PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Petrofyzika - MG452P15
Anglický název: Petrophysics
Český název: Petrofyzika
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D. (06.01.2018)
Hornina jako fyzikální prostředí, hlavní vlastnosti hornin - hustota, porozita, permeabilita. magnetické a eketrické vlastnosti, radioaktivita, termální a mechanické vlastnosti.
Student je obeznámen se shrnutím petrofyzikálních vlastností od mikronového do kilometrového měřítka a hlediska strategického přemýšlení a hledisko receptů je potlačeno.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D. (17.01.2018)

PETROFYZIKA. Učební texty, M.Kobr a kol. 1997, UK Praha, vydavatelství Karolinum134 str.

Handbook of Physical Properties of Rocks. Editor R.S.Carmichael, Volume I, II, III. 1986, CRC Press,Inc.Boca Raton, Florida, USA

Lovell,M.A.and Harvey,P.K.(editors): Developments in Petrophysics. Geological Society London, 1997

Kobr,M.(editor): Petrofyzika (Petrophysics). Charles University, Karolinum, Prague, 1997 (in Czech)

David, J. Dunlop, Özden Özdemir;Rock Magnetism, Fundamental and frontiers, 1997, Cambridge.

Schon,J.:Petrophysics. Elsevier Science Publishers B.V.,1994

John H. Doveton, Principles of Mathematical Petrophysics, 2014, Oxford

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D. (06.01.2018)

Účast na přednáškách, povinně na exkurzi do laboratoří GÚ AV ČR. Zkouška písemná (3 otázky k probírané látce) v kombinaci s ústním pohovorem.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D. (17.01.2018)

1.     Uvod, 

2.     Hornina jako fyzikální prostředí: charakteristika pevné fáze horniny, pórový prostor hornin, voda v horninách,

3.     Hmotnostní horninové parametry: mineralogická a objemová hustota, pórovitost, propustnost, metody stanovení jednotlivých parametrů.

4.     Magnetické vlastnosti hornin: pro magnetický průzkum, anizotropie magnetické susceptibility a její využití, paleomagnetické a archeomagnetické výzkumy

5.     Elektrické vlastnosti hornin: rezistivita, permitivita, elektrochemická aktivita, specielní elektrické vlastnosti hornin, faktory ovlivňující elektrické vlastnosti hornin, měření elektrických vlastností hornin

6.     Radioaktivní vlastnosti hornin, radioaktivita hornin České republiky

7.     Elastické vlastnosti hornin,

8.     Tepelné vlastnosti hornin,

9.     Vzájemné vztahy mezi fyzikálními vlastnostmi hornin

10.  Uplatnění fyzikálních vlastností hornin v geofyzikálním průzkumu a v geologických interpretacích

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK