Úprava podzemních a povrchových vod - MO550P46
Anglický název: Water treatment
Český název: Úprava podzemních a povrchových vod
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Kurz bude probíhat na ÚH AV ČR na Podbabě.
Garant: doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (16.04.2010)
Předmět je zaměřen na procesy spojené s úpravou povrchové a podzemní vody na vodu pitnou. Je prezentována široká
škála základních procesů úpravy vody, především se jedná o koagulaci a agregaci při úpravě vody, stanovení optimální
dávky koagulantu, kinetiku koagulace, separaci suspenzí sedimentací, flotací a filtrací, odželezování, odmanganování,
oxidaci organických a anorganických látek, dezinfekci, biologické metody odstraňování amoniaku a dusičnanů, procesy
ztvrzování a změkčování vody, odkyselování, zušlechťování pitné vody atd. Dále jsou prezentovány některé speciální
technologie jako sorpce a membránové procesy. Nemalá pozornost je kladena na vlastnosti přírodních vod ve vztahu k
úpravě pitné vody a na standardy kvality pitné vody. Po domluvě s posluchači je možná exkurze na některou úpravnu vody
v ČR.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (29.05.2019)

Pivokonský, M., a kol.: Tvorba suspenze při úpravě vody. Teorie a praxe. Sovak, Praha, 2011.

Bache, D. H., Ross, G.: Flocs in water treatment. IWA Publishing, London, 2007.

Bratby, J.: Coagulation and flocculation in water and wastewater treatment. IWA Publishing, London, 2008.

Tesařík, I., a kol.: Vodárenství. SNTL, Praha, 1985.

Pitter, P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha, 2009.Stumm, W., Morgan, J. J.: Aquatic chemistry. Wiley, New York, 1996.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: XPIVOKON/NATUR.CUNI.CZ (02.11.2011)

Písemný test + ústní přezkoušení

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (16.04.2010)

1. Složení a vlastnosti přírodních vod z hlediska úpravy pitné vody, požadavky na jakost pitné vody

2. Disperzní soustavy a jejich stabilita, koagulace hydrofilních a hydrofobních koloidů, stanovení optimální dávky koagulantu - sklenicová zkouška

3. Tvorba separovatelných agregátů, vliv míchání na charakter a strukturu agregátů, vlastnosti agregátů s ohledem na jejich separaci, test agregace

4. Praktická ukázka sklenicové zkoušky

5. Jednostupňová a dvoustupňová separace agregátů, separace usazováním, čiřiče

6. Separace agregátů filtrací (teorie filtrace, filtrační materiály, druhy filtrace a typy filtrů, délka filtračního cyklu, kalová kapacita filtrů, praní filtrů)

7. Separace agregátů pomocí FLGM a flotace

8. Membránové procesy při úpravě vody

9. Odželezňování a odmanganování vody

10. Biologické metody úpravy vody, odstraňování amoniaku a dusičnanů

11. Oxidace organických látek přítomných ve vodě, odstraňování organických látek adsorpcí

12. Desinfekce vody (sloučeniny chloru, ozón, UV záření atd.), vedlejší produkty desinfekce

13. Dostupnost pitné vody, vývoj spotřeby vody, balené vody atd.

14. Exkurze