, Na, K, Ca, Mg)

Anorganické látky ve vodách (Al, Fe, Mn, Si)

Anorganické látky ve vodách (nekovy – F, Cl, S)

Anorganické látky ve vodách (P, N)

Oxid uhličitý a jeho iontové formy, pH, neutralizační kapacita

Tlumivá kapacita, acidobazické titrace, vápenato-uhličitanová rovnováha, agresivita a stabilizace vody

Organické látky, sumární stanovení organických látek (CHSK, TOC, DOC, BSK, NEL atd.)

Přírodní organické látky (huminové látky, AOM)

Chemické reakce a chemické rovnováhy ve vodách

Povrchové vody, chemická stratifikace, koloběh látek, eutrofizace

Poslední úprava: Načeradská Jana, RNDr., Ph.D. (27.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK