PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Geoelektrický průzkum - MG452P43
Anglický název: Geoelectrical prospecting
Český název: Geoelektrický průzkum
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: DATEL (06.10.2003)
základní principy a teorie, klasifikace metod, jejich použití a vyhodnocení
Literatura
Poslední úprava: DATEL (06.05.2004)

Reynolds J.M., An Introduction to Applied and Environmental Geophysics (kap. 3 a 4), John Wiley & Sons, N.Y., 1997.

Karous M., Geoelektrické metody průzkumu, SNTL, Praha, 1989.

Telford W.M., Geldart L.P., Sheriff R.E., Applied Geophysics (kap. 5, 6, 7, 8, 9), Cambridge University Press, Cambridge, 1990.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. (03.01.2012)

Závěrečná zkouška má písemnou a ústní část. K zápočtu je třeba odevzdat 5 vypracovaných protokolů.

Sylabus -
Poslední úprava: DATEL (06.05.2004)

1. Úvod - základní rovnice EM pole, typy EM polí, zdroje geoelektrických polí, způsoby měření, rozdělení geoelektrických metod.

2. Odporová metoda - odporová charakteristika horninového prostředí, základní teoretické vztahy stacionárního pole.

3. Odporové sondování - přímá úloha, charakteristika geoelektrického řezu, základní typy sondážních křivek, výpočet teoretických křivek, obrácená úloha, způsoby interpretace.

4. Odporové profilování - uspořádání elektrod, přímé úlohy, charakteristické modelové křivky, metodika měření, zpracování dat, interpretace.

5. Multielektrodová měření - princip, metodika měření, aplikace. Vrtní varianty v odporové metodě - principy a modifikace.

6. Magnetotelurická metoda - zdroje a charakter MT pole, EM indukce v homogenním poloprostoru, princip MT sondování, sondážní křivky, interpretace.

7. Metoda velmi dlouhých vln - zdroje pole, šíření signálu, vznik anomálií, elipsa polarizace, induktivní varianta (metodika měření, charakteristické křivky, zpracování dat, interpretace), odporová varianta (princip, metodika měření, 2D nehomogenity, dvouvrstevné prostředí).

8. Frekvenční EM metody s vlastním zdrojem - kvazistacionární normální pole VMD a HED, princip frekvenční sondáže (vzdálená a blízká zóna), EM profilování (princip, nepohyblivý a pohyblivý zdroj, konduktoměry).

9. EM metody v časové oblasti - princip, vznik sekundárního pole, normální pole kruhové smyčky a HED, blízká a vzdálená zóna, sondáž metodou přechodových jevů, profilové verze.

10. Georadar - princip impulsního georadaru, centrální frekvence, vlnové číslo, odraz, útlum, vlnová délka, metodika měření.

11. Metoda spontánní polarizace - přirozená elektrochemická aktivita horninového prostředí, vznik přirozených potenciálů, terénní měření (potenciál, gradient), zpracování dat, interpretace.

12. Metoda vyzvané polarizace - polarizace horninového prostředí, podstata jevu VP, metoda VP v časové oblasti (princip, měřené parametry, metodika měření, interpretace), frekvenční VP (amplitudo-fázová měření, spektrální VP).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK