PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Aplikovaná ekologie - MO550P13
Anglický název: Applied Ecology
Český název: Aplikovaná ekologie
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Vyučující: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D.
Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (18.03.2019)
Studenti jsou seznámeni se hlavními aspekty aplikovaní ekologie ve vodních ekosystémech (hospodaření na pstruhových vodách, rybnikářství a výlov, neslovitelné sladké vody, ovlivnění výnosu ryb člověkem, výlov ryb ze světového oceánu), v zemědělské produkci ( zpracování půdy, hnojení, produkce pastvin, orné půdy, bilance živin a energie, produkce potravin ve světe, vliv zemědělství na přírodní ekosystémy), v produkci dřeva (lesní hospodářství, stabilita lesních ekosystému, výchovné zásahy, obnovné seče, vliv probírek na produkci, vliv lesních porostů na bilanci vody v krajině).
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (22.04.2013)

Studijní literatura

Caughley G., Sinclair A.R.E. 1994:Wildlife ecology. Blackwell Sci.330 pp.

Royce W.F. 1972:Introduction to the fishery science. Academic Press.350 pp.

Míchal I., a kol.1992: Obnova ekologické stability lesu. Academia 170 pp.

Briggs D., Courtney F., 1989: Agriculture and environment. Longman Sci Techn.435 pp

Newman E.I. 1993: Applied ecology. Blackwell Sci. 320 pp.

Duvigneaud P., 1988. Ekologická syntéza. Academia. 414 pp.

Pivnička K., 1980: Ekologie ryb. SPN 252 pp.

Pivnička K., 2002: Aplikovaná ekologie: Karolinum 185 pp.

Časopisy s aplikovaně ekologickou tématikou v systému JSTOR a SUWECO.cz

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (24.10.2019)

The practice: presence at all practice lessons. In case of absence you can write an essay.

Cvičení: Účast na cvičeních s možností vypracovat semestrální práci dle pokynů vyučujících jako náhrady za zameškané cvičení.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (22.04.2013)

Neslovitelné sladké vody, produkční možnosti, natalita, mortalita, výlov, bilance živin a energie. Ovlivnění výnosu ryb člověkem. Hospodaření na pstruhových vodách, rybnikářství,

Vliv človeka na vodní ekosystémy Výlov ryb ze světového oceánu

Zemedělská produkce, zpracování půdy, hnojení, produkce pastvin, orné půdy, bilance živin a energie, Produkce potravin ve světe Zemědělství, hydrologie, vliv zemědělství na přírodní ekosystémy.

Produkce dřeva, lesní hospodářství, stabilita lesních ekosystému. Výchovné zásahy, obnovné seče. Produkční možnosti stanovište, vliv probírek na produkci. Vliv lesních porostů na bilanci vody v krajině.

Povinná nebo doporučená časová posloupnost s ostatními kursy

Přednáška předpokládá absolvování kurzu Úvod do ekologie, je povinnou součástí magisterského studia OŽP

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK