PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktikum z environmentální chemie - MO550C12
Anglický název: Practical Course of Environmental Chemistry
Český název: Praktikum z environmentální chemie
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5 Z [dny/semestr]
Počet míst: 10
Minimální obsazenost: 6
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D.
Neslučitelnost : MO550C07
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D. (30.12.2017)
Praktikum probíhá blokově, po dobu jednoho pracovního týdnu, obvykle od 9 do 17 hod s hodinovou pauzou na oběd, v Laboratoři environmentální chemie a analýz půd v Benátské 2 (domeček, suterén).
Ve školním roce 2017/18 bude probíhat v týdnu od 5. února 2018.

Studenti se seznámí s pokročilými metodami používanými při studiu environmentálních faktorů. Naučí se
základním postupům přípravy vzorků (lyofilizace, mletí, přesívání, stanovení sušiny) a extrakčním postupům.
Student si osvojí nezbytné postupy jako navažování, pipetování, přípravu
roztoků a sestrojení kalibrační křivky. Součástí praktika jsou kolorimetrická či titrační stanovení a zejména
koncovky na analytických přístrojích (AAS, spektrofotometr, kapalinový chromatograf). Použité metody jsou
využitelné pro různé typy matric (půda, sediment, voda, biologický materiál, filtry na aerosol apod.).
Studenti se v průběhu praktika naučí zásadám správné laboratorní praxe. Zvláštní důraz je kladen na schopnost
správně vyhodnotit naměřené veličiny a umět interpretovat jejich význam.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D. (08.11.2017)

Podmínkou pro udělení zápočtu je splnění všech praktických úloh a vypracování protokolů. Protokoly se odevzdávají poslední den praktika.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D. (08.11.2017)

Přeběžný seznam prováděných úloh:
Stanovení obsahu Hg ve vlasech na AMA
Lyofilizace biologického materiálu, stanovení sušiny
Stanovení obsahu živin (Ca, Mg, K) v půdě
Stanovení půdní respirace
Stanovení P, N ve výluhu pomocí UV-Vis absorpční spektrofotometrie
Stanovení obsahu hub v půdě prostřednictvím ergosterolu s využitím kapalinového chromatografu

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D. (08.11.2017)

Velmi doporučujeme, aby student před tímto praktikem absolvovat cvičení z Laboratorní techniky (MC240C22) a Praktikum z analytické chemie (MC230C07N)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK