PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Hydrochemie - MO550P72
Anglický název: Hydrochemistry
Český název: Hydrochemie
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jana Načeradská, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
Je korekvizitou pro: MO550C11
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (16.04.2010)
Předmět seznámí posluchače s fyzikálně-chemickými vlastnostmi přírodních vod a s chemickými reakcemi a rovnováhami
ve vodách, s obsahem a vlastnostmi anorganických látek ve vodách (hlavní kationty, toxické kovy, hlavní anionty,
sloučeniny dusíku a fosforu), s karbonátovou chemií vodných systémů, s hlavními skupinami organických látek obsažených
ve vodě, s problematikou chemické a biochemické spotřeby kyslíku atd. Dále je předmět zaměřen na vlastnosti a
klasifikace přírodních, pitných a užitkových vod a splaškových a průmyslových odpadních vod.


Literatura
Poslední úprava: LBENES (28.06.2006)

Pitter P.: Hydrochemie, SNTL. 2000

Stumm W., Morgan J.J.: Aquatic chemistry, JOHN WILEY, 1981

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: XPIVOKON/NATUR.CUNI.CZ (02.11.2011)

Písemný test + následné ústní přezkoušení

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (16.04.2010)

1. Fyzikální a fyzikálně-chemické vlastnosti vody

2. Chemické reakce a chemické rovnováhy ve vodách

3. Anorganické látky ve vodách (hlavní kationty)

4. Anorganické látky ve vodách (těžké kovy)

5. Anorganické látky ve vodách (hlavní anionty)

6. Anorganické látky ve vodách (sloučeniny dusíku a fosforu)

7. Oxid uhličitý a jeho iontové formy (rovnováhy, agresivita vody)

8. Rozpuštěné plyny, křemík, bor a radioaktivita

9. Sumární stanovení organických látek ve vodách (CHSK, TOC, DOC, BSK, AOX, NEL)

10. Přírodní organické látky ve vodách (huminové látky, AOM)

11. Organické látky antropogenního původu ve vodách (pesticidy, halogenderiváty, tenzidy atd.)

12. Složení, vlastnosti a klasifikace přírodních vod

13. Složení, vlastnosti a klasifikace užitkových vod

14. Složení, vlastnosti a klasifikace odpadních vod

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK