Dekontaminační technologie a biotechnologie - MO550P108
Anglický název: Decontaminate technology and biotechnology
Český název: Dekontaminační technologie a biotechnologie
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (26.03.2019)
Dekontaminační technologie a biotechnologie

1. Typy polutantů a zdroje znečištění; přehled remediačních technik dle typu polutantů a principu, principy
biodegradací a použitelné organismy
2. Mikroorganismy a rozklad organických polutantů: biodegradace, biodegradovatelnost, aerobní degradace,
anaerobní degradace, bioremediace, typy používaných mikroorganismů
3. Aklimace, detoxifikace, biodostupnost, sorpce polutantu, difůze, sequestrace, aging, vliv chemické struktury na
degradabilitu
4. Principy biodegradace v půde: sorpce polutantu, dostupnost polutantu pro mikrobní metabolismus, imobilizace
polutantu, hydrofobní polutanty, biosurfaktanty
5. In situ bioremediační techniky: bioventing, enhanced bioremediation, fytoremediace, mykoremediace
6. In situ fyzikálně-chemické remediační techniky: chemická oxidace, elektrokinetická separace, extrakce půdy
parou, solidifikce/stabilizace; termická dekontaminace
7. Ex situ bioremediační techniky: biopiles, kompostování, landfarming, slurry phase bioremediace
8. Ex situ fyzikálně-chemické remediační techniky: chemical extraction, chemická redukce/oxidace,
dehalogenace, separace, solidifikce/stabilizace; ex situ termické remediační techniky: incinerace, pyrolýza, termická
desorpce
9. Dekontaminace podzemní, povrchové a odpadní vody: In situ biologická dekontaminace - enhanced
bioremediation, přirozená atenuace, fytoremediace; Ex situ biologická dekontaminace ? bioreaktory, wetlands
10. In situ fyzikálně-chemická dekontaminace: air sparing, bioslurping, chemická oxidace, cílené vrty, dvojfázová
extrakce, termická dekontaminace, stripování, pasivní a reaktivní bariéry
11. Ex situ fyzikálně-chemická dekontaminace: adsorpce, absorpce, pokročilé oxidační procesy, stripování, aktivní
uhlí, iontová výměna, precipitace, koagulace, flokulace, separace; dekontaminace v plynné fázi: membránová separace,
oxidace, ?pračky vzduchu?, adsorpce z vodní páry; dekontaminace emisí vzduchu a plynů: biofiltrace, vysokoenergetické
rozklady

Literatura
R.D. Norris: Handbook of Bioremediation. Lewis Publishers 1994.
P. Pitter, J. Chudoba: Biodegradability of Organic Substances in the Aquatic Environment. CRC Press 1990.
B.C. Alleman, A. Leeson: In Situ and On-Site Bioremediation, Vol. 1-5. Battelle Press 1997.
M. Alexander: Biodegradation and Bioremediation. Academic Press 1994.
J.J. Gan, P.C. Zhu, S.D. Aust, A.T. Lemley: Pesticide Decontamination and Detoxification. American Chemical Society
2004
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. (21.11.2011)

ústní zkouška