PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sustainability science in addressing global change - MO550P128
Anglický název: Sustainability science in addressing global change
Český název: Věda o udržitelnosti v řešení globální změny
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Veronika Zuzana Harmáčková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Veronika Zuzana Harmáčková, Ph.D.
Anotace - angličtina
CZ:
Kurz představuje klíčové koncepty a přístupy současné vědy o udržitelnosti a ilustruje, jak mohou být využity pro řešení současných problémů udržitelnosti. Cílem kurzu je umožnit studentům získat různé perspektivy na souvislosti mezi společenskými a ekologickými součástmi sociálně-ekologických systémů okolo nás a jejich dynamiky, a objasnit, jak mohou být tyto perspektivy využity k řešení globální změny. Kurz se zaměřuje na tři aspekty vědy o udržitelnosti: systémové myšlení, rezilienci a společenskou relevanci, rozdělené do jednotlivých podtémat a probrané v rámci deseti přednášek rozepsaných níže.

EN:
The course introduces key concepts and approaches of current sustainability science and illustrates how they can be applied in addressing current sustainability challenges. Its aim is to allow the students to gain multiple perspectives on the links between social and ecological parts of social-ecological systems and their dynamics, and how these can be leveraged to address global environmental change. The course focuses on three aspects of sustainability science: systems thinking, resilience thinking and societal relevance, divided into individual sub-themes and addressed within 10 lectures outlined below.

Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4376
Poslední úprava: Harmáčková Veronika Zuzana, Mgr., Ph.D. (12.10.2021)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

CZ:

 1. Aktivní účast: každá přednáška je zakončena diskusí, která poskytuje studentům možnost interagovat a aktivně se účastnit.
 2. Průběžný rozvoj eseje v průběhu semestru: studenti si volí téma svojí případové studie a rozvíjejí jej v rámci eseje, ve které svou případovou studii průběžně vztahují k jednotlivým tématům probraným v přednáškách v průběhu semestru.
 3. Odevzdání eseje po 5. přednášce a na konci kurzu.

 EN:

 1. Active participation: Each lecture is closed by a discussion session, providing space for the students to interact and actively participate.
 2. Continuous development of an essay throughout the term: The students choose a case study and continuously develop an essay relating their case study to the topics lectured throughout the term.
 3. Submission of the essay after the 5th lecture and at the end of the course.
Poslední úprava: Harmáčková Veronika Zuzana, Mgr., Ph.D. (03.09.2021)
Sylabus - angličtina

CZ:

 1. Co je věda o udržitelnosti a jaké otázky řeší: úvod, koncepty, současné otázky. (3/10/2023)
 2. Proč potřebujeme systémové myšlení: teorie systémů, komplexní systémy, komplexní adaptivní systémy, systémová dynamika, emergentní vlastnosti systémů. (10/10/2023)
 3. Proč je důležité studovat souvislosti mezi přírodou a společností: sociálně-ekologické systémy jako koncept a přístup, propojení mezi společenskou a ekologickou dynamikou, interakce napříč měřítky. (17/10/2023)
 4. Proč je změna normou a stabilita výjimkou: adaptivní cyklus, body zvratu v přírodě a společnosti, perzistence, adaptace a transformace. (24/10/2023)
 5. Co je rezilience a jak se váže k udržitelnosti: rezilienční myšlení, systémová identita, rezilienční principy. (31/10/2023)
 6. Jak nám může uvažování o budoucnosti pomoci řešit problémy udržitelnosti: studia budoucností, techniky foresightu, vytváření budoucích scénářů. (14/11/2023)
 7. Jaká je role ekonomického systému a veřejné správy v řešení problémů udržitelnosti: nerůst (21/11/2023; přednáška ve spolupráci s Martinem Čechem)
 8. Jaká je role společnosti v řešení problémů udržitelnosti: participace, zahrnutí klíčových aktérů, spoluvytváření znalostí. (28/11/2023; přednáška ve spolupráci s Lenkou Suchou, PhD)
 9. Jak můžeme plánovat a realizovat udržitelný rozvoj: prvky cest k udržitelnosti, globální cíle rozvoje, cesty post-kolapsního vývoje. (5/12/2023)
 10. Jak mohou věda, politika a veřejnost společně řešit problémy udržitelnosti: vědecko-politická rozhraní, média, přesah, komunikace vědy. (19/12/2023)
 11. Skupinová diskuse esejí, reflexe kurzu (2/1/2024)

 EN (for the dates of the respective lectures, please see the Czech version above):

 1. What is sustainability science and which questions it addresses: background, concepts, current questions.
 2. Why we need systems thinking: Systems theory, complex systems, complex adaptive systems, systems dynamics, emergent system properties.
 3. Why considering connections between nature and society is vital: Social-ecological systems as a concept and an approach, connection between social and ecological dynamics, cross-scale interactions.
 4. Why change is the norm and stability an exception: Adaptive cycle, regime shifts in nature and society, persistence, adaptation and transformation.
 5. What is resilience and how it relates to sustainability: Resilience thinking, system identity, resilience principles.
 6. How can futures thinking help to address sustainability challenges: Futures studies, foresight techniques, scenario building.
 7. What is the role of the economic system and governance in addressing sustainability challenges: degrowth (collaborative lecture with prof. Julia Leventon)
 8. What is the role of society in addressing sustainability challenges: Participation, stakeholder engagement, knowledge co-creation. (collaborative lecture with Lenka Suchá, PhD)
 9. How can we plan and act upon sustainable development: Elements of sustainability pathways, global development goals, post-collapse pathways.
 10. How can science, policy and the public interact to tackle sustainability challenges: science-policy interfaces, media, outreach, science communication.
 11. Group discussion of the essays, course reflection

 

Literatura/Literature:

 • Aguiar, A.P., et al., 2020. Co designing global target seeking scenarios: a cross scale participatory process for capturing multiple perspectives on pathways to sustainability. Global Environmental Change. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha. 2020.102198
 • Carpenter, S., et al., 2001. From Metaphor to Measurement: Resilience of What to What? Ecosystems 4, 765–781. https://doi.org/10.1007/s10021-001-0045-9
 • Chan, K.M.A., et al., 2020. Levers and leverage points for pathways to sustainability. People and Nature 2, 693–717. https://doi.org/10.1002/pan3.10124
 • Clark, W.C., 2007. Sustainability science: A room of its own. PNAS 104, 1737–1738. https://doi.org/10.1073/pnas.0611291104
 • Folke, C., et al., 2016. Social-ecological resilience and biosphere-based sustainability science. Ecology and Society 21. https://doi.org/10.5751/ES-08748-210341
 • IPBES, 2019: Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. S. Díaz, J. Settele, E. S. Brondízio, et al. (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. 56 pages. https://www.ipbes.net/global-assessment
 • Leach M, et al., 2018. Equity and sustainability in the Anthropocene: a social–ecological systems perspective on their intertwined futures. Global Sustainability 1, e13, 1–13. https://doi.org/10.1017/sus.2018.12
 • Preiser, R., et al., 2018. Social-ecological systems as Complex Adaptive Systems. Ecology and Society 23, 46.
 • Raworth, K., 2012. Can we live within the Doughnut? A Safe and Just Space for Humanity. Oxfam Discussion Paper 461, 1–26. https://doi.org/10.5822/978-1-61091-458-1
 • Raymond, C.M., et al., 2010. Integrating local and scientific knowledge for environmental management. Journal of Environmental Management 91, 1766–1777. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2010.03.023
 • Scheffer, M. and Carpenter, S.R., 2003. Catastrophic regime shifts in ecosystems: Linking theory to observation. Trends in Ecology and Evolution 18, 648–656. https://doi.org/10.1016/j.tree.2003.09.002
 • Sellberg, M.M., et al., 2015. Resilience assessment: A useful approach to navigate urban sustainability challenges. Ecology and Society 20. https://doi.org/10.5751/ES-07258-200143
 • Steffen, B.W., et al., 2015. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science 347, 1–11.
 • Sterling, E.J., et al., 2017. Assessing the evidence for stakeholder engagement in biodiversity conservation. Biological Conservation 209, 159–171. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2017.02.008
 • Walker, B., et al., 2004. Resilience, Adaptability and Transformability in Social – ecological Systems. Ecology and Society 9, 5. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.95.258101
Poslední úprava: Harmáčková Veronika Zuzana, Mgr., Ph.D. (17.11.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK