PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy geobotaniky - MO550P58
Anglický název: Introduction to geobotany
Český název: Základy geobotaniky
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: Mgr. Petr Dostál, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (24.04.2012)
Přednáška chce přiblížit procesy, které určují diversitu a složení rostlinných společenstev. Pozorované rozdíly ve
vegetaci jsou interpretovány jako výsledek působení abiotických faktorů a biotických interakcí, které působí na
lokální úrovni, společně s procesy na vyšších úrovních jako je šíření druhů a historie daného území. Vedle
mechanistických vysvětlení rozdílů mezi společenstvy přednáška seznamuje s metodami studia a třídění vegetace
ve střední Evropě. Nevěnuje se však přehledu jednotlivých vegetačních typů, které jsou probírány v jiných
přednáškách.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (24.04.2012)

Begon M., Townsend C.R. a Harper J.L. (2005) Ecology: from individuals to ecosystems.

Crawley M.J. (1997) Plant ecology.

Ellenberg H. (2009) Vegetation Ecology of Central Europe.

Grime J.P. (1979) Plant strategies and vegetation processes.

Grime J.P., Hodgson J.G., Hunt R. (1988) Comparative plant ecology.

Chytrý M., Kučera T. a Kočí M. (2001) Katalog biotopů České republiky.

Moravec J. et al. (1994) Fytocenologie.

Sádlo J. a Storch D. (2000) Biotopy České republiky.

Silvertown J. a Charlesworth D. (2001) Plant population biology.

Slavíková J. (1986): Ekologie rostlin

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (24.04.2012)

Vypracování eseje.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (24.04.2012)

Vymezení rostlinných společenstev

Individualistický a superorganismální koncept společenstev; popisný a funkční přístup studia společenstev.

Biotické interakce jako determinant složení/diverzity společenstev

Interakce rostlin s jinými rostlinami (kompetice/facilitace), interakce s organismy jiných trofických úrovní (herbivorie, predace semen aj.); charakter (+/ 0/ -) interakcí závislý na kontextu; diferenciace nik a jiné mechanismy koexistence.

Abiotické faktory a vegetace

Makroklimatické faktory (sluneční záření a srážky), klimatické podmínky ve střední Evropě; geologie a vliv matečného substrátu na dostupnost životně důležitých prvků; adaptace rostlin na rozdíly prostředí (životní formy, r- a K-strategie, C-S-R strategie); ekologická amplituda druhů; fenotypická plasticita druhů.

Šíření rostlin

Šíření semen a jejich přizpůsobení; presence/absence druhů jako důsledek dobré/špatné šiřitelnosti; rovnovážná teorie ostrovní biogeografie; metapopulační dynamika.

Regionální species pool

Latitudinální a altitudinální distribuce diversity a dopad na diversitu lokálních společenstev; obohacování regionálního species pool a rostlinné invaze; homogenizace flór

Diversita a její význam pro fungování ekosystémů

Ekosystémové funkce (produkce biomasy, resistence vůči invazím aj.) pozitivně ovlivněné diversitou; důkazy z experimentů provedených na malých škálách; nová generace experimentů hledající vliv diversity na ekosystémové funkce

Dynamika společenstev v čase

Ekologická sukcese a její mechanismy; primární a sekundární sukcese; metody studia sukcese; vývoj vegetace ve střední Evropě během holocénu.

Metody studia vegetace

Vertikální a horizontální struktura společenstev; indexy diversity; dominance ve společenstvech; fytocenologický snímek; Curyšsko-montpellierská škola klasifikace; moderní metody typizace společenstev.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK