PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Recyklace plastů - MO550124
Anglický název: Plastic Recycling
Český název: Recyklace plastů
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: Ing. Hynek Beneš, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (11.09.2013)
Studenti budou seznámeni s možnostmi znovuvyužití a recyklace konvenčních plastů a dále s alternativními plastovými materiály s cílenou životností (biodegradabilní plasty) a na bázi obnovitelných surovin.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (11.09.2013)

www.plasticseurope.org

Scott, G. Mechanisms of Polymer Degradation and Stabilization. Essex : Elsevier S.P., 1990

Azapagic, A., Emsley, A., Hamerton, I.: Polymers, the Environment and Sustainable Development. Wiley, West Sussex, England. 2003.

Mleziva J., Šňupárek J.:Polymery,výroba, struktura, vlastnosti. Sobotáles, 2000

Handbook of Plastics Recycling (La Mantia, F., Ed.). Rapra Technology Limited, Shrewsbury, 2002

Periodika: Odpady, Odpadové fórum

Vědecké databáze (Web of Science, Science Direct, Scopus)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (11.09.2013)

V průběhu semestru studenti vypracují řešení zadaného tématu a svůj návrh řešení představí formou prezentace na závěrečné hodině. Zkouška probíhá ústní diskusí z okruhu přednášených témat.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (11.09.2013)

• Seznámení se s polymery, vymezení pojmů (polymer, plast, termoplast, reaktoplast, elastomer, pryž, polymery biologického původu, biodegradabilní, přírodní a syntetické polymery)

• Zdroje polymerního odpadu (technologický vs. průmyslový odpad, plasty v komunálním odpadu, identifikace a třídění odpadních plastů)

• Degradace vs. stabilita polymerů (typy degradačních mechanismů, faktory ovlivňující degradaci, způsoby stabilizace)

• Fyzikální metody recyklace plastů (kompatibilizace termoplastického odpadu)

• Chemické metody recyklace plastů (typy, podmínky, příklady)

• Surovinová recyklace a energetické využití

• Kritéria pro výběr vhodné recyklační technologie (koncept LCA a jiné nástroje)

• Plasty s cílenou životností, biopolymery a biodegradabilní plasty (polyestery, polymery na bázi sacharidů, rostlinných olejů, celulózy, ligninu, apod.), sledování a hodnocení biorozložitelnosti

• Koncepce zelené chemie pro syntézu polymerů (plasty z obnovitelných zdrojů, enzymatická katalýza, řasy jako surovinová základna polymerů)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK