PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Geotermický průzkum - MG452P47
Anglický název: Geothermal prospecting
Český název: Geotermický průzkum
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: V akademickem roce 2010/2011 odpadaji prednasky dne 29.9., 6.10. a 20.10
Garant: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petr Dědeček, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: DATEL (06.10.2003)
fyzikální základ termiky, tepelná vodivost, tepelné vlastnosti hornin, geotermální prospekce, tepelný tok, metody výzkumu, interpretace a využití
Literatura
Poslední úprava: DATEL (06.05.2004)

Kappelmayer O., Haenel R., Geothermics with Special Reference to Application, Gebruder Borntraeger, Berlin/Stuttgart, 1974.

Jessop A.M., Thermal Geophysics, Elsevier, Amsterdam, 1990.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. (02.01.2012)

Závěrečný test má písemnou a ústní část. S požadavky na zápočet jsou studenti seznámeni v úvodním cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: DATEL (06.05.2004)

1. Úvod - fyzikální základy geotermiky - některé potřebné vztahy z termiky, veličiny, jednotky.

2. Vedení tepla - Fourierův zákon, odvození diferenciální rovnice vedení tepla, její tvary a vlastnosti, počáteční a okrajové podmínky.

3. Tepelná konvekce - smíšený tvar rovnice vedení tepla, součinitel přestupu tepla. Přenos tepla radiací - Kirchhoffovy zákony, Stefan-Boltzmannův zákon, součinitel emise.

4. Tepelná bilance zemského povrchu - zdroje tepla, solární konstanta, rovnice tepelné bilance.

5. Tepelné vlastnosti horninového prostředí - jejich zjišťováni (laboratorní stacionární a nestacionární metody), charakteristické hodnoty součinitele tepelné a teplotní vodivosti, měrné tepelné kapacity.

6. Teplotní pole povrchových částí - neporušené pole (poloprostor, horizontálně zvrstvené prostředí), periodické změny teploty (řešení rovnice vedení tepla, hloubka průniku), skoková změna tepoty, normální a anomální teplotní pole z hlediska mělkého geotermického průzkumu, hlavní příčiny anomálií.

7. Kontaktní termometrie - podstata mělkého geotermického průzkumu, aparatura a její kalibrace, metodika měření (v půdě, pod sněhem, ve vodě), zpracování dat, interpretace, příklady použití.

8. Infratermometrie - EM spektrum, radiační zákony (Planckův zákon, Wienův zákon), radiační teplota, princip infratermometrů a metodika měření, radiační teplota povrchu země, teplotní anomálie, ukázky použití. Princip termovize.

9. Tepelný tok - způsoby určování tepelného toku (intervalová a Bullardova metoda), tepelný tok a kontinentální kůra (radiogenní teplo, redukovaný tepelný tok), tepelný tok v Českém masivu (rozložení teplot, mapa tepelného toku a její výklad).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK