PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Geofyz. metody v HG a IG - MG452P16
Anglický název: Applied Geophysics in Hydrogeology, Eng. Geology and Env. Studies
Český název: Geofyz. metody v HG a IG
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Vratislav Blecha, CSc.
Vyučující: RNDr. Jakub Štainbruch, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (24.09.2012)
Možnosti použití geofyzikálních metod při řešení hydrogeologických, inženýrsko-geologických, geotechnických úkolů a při ochraně životního prostředí.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (24.09.2012)

Mareš S. et al. (1983): Geofyzikální metody v hydrogeologii a inženýrské geologii. SNTL/ALFA, Praha, 198 p.

Mareš S. et al. (1996): Geofyzikální metody v ochraně a tvorbě životního prostředí. VŠB - TU Ostrava v rámci projektu Phare, 139 p.

Kirsch R. et al. (2009): Groundwater Geophysics, A Tool for Hydrogeology, 2nd Ed.Springer - Verlag, Heidelberg, Germany, 548 p.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (24.09.2012)

Podmínkou zápočtu ze cvičení je účast na cvičení a vypracování návrhu projektu komplexního geofyzikálního průzkumu na zadané téma. Zkouška z tohoto předmětu je formou písemného testu pokrývajícího přednášenou látku.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (24.09.2012)

Úvod: význam GF v komplexu ostatních průzkumných prací, hlavní zásady použití GF metod, nejběžněji používané GF metody, stručný popis a přínos jednotlivých metod.

Část "použití GF v inženýrské geologii" zahrnuje tématické okruhy:

1) výstavba liniových staveb v extravilánu (stanovení mocnosti pokryvu, reliéfu skalního podloží, jeho zvětrání a porušení, zatřídění podle rozpojitelnosti a těžitelnosti (vazby na ČSN EN), archeo-pyrotechnický průzkum)

2) výstavba v intravilánu (specifika průzkumu v jednotlivých etapách výstavby, průzkumy pro zakládání staveb, problematika výstavby podzemních děl - ražba tunelů, kolektorů a kanalizačních stok, průzkumy pro bezvýkopové technologie, zjišťování porušení prostředí pod vozovkou)

3) vyhledávání dutin a volných prostor, průzkumy historického podzemí, problematika starých důlních děl, problematika krasových oblastí

4) sesuvy a průzkumy sesuvných území (zjišťování predisponovaných smykových ploch, monitoring)

5) průzkumy vodohospodářských děl (zjišťování těsnosti hrází, porušení podloží a míst průsaků, průzkumy dna - zjišťování mocnosti a charakteru nánosů)

6) průzkumy skládek (plošné mapování, stanovení mocnosti, vymezení kvazi-homogenních bloků, rajonizace, sledování těsnosti, zjišťování míst přítoků a průsaků vody do tělesa skládky, preferenční cesty šíření kontaminace, monitoring

Část "použití GF v hydrogeologii" zahrnuje tématické okruhy:

1) problematika kolektorů s průlinovou propustností (charakteristika kolektoru a jeho vlastností na základě GF měření, mapování sedimentárních pánví a kvartérních pokryvných útvarů, vymezení propustných a nepropustných poloh, sledování h.p.v., určení preferenčních směrů proudění)

2) problematika kolektorů s puklinovou propustností (strukturní mapování a vyhledávání tektonických linií a dalších vhodných struktur, určování směru a sklonu tektonických linií, stanovení charakteru výplně, optimalizace umístění hydrovrtů, ochrana zdrojů pitné vody)

3) měření ve vrtech (běžně používané karotážní metody, měření hydraulických parametrů)

4) problematika kontaminace podzemní vody (možnosti detekce znečištění p.v. GF metodami pro různé typy kontaminantů - rozpustných a nerozpustných, zjišťování preferenční cest šíření kontaminace, predikce směru a rychlosti šíření, optimalizace umístění sanačních vrtů, monitoring a kontrola účinnosti sanace)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK