PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Péče o diverzitu - MO550P12
Anglický název: Biodiverzity management
Český název: Péče o diverzitu
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Jan Plesník, CSc.
Vyučující: RNDr. Jan Plesník, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (26.03.2019)
Ochranářská biologie neboli biologie ochrany přírody – vymezení a předmět disciplíny. Ochranářská ekologie, makroekologie. Příroda a krajina. Udržitelný rozvoj. Ekologická integrita. Biodiverzita (vymezení pojmu; základní úrovně a kvantifikace biodiverzity; hodnota biodiverzity, taxonomická diverzita, funkční bioidverzita, genetická diverzita). Teoretická východiska ochrany biodiverzity: ostrovní biogeografie, metapopulace, teorie zdroje a propadu, „nové“ nerovnovážné paradigma a „tok přírody“, ochranářské plánování. Ohrožení biodiverzity – hlavní ohrožující činitelé. Limity druhového bohatství: extinkce a speciace. Rovnovážná a nerovnovážná teorie druhového bohatství a historie biodiverzity na Zemi.

Ochrana a péče o biodiverzitu a udržitelné využívání jejích složek: hlavní principy a strategie. Ochrana ex a in situ (základní principy a východiska, přístupy, nástroje, plusy a mínusy). Ochrana genetické diverzity volně žijících organismů, kulturních rostlin a domácích a hospodářských zvířat. Jaké druhy chránit aneb klasifikace druhů z hlediska ochrany přírody (ohrožené, vzácné, klíčové, vlajkové, deštníkové, ohniskové aj.). Záchranné programy. Ekologie obnovy, využití molekulární biologie a genového inženýrství v péči o přírodní dědictví. Soustava vyhlášených území v. ekologická síť. Zásady navrhování a péče o chráněná/vyhlášená území: adaptivní v. formulářový management, SLOSS. Účastnický přístup. Ekosystémový přístup a péče o ekosystémy. Biologická bezpečnost.

Geneticky modifikované organismy. Úvod do environmentální ekonomie: ekologický kapitál, ekosystémové statky a služby. Bioprospektorování a biopirátství, syntetická biologie. Patentování genů a Světová obchodní organizace (WTO). Monitoring a indikátory biodiverzity. Analýza scénářů a nakládání s neurčitostí. Bioinformatika na globální, celoevropské a celostátní úrovni. Věda a výzkum v ochraně přírody.

Mezinárodní péče o přírodní a krajinné dědictví: mezinárodní vícestranné úmluvy, dohody a protokoly (Úmluva o biologické rozmanitosti a Cartagenský protokol, CITES, Bonnská, Bernská, Ramsarská úmluva, EUROBATS, AEWA, UNFCCC, UNCCD, Úmluva o klrajině), organizace (odborné instituce OSN – UNEP, UNESCO, FAO, UNDP; IUCN, WWF, BirdLife International, Wetlands International, Děti Země, Greenpeace, EUROPARC), programy (MaB, MA, DIVERSITAS, GBIF). Legislativa Evropské unie na ochranu biodiverzity (zásady práva ES; směrnice o ptácích a o stanovištích, Natura 2000, Strategie EU na ochranu biodiverzity do roku 2020, agroenvironmentální programy, odborné instituce EU): Brusel, Evropa regionů nebo Praha?
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (02.05.2013)

DALY H.E. & FARLEY J. (2003): Ecological economics. Principles and applications. Island Press Covelo, Calif., 454 pp.

GASTON K.J. & SPICER J.I. (2004): Biodiversity, An introduction. Blackwell Science Cambridge, Mass. Oxford London, 191 pp.

GROOM M.J., MEFFE G.K. & CARROLL C.R. (2005): Principles of conservation biology, 3rd edition. Sinauer Assoc. Inc. Sunderland, Mass., 699 pp.

HANNAH L. (2011): Climate change biology, Academic Press/Elsevier Burlington, MA Amsterdam, 416 pp.

HOEKSTRA A.J., MOLNAR M., JENNINGS M., REVENGA C. & SPLADING M.D. eds., 2010: The atlas of global conservation. Changes, challenges, and opportunities to make a difference, University of California Press Berkeley, CA, 272 pp.

LOMOLINO M.V., RIDDLE B-R & BROWN J.H. (2005): Biogeography, 3rd edition. Sinauer Assoc. Inc. Sunderland , Mass. , 752 pp.

MA (2005): Ecosystems and human well-being: Biodiversity synthesis. World Resources Institute Washington, D.C., 86 pp.

MACDONALD D & SERVICE K. eds. (2006): Key topics in conservation biology. Blackwell Publ. Oxford, 307 pp.

MCNEELY J.A. & MAINKA S.A. (2009): Conservation for a new era, IUCN Gland, Switzerland, 220 pp.

MILLER G.T. & SPOOLMAN S.E. (2013): Environmental science, 14th ed. Brooks/Cole Belmont,CA, 576 pp.

MORRIS W.F. & DOAK D.F. (2002): Quantitative conservation biology. Theory and practice of Population Viability Analysis. Sinauer Assoc. Inc. Sunderland, Mass., 480 pp.

PICKETT S.T.A., KOLASA J. & JONES C.G. (2007): Ecological understanding: The nature of theory and the theory of nature, 2nd edition. Elsevier/Academic Press Amsterdam Boston, Mass., 233 pp.

PICKETT S.T.A., OSTFELD R.S., SHACHA K.M. & LIKENS G.E. (1997): The ecological basis of conservation. Heterogeneity, ecosystems and biodiversity. Chapman & Hall New York London, 466 pp.

PIMENTEL D., WESTRA L. & NOSS R. (2000): Ecological integrity: Integrating environment, conservation & health. Island Press Washington D.C., and Covelo, Calif., 376 pp.

PRIMACK R.B., KINDLMANN P. & JERAÁKOVÁ J. (2011): Úvod do biologie ochrany přírody. Portál Praha. 472 pp.

PULLIN A.S. (2002): Conservation biology. Cambridge University Press Cambridge, 345 pp.

SECRETARIAT OF THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (2010): Global Biodiversity Outlook 3. Secretariat of the Convention on Biological Diversity Montreal, 94 pp..

SEKRETARIÁT ÚMLUVY O BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI (2004): Biologická rozmanitost na Zemi: stav a perspektivy. Scientia Praha, 261 pp.

Storch D.& Mihulka S. (2000): Úvod do současné ekologie, Portál Praha, 160 pp.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (02.05.2013)

Ochranářská biologie neboli biologie ochrany přírody – vymezení a předmět disciplíny. Ochranářská ekologie, makroekologie, věda (vědy) o životním prostředí. Příroda a krajina. Udržitelný rozvoj. Ekologická integrita – světlo na konci tunelu? Biodiverzita – trivialita nebo záhada? (biodiverzita – vymezení pojmu; základní úrovně a kvantifikace biodiverzity; hodnota biodiverzity – ochranářská etika; další členění – taxonomická diverzita, funkční bioidverzita, genetická diverzita). Teoretická východiska ochrany biodiverzity: ostrovní biogeografie, metapopulace, teorie zdroje a propadu, „nové“ nerovnovážné paradigma a „tok přírody“, ochranářské plánování. Ohrožení biodiverzity – hlavní ohrožující činitelé (úbytek a rozpad biotopů, IAS – invazní vetřelecké druhy, přímé pronásledování a obchod, změny podnebí, nemoci, katastrofy, znečištění prostředí cizorodými látkami, druhotné příčiny apod.). Limity druhového bohatství: extinkce a speciace. Rovnovážná a nerovnovážná teorie druhového bohatství a historie biodiverzity na Zemi.

Ochrana a péče o biodiverzitu a udržitelné využívání jejích složek: hlavní principy a strategie. Ochrana ex a in situ (základní principy a východiska, přístupy, nástroje, plusy a mínusy). Ochrana genetické diverzity volně žijících organismů, kulturních rostlin a domácích a hospodářských zvířat. Může být péče o přírodní dědictví postavena na druhové ochraně? – pro a proti. Jaké druhy chránit aneb klasifikace druhů z hlediska ochrany přírody (ohrožené, vzácné, klíčové, vlajkové, deštníkové, ohniskové aj.). Záchranné programy – jak na to. Ekologie obnovy, využití molekulární biologie a genového inženýrství v péči o přírodní dědictví. Soustava vyhlášených území v. ekologická síť. Zásady navrhování a péče o chráněná/vyhlášená území: adaptivní v. formulářový management, SLOSS. Účastnický přístup. Ekosystémový přístup a péče o ekosystémy: technoparty na smuteční hostině? Biologická bezpečnost.

Geneticky modifikované organismy – zázrak nebo ďáblův dar? Úvod do environmentální ekonomie: ekologický kapitál, ekosystémové statky a služby. Bioprospektorování a biopirátství, syntetická biologie. Patentování genů a Světová obchodní organizace (WTO). Monitoring a indikátory biodiverzity. Analýza scénářů a nakládání s neurčitostí. Bioinformatika na globální, celoevropské a celostátní úrovni. Věda a výzkum v ochraně přírody.

Mezinárodní péče o přírodní a krajinné dědictví: mezinárodní vícestranné úmluvy, dohody a protokoly (Úmluva o biologické rozmanitosti a Cartagenský protokol, CITES, Bonnská, Bernská, Ramsarská úmluva, EUROBATS, AEWA, UNFCCC, UNCCD, Úmluva o klrajině), organizace (odborné instituce OSN – UNEP, UNESCO, FAO, UNDP; IUCN, WWF, BirdLife International, Wetlands International, Děti Země, Greenpeace, EUROPARC), programy (MaB, MA, DIVERSITAS, GBIF). Legislativa Evropské unie na ochranu biodiverzity (zásady práva ES; směrnice o ptácích a o stanovištích, Natura 2000, Strategie EU na ochranu biodiverzity do roku 2020, agroenvironmentální programy, odborné instituce EU): Brusel, Evropa regionů nebo Praha?

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK