PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Interpretace geoelektrických měření - MG452P64
Anglický název: Interpretation of geoelectric measurements
Český název: Interpretace geoelektrických měření
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Garant: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
Vyučující: PhDr. RNDr. Jiří Dohnal
prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
Ing. Josef Horálek, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Josef Datel, Ph.D. (01.06.2009)
Druhá část kursu geoelektriky - přehled speciálních metod
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Josef Datel, Ph.D. (01.06.2009)

Zhdanov M.S., Keller G.V., The Geoelectrical Methods In Geophysical Prospecting, Elsevier, Amsterdam, 1994.

Electromagnetic Methods In Applied Geophysics, vol. 1, 2, SEG, Tulsa, (Oklahoma, USA), 1991.

Special monographs on individual methods, selected papers from journals (Geophysics, Geophysical Prospecting, Journal of Applied Geophysics).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. (03.01.2012)

Předmět poběží až v akademickém roce 2012/2013. Do té doby budou formulovány požadavky ke kontrole studia.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Josef Datel, Ph.D. (01.06.2009)

1. Přímá inverze odporových sondážních křivek - přepočet dolů, odporově gradientové prostředí. Multivrstevní model - aplikace Zohdyho algoritmu. Vliv 2D nehomogenit v odporovém sondování.

2. 2D modelování v odporové metodě - princip přímé úlohy, program RES2DMOD, výpočty pro různá uspořádání elektrod a modely. Podstata 2D inverze -interpretace multielektrodových povrchových měření, měření vrt-vrt, vrt-povrch-vrt, využití praktických terénních materiálů.

3. Přímá 1D úloha v magnetotelurickém sondování, přibližná inverze sondážních křivek - Bostickova transformace a její praktická realizace.

4. Interpretace v metodě VDV-R - E-polarizace, H-polarizace, modelové křivky, interpretace dvouvrstevného prostředí. Induktivní varianta metody VDV - analýza modelových křivek s ohledem na vliv pokryvu, vodivostní a geometrické faktory, odezva povrchových nehomogenit. Program VLFMOD - praktická realizace výpočtů.

5. Mělké EM profilování - konduktoměry typu EM-31, orientace dipólů, metodika měření, odezva typických 2D struktur, přibližná přímá 1D úloha, srovnání s odporovým sondováním.

6. Interpretace v sondáži metodou přechodových jevů v blízké zóně - transformace měřeného signálu na H-složku a zdánlivý odpor (asymptotické a plné vztahy), aproximativní přímá inverze (model poloprostor a tenká deska).

7. Elektrické vlastnosti hornin v časově proměnném EM poli - vlnové číslo a odvozené parametry, frekvenční disperze permitivity a vodivosti, efektivní parametry, limitní případy, georadarové frekvenční pásmo.

8. Georadar - odraz a lom rovinné EM vlny, charakteristika radarového systému, vyzařovací charakteristika elektrického dipólu, hlavní typy vln, rozlišovací schopnosti, metodika měření (sondáž, profilování).

9. Letecké EM metody - princip, geometrie základních systémů (aktivní, pasivní), metody v časové a frekvenční oblasti. Vrtní varianty EM metod - základní modifikace a uspořádání vysílacích a měřících prvků, metodika měření.

10. Principy některých netradičních či nových geoelektrických metod - např. magnetická odporová metoda, pulsní reflektometrie (TDR), detektory kovů, povrchová metoda jaderné rezonance (NMR).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK