PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Efektivní komunikace s veřejností v ochraně přírody a péči o ŽP - MO550C10
Anglický název: Effective public communication in nature conservation and care of the environment
Český název: Efektivní komunikace s veřejností v ochraně přírody a péči o ŽP
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: PhDr. Alena Bauerová
Vyučující: PhDr. Alena Bauerová
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (25.10.2019)
Účinná ochrana přírody / péče o životní prostředí se neobejde bez podpory široké veřejnosti, kam patří např. vlastníci pozemků, představitelé místních správ, podnikatelé, členové různých zájmových sdružení – myslivců, rybářů, sportovců, turistů a dalších, obyvatelé a návštěvníci chráněných území a celkově občané různých věkových kategorií a zájmů.
Předmět seznamuje studenty se zásadami efektivní komunikace, postupy, jak dosahovat cílů u jednotlivců i skupin různých zájmů, jak zaujmout, jak předcházet konfliktům ad. Na praktických cvičeních si studenti osvojí moderní techniky práce s veřejností, motivování lidí pro ochranu přírody a péči o ŽP.
Součástí cvičení jsou testy „Jaký jste komunikační typ“, sebehodnocení komunikačních dovedností, příklady dobré praxe zapojení veřejnosti a exkurse do území, kde se řeší konkrétní ochranářský problém s veřejností.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (21.04.2015)

Elcome, David, Bains, John: Cesta k úspěchu, IUCN, Český ekologický ústav, Praha 2000

Reitschmiedová Alena a kol.: Partnerství pro přírodu, Český ekologický ústav, Praha 2003

Community Work Skills Manual, Community Work Training and Associations of Community Workers, 2001, ISBN 1-903925-01-0

Wilcox, David: The Guide to Effective Participation, Delta Press, ISBN 1-870298-00-4

Weisbord, Marvin R., Janoff, Sandra: Future Search, Berrett-Koehler Publisher, Inc. 1995

Kaner, Sam: Facilitator´s Guide to Participatory Decision-Making, New Society Publisher, Canada 2000

Participation Works! 21 techniques of community participation for the 21st century, New Economics Foundation, ISBN 1 899407 17 0

Smith, Steve, Stenberg, Nicola, Bobry, Helen, Kyprianou, Paul: Make Partnership Work, ICARUS COLLECTIVE LTD.

Wates, Nick: Akční plánování, Nadace partnerství 1999

Public Participation in Making Local Environmental Decisions, The Aarhus Convention Newcastle Workshop, Good Practice handbook, DETR 2000

Mikuláštík, Milan: Komunikační dovednosti v praxi, Grada Publishing, a.s., 2003

Pease, Allan: Řeč těla, Portál 2001

Kroeger, Otto, Thuesenová, Janet M.: Typologie, TRITON 2004

Bradbury, Andrew: Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit, Computer Press, Praha 2001

Plamínek, Jiří: Řešení konfliktů a umění rozhodovat, ARGO 1994

Hermann, Stanislav: Umění přesvědčit a vyjednávat, Grada Publishing, a.s., 2002

Adair, John: Efektivní komunikace, Alfa Publishing, s.r.o. Praha, 2004, ISBN: 80-86851-10-9

Kolajová, Lenka: Týmová spolupráce, Grada Publishing, a.s., 2006, ISBN: 80-247-1764-6

Glegg, Brian, Birch Paul: Teamwork, Computer Press, Praha 2002, ISBN: 80-7226-670-5

Smith, Jane: Jak zvyšovat produktivitu týmu, Computer Press, Praha 2000, ISBN: 80-7226-359-5

Hayes, Nicky: Psychologie týmové práce, Portál, s.r.o., Praha 2005, ISBN: 80-7178-983-6

Plamínek Jiří: Vedení lidí, týmů a firem, Grada Publishing, a.s., 2002, ISBN: 80-247-0403-X

Eggert, Max, A.: Motivace, Portál, s.r.o., Praha 2005, ISBN: 80-7367-010-0

Vysekalová Jitka, Komárková Růžena: Psychologie reklamy, Grada Publishing, a.s., 2002, ISBN: 80-247-0402-1

Lilley Roy: Jak jednat s problematickými lidmi, CP Books, Brno 2005, ISBN: 80-251-0687-X

Mandel, Steve: Jak úspěšně vystupovat, Linde Praha a.s., 1993

Kim, Sang, H.: Tisíc a jeden způsob jak motivovat sebe a druhé, Management Press, Praha 2003, ISBN: 80-7261-078-3

Khelerová, Vladimíra: Komunikační a obchodní dovednosti manažera, Grada Publishing, a.s., 2006, ISBN: 80-247-1677-1

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Alena Bauerová (12.06.2019)

Zápočet - aktivní účast na lekcích s min 75% presencí.

Zkouška - prezentace komunikační strategie pro konkrétní záležitost ochrany přírody - tu vybírají studenti spolu s lektorem, komunikační strategie je postupně zpracovávána během lekcí. 

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (21.04.2015)

1. Důvody, přínosy a rizika zapojování veřejnosti. Varianty rozhodování a jejich důsledky. Participativní plánování a realizace plánů.

2. Komunikace - její funkce, úrovně, cíle, komunikační modely, interpretace sdělení, základní zásady efektivní komunikace, podávání, přijímání a využívání zpětné vazby, sebehodnocení komunikačních dovedností.

3. Jak pracovat s různými komunikačními typy (vč. testu).

4. Komunikačními triky, asertivní a další typy jednání.

5. Úspěšné vyjednávání, rozhovory, předcházení a řešení konfliktů, dosahování dohody, win-win řešení.

6. Neverbální komunikace - řeč těla. Jak komunikaci podporovat a jak eliminovat komunikační zlozvyky.

7. Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit (možno zařadit praktický nácvik s kamerou).

8. Týmová práce - podmínky dobrého fungování týmu, role v týmu, týmové dovednosti, způsoby řízení.

9. Analýza stakeholderů - kdo je stakeholderem, jak společně definovat problém, jaký má stakeholder na záležitosti zájem, jak jej motivovat ke spolupráci a jak s ním pracovat.

10. Zpracování a realizace Komunikační strategie, budování a udržování partnerství.

11. Moderní participativní techniky zapojování veřejnosti, zjišťování názorů a zájmů, aktivizace lidí.

12. Facilitace jako nový způsob vedení diskuse, kulaté stoly a veřejná setkání.

13. Prezentace procesu - práce s médii, informace na webových stránkách a další způsoby prezentace.

14. Organizační zabezpečení participativního plánování a realizace plánů.

15. Příklady dobré praxe.

Bloky obsahují teoretickou a praktickou část, ukázky a nácvik příslušných dovedností, testy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK