Základy pedologie a ochrana půdy - MO550P30A
Anglický název: Introduction to pedology and soil protection
Český název: Základy pedologie a ochrana půdy
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. doc. Ing. Luboš Borůvka, Dr.
Vyučující: prof. doc. Ing. Luboš Borůvka, Dr.
Třída: Sestava lysimetrů a zařízení na kontinuální značen
NIR spectrometr
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace -
Poslední úprava: prof. doc. Ing. Luboš Borůvka, Dr. (13.05.2020)
Přednáška seznamuje studenty se základy pedologie: definice půdy, vznik a vývoj půd, složení půd, fyzikální vlastnosti půd, vzduch a voda v půdě, organická hmota v půdě, koloidní půdní systém, půdní reakce, sorpce v půdě, půdní organismy, klasifikace půd, ochrana půd, antropogenní degradace půd (fyzikální, chemická) a možnosti nápravy, legislativa ochrany půd.
Literatura -
Poslední úprava: prof. doc. Ing. Luboš Borůvka, Dr. (13.05.2020)

Pavlů, L. (2018): Základy pedologie a ochrany půdy. Skriptum ČZU Praha.
Němeček, J., Smolíková, L., Kutílek, M. (1990): Pedologie a paleopedologie. Academia, Praha
Tomášek, M. (2007): Půdy České republiky. Česká geologická služba, Praha
Němeček J. a kolektiv (2011): Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. ČZU a VÚMOP, Praha
Šarapatka, B. (2014): Pedologie a ochrana půdy. Univerzita Palackého, Olomouc.
Kozák, J., a kolektiv (2009): Atlas půd České republiky. MZe a ČZU Praha
Němeček, J., Vácha, R., Podlešáková, E. (2010): Hodnocení kontaminace půd v ČR. VÚMOP Praha
Hruška, J., Cienciala, E. (eds.) (2005): Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví. Česká geologická služba, Praha
Brady, N.C., Weil, R.R. (1999): The Nature and Properties of Soils. Simon & Schuster, New Jersey

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (13.03.2024)

Zkouška je formou písemného testu s kombinaci otevřených a uzavřených otázek a je zaměřen na:

Znalost základního složení půdy

Znalost fyzikálních a chemických vlastností půdy

Základní znalost o klasifikaci půd

Znalost hlavních procesů degradace půdy a možností ochrany půdy

Sylabus -
Poslední úprava: prof. doc. Ing. Luboš Borůvka, Dr. (13.05.2020)

Úvod; půda - definice, význam, funkce; pedosféra

Vznik a vývoj půdy, půdotvorné faktory a podmínky

Složení půdy, půdní minerály

Fyzikální vlastnosti půdy: zrnitost půdy, půdní struktura, pórovitost půdy

Voda v půdě; půdní vzduch; teplo v půdě

Půdní organická hmota

Koloidní systém půdy; půdní roztok

Půdní reakce; půdní sorpce (mechanismy sorpce, půdní sorpční komplex)

Půdní organismy a biologická činnost v půdě

Klasifikace půd: principy, hlavní světové klasifikace, taxonomická klasifikace půd ČR

Přehled půdních jednotek, jejich charakteristika, vývoj a rozšíření

Ochrana půdy: význam, důvody

Fyzikální degradace půd: zábory půdy, eroze, zhutnění, rozpad struktury

Chemická degradace půd: kontaminace půdy rizikovými prvky a organickými polutanty, acidifikace půdy, eutrofizace, ztráta živin

Možnosti nápravy degradace půdy

Legislativa ochrany půdy