PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Radioekologie, radiobiologie a radiační ochrana - MO550123
Anglický název: Radioecology, radiobiology and radiation protection
Český název: Radioekologie, radiobiologie a radiační ochrana
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 1
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: prof. Dr. Friedo Zölzer, DSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (09.05.2012)
Předmět seznamuje posluchače s problematikou spojenou s vlivem ionizujícího a neionizujícího záření na životní
prostředí, jeho zdroji a důsledky zásahu lidstva, včetně možnosti ochrany a prevence. Posluchači budou
seznámeni s přírodními i umělými zdroji radioaktivity, transportem radionuklidů a chováním radionuklidů v
různých ekosystémech. Dále je cílem předmětu objasnit radiobiologické podstaty různých typů zevního radiačního
poškození a kontaminace radioaktivními látkami, vysvětlení závislosti biologického účinku na druhu a dávce
záření, na rozdělení dávky v čase, rozdělení dávky v organizmu. Studenti se seznámí s akutní nemoci z ozáření, s
pozdními a genetickými následky ozáření a s principy a úkoly radiační ochrany. Podrobně jsou diskutovány otázky
spojené se stanovením příspěvků jednotlivých složek ozáření (vnější a vnitřní komponenta) k celkové efektivní
dávce, příslušné dávkové limity a jejich interpretace z hlediska legislativních požadavků. Jsou probrány také
havarijní situace, které souvisí s jadernými a radiačními nehodami. Na závěr jsou prezentovány informace o
neionizující záření, zejména ultrafialové záření a záření z mobilních telefonů.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (09.05.2012)

Kuna, P., Navrátil, L. a kol.: Klinická radiobiologie. 1. vyd. Praha: Manus, 2005. ISBN 80-86571-09-2

Klener, V. et al: Principy a praxe radiační ochrany. Praha: Azin CZ, 2000. ISBN 80-238-3703-6

Řezácová, M, Vávrová, J.: Molekulární mechanizmy účinku ionizujícího záření. Hradec Králové: Nukleus HK, 2011. ISBN 978-80-87009-82-6

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (09.05.2012)

V rozsahu přednášené látky a doporučené literatury.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (09.05.2012)

1. týden Úvod do radioekologie a radiobiologie, vymezení pojmů, druhy záření, radiometrie.

2. týden Přirozené a umělé zdroje radioaktivity.

3. týden Transport radionuklidů v půdě, vodě a vzduchu, chování radionuklidů ve různých ekosystémech.

4. týden Distribuce radionuklidů v lidském organizmu, dávky ionizujícího záření z přirozených a umělých zdrojů.

5. týden Mechanizmy účinku ionizujícího záření na fyzikální, chemické a biomolekulární úrovni, oprava DNA.

6. týden Radiační mutagenéze, chromozomové aberace, biodozimetrie.

7. týden Mechanizmy na buněčné úrovni, faktory ovlivňující přežívání buněk: dávkový příkon, druh záření.

8. týden Mechanizmy na tkáňové úrovni, akutní nemoc z ozáření.

9. týden Pozdní a genetické následky ozáření, růstové poruchy a teratogenní účinky.

10. týden Cíle a role radiační ochrany, hlavní legislativní požadavky na kontrolu radiačních zdrojů

11. týden Principy zdůvodnění, optimalizace a limitování v radiační ochraně

12. týden Kontrola ozáření obyvatelstva, příslušné dávkové limity, příspěvek od vnějšího ozáření a vnitřní kontaminace.

13. týden Biologické účinky ultrafialového záření a ochrana před ním.

14. týden Biologické účinky nízkoenergetického elektromagnetického záření (mobilní telefony atd.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK