Ochrana přírody a krajiny - MO550P10
Anglický název: Nature Conservation and Landscape Protection
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 1
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: MO550P24
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D. (26.01.2012)
Bakalářská přednáška seznamuje posluchače s úvodem do problematiky ochrany přírody. Nejprve je ochrana přírody zařazena do širšího vědního a společenského rámce a jsou probrány hlavní mezníky její historie. Dále probereme ochranářsky relevantní poznatky z oblastí ekologie, geologie, paleoekologie a biogeografie a navážeme představením hlavních faktorů ohrožujících biodiverzitu ve světě i v ČR. Potom se budeme věnovat nejdůležitějším přístupů k ochraně přírody a jejímu praktickému fungování, interakcím klíčových hráčů na tomto poli a institucionálnímu zajištění. Následuje legislativní blok seznamující s aplikací zákona na ochranu přírody a krajiny České republiky, představení jeho základních částí (obecná ochrana, zvláštní druhová ochrana, zvláštní územní ochrana, transpozice legislativy EU) a jeho srovnání s obdobnými předpisy v zahraničí. V závěru se studenti seznámí s mezinárodní ochranou přírody: sítěmi chráněných území, důležitými úmluvami a dalšími předpisy. Součástí kurzu je prezentace a obhajoba samostatných prací řešených v rámci cvičení. Při výuce i zkoušení se předpokládá, že studenti disponují znalostmi z ekologie, botaniky a zoologie na úrovni základních přednášek, které na PřF UK tyto obory pokrývají. V případě, že tomu tak není, platí důrazné doporučení si tyto znalosti doplnit, ať už absolvováním příslušných předmětů či samostudiem.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D. (02.04.2018)

- povinná účast na cvičeních (max. 2 neomluvené absence za semestr)
- vypracování samostatného úkolu v kvalitě požadové vyučujícím
- prezentace samostatného úkolu na cvičeních
- diskuse s prezentujícími na cvičeních
- splnění písemné zkoušky