PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Gravimetrie a seismika - MG452P76
Anglický název: Gravity and seismic prospecting
Český název: Gravimetrie a seismika
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1954
Garant: doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc.
Vyučující: RNDr. Vratislav Blecha, CSc.
doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc.
K//Je korekvizitou pro: MG452P22, MG452P18
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc. (01.10.2013)
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pricipy a použitím dvou základních geofyzikálních metod - gravimetrií a seismikou.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc. (15.11.2012)

Blakely R. J. (1996): Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications, Cambridge Univ. Press, 441 str.

Lowrie W. (2007): Fundamentals of Geophysics, Cambridge Univ. Press, 381 stran.

Sheriff R.E., Geldart L.P. (1995): Exploration Seismology. Cambridge Univ. Press, 592 stran.

Udías A.(2000): Principles of Seismology, Cambridge Univ. Press, 475 stran.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Vratislav Blecha, CSc. (27.11.2013)

Gravimetrie

• Úvod

• Fyzikální základy

• Měření tíže

• Základní vztahy z teorie gravitačního pole

• Gravitační účinky některých geometrických těles

• Tíhové pole Země

• Tíhové opravy a tíhové anomálie

• Hustoty hornin

• Terénní práce a zpracování naměřených dat

• Interpretace výsledků měření

• Přehled použití gravimetrie

Seismika

• Úvod. Základní typy seismických vln a jejich charakteristiky. Geometrická seismika - Fermatův princip, Snellův zákon, lom a odraz na rovinném rozhraní. Útlum seismických vln, energie seismické vlny. Rychlost seismických vln v horninách.

• Principy registrace seismických vln. Zdroje seismického vlnění, princip vibračních metod. Interferenční systémy.

• Refrakční seismika: Lomená vlna, zdánlivá rychlost. Metodika a realizace měření metodou lomených vln. Odečítání záznamů, pravidla korelace.

• Interpretace v metodě lomených vln. Metody průsečíku hodochron, přímkových vstřícných hodochron. Metoda plus - minus. Palmerova metoda (GRP). Metoda časových polí.

• Reflexní seismika: Odražená vlna, normal move out, Dixova formule. Difrakce, násobný odraz. Skloněné rozhraní, migrace. Metodika a realizace měření.

• Metoda společného reflexního bodu. Vertikální rozlišovací schopnost metody. 3-D průzkum. Reflexní seismika pro vyhledávání ložisek uhlovodíků. Statigrafická seismika.

• Přehled použití seismických metod.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK