Odpady - MO550P55
Anglický název: Solid wastes
Český název: Odpady
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Petra Innemanová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Petra Innemanová, Ph.D.
Je korekvizitou pro: MO550C59
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (18.03.2019)
Přednáška je zaměřena na problematiku nakládání s tuhým komunálním odpadem, jeho zneškodňování a možnosti a způsoby jeho využití. Seznamuje studenty se hlavními typy odpadů (odpad ze spotřeb - komunální odpad, obaly, odpad z automobilové dopravy, zdravotnický odpad, gastroodpad; nebezpečný odpad), s hierarchií nakládání s odpady (předcházením vzniku odpadů, přípravou pro znovuvyužití, oběhovým hospodářstvím), recyklací odpadů (nakládání s vytříděnými složkami KO, kompostování), energetickým využití odpadů (termické procesy, přeměna bioodpadu na bioplyn), odstranění odpadů (spalování, skládkování), biologicky rozložitelným odpadem. Podstatnou část tvoří i odpadová legislativa (ohlašovací povinnost, státní správa a samospráva v odpadovém hospodářství) a problematika starých ekologických zátěží včetně přehledu asanačních technologií.
Literatura
Poslední úprava: Marek Hovorka (24.10.2003)

Kuraš M.: Odpady, jejich využití a zneškodnování, VŠCHT Praha, 1994

Suchánek B.: Zacházení s tuhým komunálním odpadem, Výzk. ústav místního hosp. Praha 1990

Velek K.: Odpady, jejich zužitkování a odstranování, Stát. energet. inspekce, 1985

Mikoláš J.: Recyklace prumyslových odpadu. SNTL, Praha 1988

Nesvadba J., Velek K.: Tuhé odpady, SNTL, Praha 1983

Dawson W. G., Mercer B., W. : Hazardous waste management John WILEY and SONS, 1986

Denison R., Ruston J.: Recycling and Incineration, evaluation of the choice, Island Press, 1990

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (16.11.2011)

Písemná zkouška a ústní dozkoušení.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (02.12.2016)

Dílčí témata základní přednášky Odpady :
-    úvod do problematiky, hierarchie nakládání s odpady, předcházení vzniku odpadů, příprava pro znovuvyužití, oběhové hospodářství
-    recyklace odpadů – nakládání s vytříděnými složkami KO, kompostování
-    energetické využití odpadů – termické procesy, přeměna bioodpadu na bioplyn
-    odstranění odpadů – spalování, skládkování
-    biologicky rozložitelný odpad, mechanicko-biologická úprava
-    ohlašovací povinnost, státní správa a samospráva v odpadovém hospodářství
-    odpady ze spotřeby (komunální odpad, obaly, odpady z automobilové dopravy, zdravotnické odpady elektroodpad, gastroodpad)
-    nebezpečné odpady, přeprava odpadů, odpady z průmyslové výroby
-    staré ekologické zátěže, základní přehled sanačních technologií
-    odpadová legislativa