PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Interpretace v potenciálových metodách - MG452P63
Anglický název: Interpretations in potential methods
Český název: Interpretace v potenciálových metodách
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Vratislav Blecha, CSc.
Vyučující: RNDr. Vratislav Blecha, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vratislav Blecha, CSc. (29.09.2011)
Základní koncepty interpretace geofyzikálních dat, zvláštní případy tíhových měření (za pohybu, na moři, v podzemí), speciální interpretační metody v gravimetrii a magnetometrii, organizace terénních prací a zpracování dat v gravimetrii a magnetometrii; gravimetrické a magnetometrické modelování, tíhový a magnetický obraz ČR, praktické příklady interpretace.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Vratislav Blecha, CSc. (29.09.2011)

Jacoby, W., Smilde, P.L.,: Gravity Interpretation, Springer, 2009.

Blakely, R.J.: Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications, Cambridge University Press, 1996.

Steiner, F., Zilahi-Sebess, L.: Interpretation of filtered gravity maps, Akademia Kiado, Budapest, 1988.

Recentní publikace z odborných časopisů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Vratislav Blecha, CSc. (04.01.2012)

Zápočet je udělen za odevzdané protokoly ze cvičení a za prezentaci samostatně zpracovaného zadaného tématu. Zkouška z předmětu je písemná a ústní.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Vratislav Blecha, CSc. (29.09.2011)

1. Základní koncepty interpretace geofyzikálních dat (geofyzikální anomálie; kvalitativní a kvantitativní interpretace; modelování; úloha přímá a obrácená)

2. Nestandardní případy tíhových měření a některé problémy interpretace (měření za pohybu; anomálie a měření na moři; měření v podzemí; vliv volby redukční hustoty na hodnoty Bouguerových anomálií; problémy interpretace v rovině z = konstanta)

3. Speciální metody interpretace tíhových měření (určení anomální hmotnosti; určení reliéfu podloží; vyhledávání struktur předem zadaného tvaru)

4. Speciální metody interpretace magnetometrických dat (redukce na pól; analytický signál; Eulerova dekonvoluce)

5. Organizace terénních prací a zpracování dat v gravimetrii (příprava gravimetru před měřením; volba sítě měření; opěrné body a výpočet křivky chodu; určování výšek gravimetrických bodů; výpočet úplné a relativní Bouguerovy anomálie; určování chyby měření)

6. Organizace terénních prací a zpracování dat v magnetometrii (volba sítě měření; registrace denních variací GMP; určení normálního pole a výpočet hodnot ΔT; výpočet chyby měření)

7. Gravimetrické a magnetometrické modelování - program GM-SYS (základní principy; vstupní data; gravimetrický model; magnetometrický model; současné modelování gravimetrických a magnetometrických dat)

8. Tíhový a magnetický obraz ČR (základní strukturní jednotky střední Evropy a jejich geofyzikální obraz; tíhová mapa ČR; magnetometrická mapa ČR; geologická mapa ČR; geologická interpretace hlavních tíhových a magnetických struktur na území ČR)

9. Příklady interpretace gravimetrických a magnetometrických měření

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK