PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná ekologie - MO550P13
Anglický název: Applied Ecology
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (22.04.2013)

Studijní literatura

Caughley G., Sinclair A.R.E. 1994:Wildlife ecology. Blackwell Sci.330 pp.

Royce W.F. 1972:Introduction to the fishery science. Academic Press.350 pp.

Míchal I., a kol.1992: Obnova ekologické stability lesu. Academia 170 pp.

Briggs D., Courtney F., 1989: Agriculture and environment. Longman Sci Techn.435 pp

Newman E.I. 1993: Applied ecology. Blackwell Sci. 320 pp.

Duvigneaud P., 1988. Ekologická syntéza. Academia. 414 pp.

Pivnička K., 1980: Ekologie ryb. SPN 252 pp.

Pivnička K., 2002: Aplikovaná ekologie: Karolinum 185 pp.

Časopisy s aplikovaně ekologickou tématikou v systému JSTOR a SUWECO.cz

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (12.02.2018)

semestrální práce, ústní zkouška

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (22.04.2013)

Neslovitelné sladké vody, produkční možnosti, natalita, mortalita, výlov, bilance živin a energie. Ovlivnění výnosu ryb člověkem. Hospodaření na pstruhových vodách, rybnikářství,

Vliv človeka na vodní ekosystémy Výlov ryb ze světového oceánu

Zemedělská produkce, zpracování půdy, hnojení, produkce pastvin, orné půdy, bilance živin a energie, Produkce potravin ve světe Zemědělství, hydrologie, vliv zemědělství na přírodní ekosystémy.

Produkce dřeva, lesní hospodářství, stabilita lesních ekosystému. Výchovné zásahy, obnovné seče. Produkční možnosti stanovište, vliv probírek na produkci. Vliv lesních porostů na bilanci vody v krajině.

Povinná nebo doporučená časová posloupnost s ostatními kursy

Přednáška předpokládá absolvování kurzu Úvod do ekologie, je povinnou součástí magisterského studia OŽP

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK