PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ochrana přírody a krajiny - MO550P24
Anglický název: Nature Conservation and Landscape Protection
Český název: Ochrana přírody a krajiny
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
Neslučitelnost : MO550P10
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (06.04.2018)
Bakalářská přednáška seznamuje posluchače s úvodem do problematiky ochrany přírody. Nejprve je ochrana
přírody zařazena do širšího vědního a společenského rámce a jsou probrány hlavní mezníky její historie. Dále
probereme ochranářsky relevantní poznatky z oblastí ekologie, geologie, paleoekologie a biogeografie a
navážeme představením hlavních faktorů ohrožujících biodiverzitu ve světě i v ČR. Potom se budeme věnovat
nejdůležitějším přístupů k ochraně přírody a jejímu praktickému fungování, interakcím klíčových hráčů na tomto
poli a institucionálnímu zajištění. Následuje legislativní blok seznamující s aplikací zákona na ochranu přírody a
krajiny České republiky, představení jeho základních částí (obecná ochrana, zvláštní druhová ochrana, zvláštní
územní ochrana, transpozice legislativy EU) a jeho srovnání s obdobnými předpisy v zahraničí. V závěru se
studenti seznámí s mezinárodní ochranou přírody: sítěmi chráněných území, důležitými úmluvami a dalšími
předpisy. Součástí kurzu je prezentace a obhajoba samostatných prací řešených v rámci cvičení. Při výuce i
zkoušení se předpokládá, že studenti disponují znalostmi z ekologie, botaniky a zoologie na úrovni základních
přednášek, které na PřF UK tyto obory pokrývají. V případě, že tomu tak není, platí důrazné doporučení si tyto
znalosti doplnit, ať už absolvováním příslušných předmětů či samostudiem.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (29.05.2019)
  • Čihař, M. (1998): Ochrana přírody a krajiny I. Karolinum, Praha.
  • Kolář, F. a kol. (2012): Ochrana přírody z pohledu biologa. Dokořán, Praha.
  • Primack, R.B. a kol. (2011): Úvod do biologie ochrany přírody. Portál, Praha.
  • Storch, D., Mihulka, S. (2000): Úvod do současné ekologie. Portál, Praha.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (06.04.2018)

  • povinná účast na cvičeních (max. 2 neomluvené absence za semestr
  • vypracování samostatného úkolu v kvalitě požadové vyučujícím
  • prezentace samostatného úkolu na cvičeních
  • diskuse s prezentujícími na cvičeních
  • splnění písemné zkoušky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK