PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Radiometrie - MG452P74
Anglický název: Radiometry
Český název: Radiometrie
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Garant: prof. RNDr. Milan Matolín, DrSc.
Vyučující: prof. RNDr. Milan Matolín, DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Josef Datel, Ph.D. (01.06.2009)
Jaderná geofyzika - vybrané metody. Letecký gama průzkum (teorie, aparatury a kalibrace, měření a zpracování dat, mapy). Automobilový gama průzkum (teorie, aparatury, kalibrace, měření a zpracování dat, mapy). Gama karotáž a metody přímého stanovení uranu při hodnocení zásob uranu. Radiometrické metody při těžbě a zpracování uranu. Použití radiometrických metod při průzkumu nerostných surovin. Radionuklidové metody při kontrole a úpravě nerostných surovin. Monitorování radioaktivity přírodního prostředí, radiometrické mapy a spolehlivost radiometrických měření. Metoda zpětné kalibrace. Vývoj radiometrických metod a aparatur.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Josef Datel, Ph.D. (01.06.2009)

Mareš S. a kol. (1990): Úvod do užité geofyziky. SNTL, Praha.

Manová M., Matolín M. (1995): Radiometrická mapa České republiky 1:500000. ČGÚ, Praha.

International Atomic Energy Agency (1995): Airborne Gamma Ray Spectrometer Surveying. TRS No.323, IAEA, Vienna.

International Atomic Energy Agency (2003): Guidelines for radioelement mapping using gamma-ray spectrometry data. IAEA-TECDOC-1363, IAEA, Vienna.

www-pub.iaea.org/MTCD/publications/tecdocs.asp

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Milan Matolín, DrSc. (02.11.2011)

Zkouška část písemná a ústní.

Organizace písemné zkoušky: a) Quiz 25 otázek na 40 minut, b) 3 výpočetní příklady na 40 minut. Hodnocení bodové, minimální požadavek získat 50/100 bodů.

Organizace ústní zkoušky: 2 otázky (příprava a odpovědi, včetně použití radiometrických přístrojů).

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Josef Datel, Ph.D. (01.06.2009)

1. Letecký gama průzkum

1.1 Teoretické základy letecké gama spektrometrie (zdroje gama záření v horninách a na zemském povrchu, detekované radionuklidy a jejich energie gama záření, pole gama záření nad zdroji radiace, relief terénu a geometrie leteckých měření)

1.2 Letecké gama spektrometry a jejich kalibrace (detektory a přístroje, výškoměr a GPS, kalibrace gama spektrometru - pozadí, kosmické záření, vzdušný radon, kalibrační základna a stripping faktory, koeficienty absorpce gama záření ve vzduchu, kalibrační profily a stanovení citlivosti aparatury k detekci radionuklidů)

1.3 Letecká měření a zpracování dat (systém, výška a rychlost leteckých měření, kontrola aparatury a registrace dat, filtrace dat, oprava na mrtvou dobu, oprava na pozadí, stripping oprava, oprava na jednotnou výšku měření, převod četností impulsů na koncentrace radionuklidů, vyrovnání dat)

1.4 Letecké gamaspektrometrické mapy

2. Automobilový gama průzkum

2.1 Použití automobilového gama průzkumu a teoretické základy

2.2 Automobilové gama spektrometry, jejich instalace a kalibrace

2.3 Automobilový gama průzkum

2.4 Zpracování dat a mapy automobilové gama spektrometrie

3. Radiometrické metody při hodnocení zásob uranu

3.1 Gama karotáž

3.2 Radiometrické vzorkování

3.3 Metody přímého stanovení uranu ve vrtech (XRF, PFN, DFN, Ge-GS)

4. Radiometrické metody při těžbě a zpracování uranu

4.1 Radiometrická měření na uranových dolech

4.2 Radiometrické rozdružování uranových rud

5. Radiometrické metody při průzkumu neradioaktivních surovin

5.1 Vztah K, U a Th k neradioaktivním užitkovým prvkům

5.2 Terénní měření a použití

6. Radionuklidové metody při kontrole a úpravě nerostných surovin

6.1 Metody odraženého záření beta a gama, gama absorpční metoda, gama spektrometrie, neutronové metody, rentgenfluorescence

6.2 Uhlí, síra, popelnatost, vlhkost, hustota, hmotnost, koncentrace prvků

7. Radiometrické mapy a spolehlivost údajů

8. Metoda zpětné kalibrace radiometrických dat

9. Vývoj radiometrických metod a aparatur

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK